การเมืองไม่ใส่ใจ”ชีวิตแรงงาน”10ปีจมวังวนเดิม

การเมืองไม่ใส่ใจ”ชีวิตแรงงาน” 10ปีจมวังวนเดิม-พึ่งตนเองดีที่สุด : ธรรมรัช กิจฉลองรายงาน

86d5cbadg58kdii7dc965.jpg

“ช่วง 10 ปีมานี้ปัญหาแรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายมีมากขึ้น กระบวนการแรงงานกระจัดกระจาย และหลายปีที่ผ่านมานักการเมืองเข้ามานั่งเป็นรัฐมนตรีแรงงานเหมือนมานั่งรอเพื่อจะได้ขยับไปสู่กระทรวงอื่นๆ ที่ดีกว่า กระทรวงนี้ถูกมองว่าเป็นเกรดซี แรงงานจึงเสียโอกาสที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลืออย่างจริงจัง อีกทั้งรัฐบาลก็ไม่ได้สน จแก้ไขปัญหาแรงงานอย่างแท้จริง ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานในช่วงหลายปีนี้ไม่ได้ดีขึ้น ทั้งที่ฝ่ายการเมืองถือว่ามีบทบาทสำคัญในการยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของแรงงาน” ป้าวิ หรือ น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และเจ้าของรางวัลสันติภาพและความยุติธรรม ชี ฮัก ซุน ครั้งที่ 17 ของประเทศเกาหลีใต้ในปีนี้สะท้อนปัญหาแ งงาน

รองประธาน คสรท.มองว่า ปัจจุบันแรงงานไทยยังคงถูกละเมิดสิทธิและไม่ได้รับความธรรมในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าจ้าง ค่าโอที รวมทั้งการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากกระทรวงแรงงานไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานอย่างจริงจัง ขณะที่แรงงานเองก็ไม่ได้ติดตามหรือสนใจที่จะหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิท ธิประโยชน์ของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กองทุนประกันสังคม เช่น กรณีว่างงาน ชราภาพ และกองทุนเงินทดแทนอย่างจริงจัง ทำให้เวลาประสบปัญหาก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขหรือเข้าถึงสิทธิได้อย่างไร

“ขอฝากถึงพี่น้องแรงงานว่าควรจะติดตามข้อมูล ข่าวสาร ศึกษาและเรียนรู้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนเพื่อจะได้รู้กระบวนการเข้าถึงสิทธิและไม่ถูกละเมิดสิทธิ การเรียนรู้ไม่มีใครบังคับใครได้ แต่หากเราเรียนรู้เอาไว้ เวลามีปัญหาจะได้แก้ไขด้วยตนเองและเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้อีกด้วย” ป้าวิแนะ

รองประธาน คสรท.บอกอีกว่า ปีนี้ คสรท.ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จัดงานวันกรรมกรสากล 1 พฤษภาคม 2557 ภายใต้คำขวัญ “สามัคคีกรรมกร ต้านทุนนิยมครอบโลก สร้างสังคมใหม่ ประชาธิปไตยประชาชน” ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ที่หน้ารัฐสภา ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ

โดยเครือข่ายแรงงานมีมติร่วมกันว่า ในปีนี้จะไม่ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลรักษาการและมีข้อเสนอปี 2557 1.ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง 2.ยุตินโยบายและกฎหมายที่ละเมิดสิทธิแรงงาน ที่ขัดต่ออนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 98 เช่น กรณีผู้นำสหภาพแร งานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย 13 คน 3.สร้างระบบสวัสดิการสังคม เช่น มีมาตรการควบคุมราคาสินค้า ลดค่าครองชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

4.ยกเลิกนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หรือการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ ยุติการแทรกแซงการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ โดยขาดความเป็นธรรม และ 5.ต้องเร่งปฏิรูประบบประกันสังคม ประกันสุขภาพคนทำงานถ้วนหน้า ให้โครงสร้างเป็นอิสระตรวจสอบได้ ผู้ประกันตนมีส่วนร่วม 6.ขอให้งดนำเข้าและยกเลิกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบแร่ใยหินและไคโซไทล์

นอกจากนี้ มีข้อเรียกร้องที่ต้องติดตาม ได้แก่ 1.ต้องกำหนดค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรม รวมถึงทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ที่ให้คงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท ในปี 2557 และ 2558 2.แก้กฎหมายเลือกตั้งทุกระดับ ให้แรงงานที่ทำงานในสถานประกอบการในพื้นที่ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป มีสิทธิเลือกตั้งและลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่นั้นๆ 3.เร่งพัฒนากลไกการเข ้าถึงสิทธิ การบังคับใช้ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2554 อย่างจริงจัง

4.จัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงจากการลงทุน เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิแรงงาน เมื่อมีการเลิกจ้างหรือเลิกกิจการไม่ว่ากรณีใดก็ตามและเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 5.สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็ก ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม 6.รัฐต้องเร่งรัดให้มีการพัฒนากลไกการคุ้มครองสิทธิแรงงานและสวัสดิการ ังคมของแรงงานนอกระบบ และแรงงานข้ามชาติ 7.รัฐต้องยกเว้นภาษีกรณีเงินก้อนสุดท้ายของแรงงานที่เกษียณอายุ

“ข้อเรียกร้องส่วนใหญ่เป็นข้อเรียกร้องเดิมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากรัฐบาล ที่ผ่านมาร่างกฎหมายต่างๆ ของผู้ใช้แรงงานถูกมองข้าม จนไม่มีการนำเข้าสู่การพิจารณาของสภา โดยเฉพาะร่างกฎหมายประกันสังคมฉบับของผู้ใช้แรงงานได้ตกสภาผู้แทนราษฎรไป อยากให้มีการปฏิรูประบบประกันสังคมโดยให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) บริหารงานโดยมืออาชีพ มีความเป็นอิสระ โป ร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนประกันสังคม เครือข่ายแรงงานยังคงเดินหน้าล่ารายชื่อพี่น้องแรงงาน เพื่อเสนอกฎหมายประกันสังคม กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอีกครั้ง หากมีรัฐบาลใหม่” ป้าวิบอกทิ้งท้าย ……………………………………. (หมายเหตุ : การเมืองไม่ใส่ใจ’ชีวิตแรงงาน’ 10ปี มวังวนเดิม-พึ่งตนเองดีที่สุด : ธรรมรัช กิจฉลองรายงาน)

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Tags: , , , , , , , ,

%d bloggers like this: