Archive | July 2014

สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้ สพป.สิงห์บุรี (KM สัญจร)

617892.JPG

นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้ สพป.สิงห์บุรี (KM สัญจร) ณ โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีนโยบายนำหลักการและแนวทางการจัดการความรู้มาใช้ในองค์กรและสถานศึกษาในสังกัด เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ต่อยอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างกันเพื่ให้เกิดการพัฒนางานที่ยั่งยืน เป็นองค์กรและโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนแกนนำการจัดการความรู้ จำนวน ๒๔ โรงเรียน พร้อมทั้งพัฒนาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในโรงเรียน นอกจากนี้ ในทุกปีจะจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน Best Practices และการเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนการจัดการความรู้ในสังกัด สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้จัดสรรงบประมาณดำเนินงานการจัดการความรู้ให้จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เครือข่ายการจัดการความรู้จึงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงาน ณ วัดพระปรางค์มุนี ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร และครูแกนนำการจัดการความรู้ จากโรงเรียนการจัดการความรู้ ๒๔ โรงเรียน จำนวนรวม ๕๐ คนในครั้งนี้ โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารและครู ของโรงเรียนแกนนำจัดการความรู้ได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค วิธีการ จัดการเรียนการสอน ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการนำกระบวนการจัดการความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น โดยมี นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้ สพป.สิงห์บุรี (KM สัญจร) ณ โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี นายไชยวัฒน์ สุคันธวิภัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน นางสาวฐิติยา ฉิมบรรเทิง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบ

23 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

บอลโลกสู่เทควันโดการศึกษาไทยเรียนรู้อะไร?

จากควันหลงบอลโลก สู่เทควันโดโค้ชเช..การศึกษาไทยเรียนรู้อะไรกันหน่อยไหม? : กนกวรรณ กลินณศักดิ์ นักวิชาการสื่อสาร สสค.รายงาน

Read More…

นักวิจัยฟันธง”พลังงาน-น้ำ”ปัญหาใหญ่ของอาเซียน

นักวิจัยฟันธง”พลังงาน-น้ำ”ปัญหาใหญ่ของอาเซียน สกว.เปิดโลกทัศน์ความสัมพันธ์ไทยกับอาเซียนภาคพื้นทวีป แนะสื่อเปิดวิสัยทัศน์ขยายฐานความรู้

Read More…

สพป.เลย เขต ๒ ขับเคลื่อนโรงเรียนทุจริต ครูเครือข่ายโรงเรียนสุจริต

612905.JPG

ดร.สุภชัย จันปุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ครูเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เพื่อส่งเสริมพัฒนาครู โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริตและโรงเรียนเครือข่ายสุจริตให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะ รูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ปลูกจิตสำนึกส่งเสริมและพัฒนานักเรียนแกนนำโรงเรียนเครือข่ายสุจริต ให้มีความรู้ความเข้าใจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริตผ่านกิจกรรมค่าย ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีความศรัทธารักในความดีว่ามีอยู่จริง และรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ โดยประธานกล่าวว่า ขอเพียงเรามีปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 3 ข้อ และ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ดังนี้

1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน

3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ทั้งหมดนี้เพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐติกาล ปัญหาการทุจริตก็จะหมดไปจากประเทศชาติในไม่ช้านี้

16 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีวันแห่งเกียรติยศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

615485.JPG

นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ร่วมพิธีวันแห่งเกียรติยศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมในพิธีประกอบด้วย พิธีรับหมวกต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีประดับเข็มเกียรติยศ “สว.” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 640 คน โดยประธานและแขกผู้มีเกียรติในพิธี

นายโกศล ใสขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ภูเก็ต กล่าวว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ภูเก็ต เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาของไทย โดยจัดตั้งโรงเรียนให้เป็นอนุสรณ์ทางการศึกษาให้อนุชนรุ่นหลัง ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยิ่งไปกว่านั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัด ที่เป็นทั้งของโรงเรียน พระราชทานพระนามาภิไธยย่อ “สว.” ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นอักษรย่อของโรงเรียน ยังความปลาบปลื้ม และภาคภูมิใจแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนอย่างหาที่สุดไม่ได้

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีกล่าวกับนักเรียนตอนหนึ่งว่า การก้าวเข้ามาสู่รั้วน้ำเงินแดง ภายใต้ร่วมพระบารมีของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีของนักเรียน นับเป็นก้าวแห่งอนาคตที่สำคัญที่ก้าวไปพร้อมกับเกียรติ ศักดิ์ศรี นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จะต้อง มีวินัย มีน้ำใจ รู้หน้าที่ รู้รักสามัคคี มีความปรองดองไม่แตกแยก เอื้ออาทร อ่อนน้อม ถ่อมตน ต้องเทิดทูน เชิดชูสถาบัน มีความเป็นผู้นำ เสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม เป็นนักเรียนรู้ นักถ่ายทอด นักจัดการ จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ และขอให้วันแห่งเกียรติยศวันนี้เป็นวันแห่งศักดิ์ศรีของทุกคน เรวดี ภาพ / ข่าว

21 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศคะแนนสอบย่อย นักเรียน ม.๓/๔ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล อัตนัย (5) ปรนัย (5) คะแนนรวม (10)
5510312 กรรณิการ์ สุวรรณา 4 0 4
5510313 กวินนา ทองภักดี 5 4 9
5510314 กัญญาวีร์ สิงคาม 5 3 8
5510315 กาญจน์ กระจ่างศรี 5 3 8
5510316 กิตติกร ประนิล 4 5 9
5510317 กิตติพร สุวรรณพงษี 5 3 8
5510318 ขนิษฐา ลั่นอรัญ 0 4 4
5510319 จีระวรรณ เจริญพานิช 3 2 5
5510320 เจนจิรา ปึงทิพย์พิมานชัย 1 4 5
5510321 ณัฐนิช ไกรศรีวัฒนะ 1 0 1
5510322 ณัฐพงศ์ สุวรรณนารี 5 2 7
5510323 ณัฐรัตน์ ติยะรังษีนุกูล 2 1 3
5510324 ณัฐวดี พรมจักร 3 0 3
5510325 นครินทร์ กริตโยธิน 0 1 1
5510326 นิภาดา ทิพย์สิงห์ 3 2 5
5510327 นุรไอฟัน พองคำสี 4 1 5
5510328 เนตรนพิศ สวัสดี 5 5 10
5510329 ปิยะพล แจ่มไพบูลย์ 5 5 10
5510330 พงศ์ลดา มณีโชคชัย 5 2 7
5510331 พรพรรณ ลิ้มเลิศเจริญวนิช 5 2 7
5510332 พรสุพรรณ พัตราภรณ์ 4 4 8
5510333 พิสุทธิจิต คล้ายทอง 5 1 6
5510334 ภัคสุมน บุตรดี 3 4 7
5510335 ภัทราภรณ์ ด้วงเพ็งรักษ์ 0 5 5
5510336 ภาณุทัต พรหมรักษา 1 0 1
5510337 ภิชรินทร์ ศิลาเงิน 1 3 4
5510338 แทนพันธุ์ นรานุต 2 3 5
5510339 เมธินี นวนขนาย 1 1 2
5510340 รัฐศาสตร์ เงาแก้ว 1 4 5
5510341 วรัญญา ดำรงวุฒิ 4 4 8
5510342 วสันต์ เฟื่องสำรวจ 4 2 6
5510343 วิภาวัณย์ กุลจิตติอนุรักษ์ 4 4 8
5510344 วิวรรณดา ติดอิกุล 2 4 6
5510345 ศุภมิตร ทองเจริญพานิช 2 2 4
5510346 สกุลรัตน์ วรศิลป์ 5 2 7
5510347 สิตราภา พุกพูลทรัพย์ 1 1 2
5510348 เสาวลักษณ์ วิชัยวงษ์ 3 1 4
5510349 โสพนธ์ พิมพาภรณ์ 0 5 5
5510350 หทัยภัทร วันบุญ 4 4 8
5510351 อติกานต์ สิงห์โสภา 0 2 2
5510352 อภิญญา ชีวะสิทธิ์ 0 5 5
5510353 อรอุมา อร่ามวารีกุล 5 2 7
5510354 ธีรพงศ์ เจียวิริยบุญญา 5 1 6
5510355 กัญฑิมา พาโชคอนันต์ 0 4 4
5510356 จารุวรรณ บุญวงษ์ 5 1 6
5510357 บุษบาวรรณ จันทร์วัติ 0 1 1
5510358 กิตติพงษ์ สุกดิบ 5 3 8
5510359 ธนัชพร บุญยงค์ 0 2 2
5510360 ฐิติคุณ เย็นอุรา 5 3 8
5510361 ธนัชพร สุตตาพงศ์ 3 3 6
5510362 สุภเวช มูลอ่อน 4 0 4

คะแนนสูงสุด: 10 คะแนน

คะแนนต่ำสุด: 1 คะแนน

ค่าเฉลี่ย: 4 คะแนน

24 กรกฎาคม 2557

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดทำทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16) ระบบอิเล็กทรอนิกส์

618369.JPG

นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการเลื่อนเงินเดือนและจัดทำทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบทะเบียนประวัติ ในสังกัดอำเภอพรหมพิราม และอำเภอวัดโบสถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงานบุคคลในเรื่องการดำเนินการเลื่อนเงินเดือน และจัดทำทะเบียนประวัติ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และสามารถเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายมนัส แวดระเว นัพทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ก.ค.ศ. และนางสาวพรพิมล แก้ววิเศษ เจ้าหน้าที่ประสานงาน สพม. 39 เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 10 /2557

618175.JPG

เช้าวันที่ 24 ก.ค.2557 จังหวัดสุรินทร์ จัดงาน “สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงการสร้างความสมานฉันท์ โดยมีนายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในครั้งนี้มี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน สำหรับการจัดงาน “สภากาแฟจังหวัดสุรินทร์” จะหมุนเวียนเปลี่ยนเจ้าภาพไปยังกระทรวงต่างๆ ทุกเดือน ครั้งต่อไปเป็นการประชุมสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 11 /2557 โดยหน่วยงานกระทรวงการคลังและชมรมธนาคารในจังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม อบจ.สุรินทร์

////// ประเสริฐ ปัตถวัลย์ และทีม ปชส. สพป.สร.1 รายงาน

สพป.ปข. 2 อบรมโครงการพัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนว และการแนะแนวอาชีพ เพื่อการมีงานทำในสถานศึกษา

618090.JPG

ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนว และการแนะแนวอาชีพ เพื่อการมีงานทำในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวได้สอดคล้องกับบริบทและครอบคลุมขอบข่ายการแนะแนว และให้คุณครูผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการแนะแนวอาชีพ เพื่อการมีงานทำ สพป.ปข. 2 ได้เห็นความสำคัญของการแนะแนว ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจตนเอง รู้ความถนัด ความสามารถของตนเอง เมื่อครูแนะแนวมีความรู้ความเข้าใจ มีแนวทางการจัดกิจกรรม มีสื่อ เครื่องมือ เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ครูแนะแนวจะสามารถดำเนินงานแนะแนวให้มีความเข้มแข็ง และพร้อมเป็นแกนนำทางการแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีคุณครูผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาส เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2

24 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ