Archive | May 2014

ประกาศเลื่อนกำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดวาดภาพระบายสีชิงถ้วยพระราชทานและทุนการศึกษา My Bright Smiles

ด้วย บริษัทคอลเกต – ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์ศิลป์สิรินธร จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา โครงการ “My Bright Smiles” Global Art Contest ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนส่งตัวแทนนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาอายุระหว่าง 6-9 ปี และมีความสามารถพิเศษทางด านศิลปะ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องวาดภาพลงบนกระดาษวาดเขียนขนาด A3 (29.7×42 ซม) โดยไม่จำกัดเทคนิคในการวาดภาพและการใช้สี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกผลงานชนะเลิศระดับประเทศ และส่งผลงานที่ได้รับรางวัลในประเทศไทย เข้าประกวดระดับระหว่างประเทศที่สำนักงานใหญ่ประเท ศสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง หากผลงานใดได้รับการคัดเลือกจะถูกนำตีพิมพ์ลงปฏิทินประจำปี 2559 และผลงานนั้นจะได้รับเงินทุนการศึกษา จำนวน 250 US $ รวมถึงโรงเรียนที่ให้การสนับสนุน จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 500 US $ เนื่องจากปัญหาทางด้านการเมืองที่ไม่ปกติซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทจึงขอเลื่อนกำหนดการส่งผลงานประกวดวาดภาพโครงการ “My Bright Smile” Global Art Contest จ ากวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ไปเป็นวันที่

15 สิงหาคม 2557 เพื่อความพร้อมของทุกหน่วยงาน โดยท่านสามารถรับรายละเอียดและใบสมัครโครงการได้ที่ http://colgateprofessional.thaikm.com/BSBFPainting และสามารถส่งผลงานที่ ตู้ ปณ. 571 กรุงเทพ 15000 (วงเล็บมุมซอง My Bright Smiles) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2298171 (จ-ศ 9โมง ถึง 4โมง), 085-1217477

Email : mybrightsmilesthailand@gmail.com , bp_manunya_bhanthumkomol@colpal.com ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 สพป.สก เขต 1 ›

จันทร์, 26 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดม่านการศึกษาประจำวันที่๒๗พ.ค.๒๕๕๗

7cade5fjbbh67a956abfg.jpg

จับตาหลักสูตรใหม่…เมื่อ “รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ” อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ หนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี “ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ออกมาท้วงติงหลักสูตรใหม่ เอาไว้อย่างน่าสนใจดังนี้

“หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ เป็นหลักสูตรที่จัดทำโดยนักวิทยาศาสตร์ นักเภสัชศาสตร์ ไม่ใช่นักหลักสูตรการศึกษา ยึดตัวอย่างจากประเทศที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่ศตวรรษที่ 21 แล้วมาร่วมกันใช้ในประเทศไทยไม่ได้ยึดทฤษฎีการจัดสร้างหลักสูตร…

เป็นหลักสูตรที่ เน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มากกว่าสังคมศาสตร์ เน้น ผลสัมฤทธิ์ มากกว่าใช้ มาตรฐาน เป็นตัวบ่งชี้เดิม และเนื้อหาเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกตัดออกไปจากหลักสูตรนี้อย่างสิ้นเชิง

หลักสูตรใหม่ ให้ความสำคัญกับ ผลคะแนน Pisa และโอเน็ต มากกว่า กระบวนการสร้างให้เด็กคิดและปฏิบัติ ทำให้ครูต้องเปลี่ยนบทบาท จากครูผู้สอนหนังสือมาเป็นครูวิทยากรกระบวนการ และคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รับรู้เรื่องหลักสูตรใหม่ที่จัดทำอยู่น้อยมากทั้งที่ต้องนำไปสู่การเตรียมครูรุ่นใหม่ที่ต้องผลิตให้ทันและเข้าใจหลักสูตรใหม่

หลักสูตรใหม่ที่ทำอยู่เป็น “ลูกผีลูกคน” เพราะไม่ทราบว่ารัฐบาลใหม่คือใคร เห็นด้วยหรือไม่ ขณะที่ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรใหม่สร้างความตื่นตระหนก หนักใจให้ครูทั่วประเทศ

“รศ.ดร.สมพงษ์” เตือนว่าการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เร่งผลักดันใช้หลักสูตรใหม่ อาจเกิดแรงเหวี่ยงทำให้ ครูต่อต้าน ซึ่งการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ ต้องใช้เวลาและสร้างความเข้าใจ 1-2 ปี ทุกฝ่ายต้องให้ความสนใจ ร่วมกันคิดว่าสร้างเด็กในอนาคตออกมาให้มีคุณสมบัติใด ที่สำคัญต้องถามเด็กด้วย

ดังนั้น การที่จะให้เกิดการยอมรับหลักสูตรใหม่ ควรทำการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ร่างหลักสูตรฉบับพิมพ์เขียว เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ที่สำคัญ คณะกรรมการร่างหลักสูตร ต้องเปิดใจยอมรับ และพร้อมปรับปรุงร่างหลักสูตรนี้ได้ ด้วยนะ ขอบอก!!

วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

อบรมปฏิบัติการการรายงานข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๗ สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓

586881.JPG

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (Data Center Management 2014) นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวชวิชญ์ รองผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดพิธี ผู้กล่าวรายงาน นายสุรดิษ โยมา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การอ บรมในครั้งนี้ เพื่อให้การจัดการงานด้านข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดทำข้อมูลเข้าใจหลักการของระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการการศึกษา การจัดสรรงบประมาณและใช้เป็นข้อมูลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา ระหว่างวันที่ 24 – 26 เดือน พฤษภาคม 2557 จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ณ ห้องประ ุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ชมภาพทั้งหมด

24 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๑๔ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

586740.JPG

การพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา กับผู้บริหารการศึกษา บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา นำมาซึ่งการร่วมพัฒนาและสร้างคุณภาพการศึกษา การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.14 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม มีผู้บริหารสถานศึ ษาในสังกัด จำนวน 27 โรงเรียน รองผอ.สพม. 14 และ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนเพื่อ แจ้งข้อมูล ระเบียบ แนวปฏิบัติใหม่ๆ การดำเนินงานและการติดตามงานเรื่องต่างๆ แต่ละกลุ่มงานของ สพม.14 ใ ห้สถานศึกษาได้รับทราบและปฏิบัติ สำหรับการประชุมในแต่ละครั้งโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 3 จังหวัด คือ พังงา ภูเก็ต และระนอง จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม และครั้งนี้ โรงเรียนสตรีระนอง ภายใต้การนำของนายชวนะ คำกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โดยได้มีการต้อนรับด้วยการแนะนำสถานศึกษาของนักเรียนด้วยภาษาอาเซียน 4 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ จีน และพม่า การแสดงของนักเรียน และชมวีดิทัศน์ของโรงเรี น ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

+สำหรับในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องแจ้งในที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับ การดำเนินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปี 2557 การใช้โปรแกรมรายงานภัยพิบัติในสถานศึกษา การเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ สพม.14 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยประจำปี 2557 การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ การจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2555 สรุปผลการเบิกจ ายงบประมาณและเร่งรัดการเบิกจ่าย ประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีน แนวปฏิบัติการป้องกันอุบัติภัย / อุบัติเหตุในสถานศึกษา การใช้เงินอุดหนุนรายหัวสถานศึกษา การจั ดทำข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. ประจำปี 2557 และการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา เรวดี ภาพ / ข่าว

23 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

“เด็กคือปัจจุบันของชาติ”ปธ.เครือข่ายยุวทัศน์กรุงเทพ

เด็กคือปัจจุบันของชาติ “พชรพรรษ์ ประจวบลาภ” ปธ.เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพ : ผกามาศ ใจฉลาด รายงาน

Read More…

ข่าว สพป. ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สพป.ภูเก็ตจัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย

586103.JPG

นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการจัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย ซึ่งการเข้าค่ายเป็นกิจกรรมแนวทางหนึ่งที่จะให้เด็กได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อน ๆ ได้รับประสบการณ์จากการดำรงชีวิตเป็นหมู่คณะ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ และมีเจตคติที่ดีต่อความตระหนักในสิทธิหน้าที่พลเมืองและเรียนรู้เรื่องการเงิน 2. เพื่ สรุปผลและรายงานผลการจัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย การเสริมสร้างหน้าที่พลเมืองและเรียนรู้เรื่องการเงิน 3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคู่มือหลักสูตรการจัดค่ายให้มีประสิทธิภาพสำหรับใช้จัดค่ายให้แก่นักเรียนครั้งต่อไป มี นายวิวัฒน์ จักรทอง ผอ.โรงเรียนบ้านฉลองให้การต้อนรับ ณ อาคารหลวงพ่อแช่ม โรงเรียนบ้านฉลอง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

สพป.ภูเก็ตจัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย (สุรางคนา ภาพ/รายงาน)

สพม.๑๗ ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ฯ

586074.JPG

* * * * * วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สพม.๑๗ และโรงเรียนมัธยมในสังกัดเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ณ พระบรมราชินยานุสาวรีย์ พระตำหนักเทา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีนายเกรียงเดช เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธี

* * * * * มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา ฯ เป็นประจำทุกปี ในปี ๒๕๕๗ ครบรอบ ๓๐ ปี โดยมีข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ผู้จงรักภักดีในพระองค์ฯ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อ ชาวจังหวัดจันทบุรี (ทรงพระราชทานวังสวนบ้านแก้วให้จัดตั้งวิทยาลัยครูจันทบุรี ปัจจุบ ันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี) และประชาชนชาวไทย จึงได้พร้อมกันร่วมพิธีในวันดังกล่าวเพื่อถวายเป็นราชสักการะต่อพระองค์ท่าน ……………….อภัสนันท์/ข่าว

รองผู้ว่าราชการจ.อุตรดิตถ์ มอบโล่และเกียรติบัตรกับโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน ๑๐ รายการ

586361.jpg

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตรกับโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๐ รายการ – ประกาศเกียรติคุณบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการ -มอบโล่การคัดเลือกผลงาน ที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา

-ประกาศเกียรติคุณการให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ ปี ๒๕๕๖ โดยกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ โรงเรียนวัดกองโค – มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๑๖ โรงเรียน – มอบเกียรติบัตรโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอา สา พัฒนาบ้าน/โรงเรียนเรา (School Model) ระดับ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” และได้พบปะกับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

22 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ มอบนโยบายผู้บริหารอำเภอเมืองฯ

585436.JPG

นายประเสริฐ ครอบแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประธานคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาอำเภอเมืองฯ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองฯ เพื่อมอบนโยบายรับเปิดภาคเรียน ติดตาม เร่งรัด ให้คำแนะนำ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นสาระวิชาภาษาไท ย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น มอบให้ผู้บริหารร่วมกันคิดค้นแนวทางและวางแผนการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมเรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกัน อีกทั้งติดตามการแจกจ่ายแบบเรียน แบบฝึก ให้กับนักเรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอกาสนี้ ด้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ยากไร้อำเภอเมืองฯ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อมอบให้กับนักเรียนด้วย

20 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ