Archive | May 2014

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) รุ่นที่ ๒

588447.JPG

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๕๔ โดยเฉพาะหมวด ๗ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสาระสำคัญของการดำเนินการตามภารกิจหมวด ๗ ได้แก่ สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้คำปรึกษา และฝึกอบรมแก่นัก เรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง นักเรียนและนักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และจัดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด พนักงานเจ้าที่ในที่นี้หมายถึง “พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา” ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ที่สำคัญต้องผ่านการฝึกอบรม ามหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทำหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ จึงได้จัดการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ควา เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) รุ่นที่ ๒ ณ ห้องพนมปุรี โรงแรมพนมปุรี อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เขต ๓ อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) รุ่นที่ ๒

588447.JPG

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๕๔ โดยเฉพาะหมวด ๗ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสาระสำคัญของการดำเนินการตามภารกิจหมวด ๗ ได้แก่ สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้คำปรึกษา และฝึกอบรมแก่นัก เรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง นักเรียนและนักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และจัดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด พนักงานเจ้าที่ในที่นี้หมายถึง “พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา” ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ที่สำคัญต้องผ่านการฝึกอบรม ามหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทำหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ จึงได้จัดการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ควา เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) รุ่นที่ ๒ ณ ห้องพนมปุรี โรงแรมพนมปุรี อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

สพป.เชียงใหม่เขต ๒ รุกพัฒนาครูภาษาอังกฤษจับมือ บริติสเคาซิล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ

588429.JPG

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ สวนบัว รีสอร์ท โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุม “The communication language teaching Approach and Integrating in classroom Training Workshop for English Teacher” โดยได้กล่าวบางตอนเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษไว้ว่า ในปัจจุบันครูคนไทยไม่ค่อยใช้ภาษาอังกฤษมากนักส่วนใหญ่จะใช้ในห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ และมีความเห็นว่าครูผู เข้าร่วมประชุมว่าครูคนไทยควรใช้ภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องอายในการพูดภาษาอังกฤษแม้กระทั้งการพูดนอกห้องเรียนหรือนอกเวลาสอนก็ควรใช้สิ่งเหล่านี้จะทำให้ครูไทยมีประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ทางด้านนางสาววนิจษ์ตา โชติวิดิษฐ์กุล หัวหน้าโครงการได้คาดหวังว่าประการแรกคือ ครูสามารถใช้ภาษาอังกฤษใช้ในการสื่อสารประการถัดมาคือ ครูมีค ามเข้าใจในการสอนแบบ CLT(Communicative Language Teaching) ไปใช้ในชั้นเรียนได้และประการสุดท้ายคือครูมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารส่วน นางจีรนันท์ ยาวิสิทธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม มีครูเข้ารับการอบรมที่เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 100 คน นางมาลี จันทร์สีทอง หนึ่งในผู้เข้ารับการอบรม ได้กล่าวถึงความรู้สึกในการอบรมว่า เป็นโครงการที่ดี ตนเองเชื่อ ว่าจะนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้ดีต่อไป ในขณะที่นางปิยะวดี ยะแก้ว วิทยากรผู้ช่วย หนึ่งในทีมงาน ได้กล่าวถึงความหมายของ เนื้อหาของการอบรม CLT(Communicative Language Teaching) ว่า มีองค์ประกอบ กล่าวคือ ผู้เรียนต้องกับสื่อสารกับผู้อื้นได้ดี( Learners communicate with each other). ทำใบงานหรือใบกิจกรรม (Completion of take).ใบงานเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียน (Lots of speaking takes.)ให้เด็กทำงานเ ็นกลุ่มหรือทำงานเป็นคู่ในการทำกิจกรรม( Pair, group and mingling activities .)ให้ความสำคัญต่อการสนทนามากกว่าการใช้แกรมมา(Less focus on from/grammar initially.)กติกาการเล่นต้องสาธิตการใช้ให้ชัดเจน(Teacher’s role is to facilitate and monitor.)ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการบริหารห้องเรียนและระบบการบริหารอย่างเป็นระบบ( Focus on effective classroom management and classroom management systems.)ต้องมีข้อมูลสะท้อนกลับ(Feedback on task and language. )ให้เด็กเป็นผู้ให้ความสำคัญของการสื่อสาร( Use of more learner-centered, published materials with a focus on communication).ให้ความสำคัญต่ออุปกรณ์การเรียนการสอน Authentic contexts ,materials and takes. ข่าว /ภาพ โดย : คมกริช หาญกล้า

นักศึกษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่เขต ๒

กรศิริ กรองสุดยอด : อนุมัติข่าว

30 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปลูกป่าวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านห้วยยูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑

587916.JPG

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยยูง จัดกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านห้วยยูง

นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) กล่าวว่าการจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปีมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในสถานที่ต่างๆโดยเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ทุกหมู่เหล่า ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเป็ นการปลูกจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติและเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ตะหนักและมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้และคืนผืนป่าให้แผ่นดินและเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เ หล่าได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ก่อให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

สำหรับการปลูกป่าโรงเรียนบ้านห้วยยูง มีเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ และแจกจ่ายกล้าไม้เพื่อประชาชนได้นำไปปลูกที่บ้านเรือของตนเองด้วยเช่น ตะเคียนทอง ประดู่ มะฮอกกานี อินทนิลน้ำ พะยอม ขี้เหล็กบ้าน ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าวันต้นไม้ประจำชาติและมีข้าราชการครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุม นเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว<<<< เวลา ๑๑.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในการตรวจความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีโรงเรียนบ้านไสใหญ่ โรงเรียนวัดหนองแตน อำเภอพระพรหม/ สุภาพร ดาราจิตร ภาพ /จรวยพร อัตปัญญา รายงาย

28 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นครราชสีมา เขต ๕ จัดสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน

588092.jpg

วันนี้ 29 พฤษภาคม 2557 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ดร.พจน์ เจริญสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานเปิดอบรม สัมมนา การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียน สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ อำเภอโนนไทย อำเภอพระทองคำ อำเภอขามทะเลสอ อำเภอขามสะแกแสง อำเภอด่านขุนและอำเภอเทพารักษ์ โด ยมีนายขันธ์เพชร ถาวรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนไทยเป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมดังกล่าวเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนภาษาอังกฤษในอำเภอต่างๆ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรควิธีแก้ไขปัญหาในการปรับเปลี่ยนการสอน คณะกรรมการดำเนินการอบรมได้แก่ คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ผู้ ข้าร่วมอบรมได้แก่ ครูแต่ละอำเภออำเภอละ 20 คน รวมจำนวน 120 คน ขอขอบคุณประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของทุกอำเภอ สถานที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทีมข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ-ข่าว รัฐวุฒิ สุนทรสุข

29 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สมุทรปราการ ๒ ร่วมคณะพระครูปลัดรัตนวัฒน์ รองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยตลาดโบราณร้อยปีบางพลี

587555.JPG

สพป.สมุทรปราการ 2 ร่วมคณะพระครูปลัดรัตนวัฒน์ รองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยตลาดโบราณร้อยปีบางพลี : นายภูมินันท์ ขวัญเมือง รองผอ.สพป.สป.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สป.2 นายทศพร ถือพุดซา รองผอ.สพป.สป.2 นายชุมพร รังรงทอง ผอ.โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ นางสาวกัลยา ตุลพิจิตร ผอ.โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ร่วมคณะกับพระครูปลัดรัตนวัฒน์ (พระครูแจ้) รองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง บริจาคสิ่งของและเงินแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนตลาดโบราณร้อยปีบางพลี เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว ณ บริเวณเต้นท์รับบริจาคความช่วยเหลือที่จัดตั้งขึ้นบริเวณหลังห้าง Big C บางพลี.

พันจ่าเอกเศวต อวยจินดา

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

27 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อุตรดิตถ์ ๒ จัดอบรมตามโครงการ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต

587668.jpg

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ให้กับนักเรียนในสังกัดเพื้่อลดอุบัติเหตุในเด็กจากการนจมน้ำ ซึ่งเป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องการฝึกหักให้เด็กนักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นสามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประส บเหตุทางน้ำ ตลอดจนรู้จักวธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2557 โดยจุดที่ 1 นักเรียนในเขตอำเภอน้ำปาด ณ สระว่ายน้ำเวียงสุดใจอำเภอน้ำปาด จุดที่ 2 นักเรียนเขตอำเภอท่าปลา ณ สระว่ายน้ำเรือนไทยรีสอร์ทอำเภอท่าปลา ซึ่งเด็กนักเรียนสามารถลอยตัวในน้ำได้และมีความสนุกสนานในกิจ รรมดังกล่าว จุฑามาส ภาพ/จิรวรรณ ข่าว

27 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ พัฒนาการศึกษาร่วมกับสหวิริยา

587384.JPG

วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ร่วมหารือกับตัวแทน บริษัท สหวิริยา สตรีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในอำเภอบางสะพาน ตามโครงการสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประ วบคีรีขันธ์ เขต 1 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการพัฒนาใน 3 ด้าน คือ ด้านโรงเรียน ด้านครูผู้สอน และด้านผู้เรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อให้คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย นักวิชาการจาก สพฐ. ผู้แทนจากเขตพื้นที่การศึกษา และผู้แทนจากอำเภอบางสะพาน พิจารณา โรงเรียนที่ผ่านการพิจารณา จะได้รับทุนสำหรับพัฒนาโรงเรียนตามโครงก ร/แผนงาน ตามที่เสนอ

27 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดม่านการศึกษาประจำวันที่๒๘พ.ค.๒๕๕๗

bhj5bibaf5baie9f97bc7.jpg

ร่วมแรงร่วมใจ…แว่วว่าในการประชุมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 4/2557 ที่ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เมื่อเร็วๆ นี้ “พ่อบ้าน” จีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน(รง.) ได้เน้นย้ำให้”ข้าราชการแรงงาน” ต้องเร่งทำงาน

นัยว่า ก่อนหน้านั้น “ปลัดจีรศักดิ์” ได้เข้ารับฟังการชี้แจงจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามที่ ได้ออกประกาศฉบับที่ 19/2557 เรื่องให้บุคคลสำคัญมารายงานตัวเพิ่มเติม โดยให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป มารายงาน ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ปลัดจีรศักดิ์ แจ้งว่า คสช.ได้มีประกาศโครงสร้างการบริหารปกครองออกเป็น 7 หน่วยงาน ทั้งนี้ รง.อยู่ในชุดงานของกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย 7 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และกระทรวงแรงงาน โดยโครงสร้างทั้ง 7 กระทรวง มีปลัดกระทรวงแต่ละกระทรวงทำหน้าที่ “รัฐมนตรี” ขึ้น ่อหัวหน้าฝ่ายและรองหัวหน้าฝ่าย

พ่อบ้านแรงงาน ขยายความต่อว่า คสช.ได้ขอผู้ประสานงานระดับ 8 ขึ้นไปในการประสานงานแต่ละกระทรวงเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการต่างๆ โดยขณะนี้จะ “ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย” แต่จะรอดูผลงานเป็นหลัก หากผ่านไประยะหนึ่งยังไม่ขับเคลื่อนหรือยังเดินไม่คล่อง อาจจะต้อง “ปรับย้าย”

“ข้าราชการแรงงานจะต้องขับเคลื่อนภารกิจให้เร็วขึ้น เพราะขณะนี้เราสามารถบริหารจัดการได้คล่องตัวขึ้นด้วยตัวเราเอง เรายิ่งต้องรีบช่วยกันทำงาน หลังจากที่ต้องหยุดชะงักมาด้วยเหตุผลความไม่สงบทางการเมือง บัดนี้มีผู้เปิดประตูให้เราเดินแล้ว เราต้องรีบกอบกู้สถานการณ์ให้กลับคืนมาให้เป็นปกติให้เร็วที่สุด ต้องร่วมแรงร่วมใจกัน” เน้อ!!

วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก