Archive | August 2014

การสัมมนาทางวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

634660.JPG

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายการจัดการมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม. รวม 2,482 คน ซึ่งมีหน้าที่ในการเสริมสร้างศักยภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน รวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่ต้องอาศัยเทคนิควิธีการและการใช้นวัตกรรม รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนสำคัญสู่การเปลี่ยนแปลง ในโอกาสนี้ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2557 ด้วย (สุชาติ กุนสง-ภาพ/ลำดวน แสงมณี-ข่าว)

26 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาครูแกนนำด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ ของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน

637414.JPG

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในด้านการศึกษา จำเป็นต้องเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการพัฒนาตนเอง หากยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ว จะสะท้อนไปถึงคุณภาพนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้และนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อเป็นเครื่องมือตามบทบาท หน้าที่ และภาระงาน ตามที่รัฐบาลได้แจกคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่ปี 2555 แล้ว และในปี 2557 ได้แจกคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต ให้นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อีก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมอบหมายให้ พัฒนาบุคลากรในระดับต่าง ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้กำหนดการพัฒนาบุคลากร วันที่ 30-31 สิงหาคม 2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ ของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนละ 2 คน รวม 46 คน ณ ห้องประชุมเหล็กพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ประกาศโรงเรียนบ้านชาติตระการ เรื่อง รายการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า – ประปา

ด้วยโรงเรียนบ้านชาติตระการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างรายการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า – ประปา เป็นเงิน 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนบ้านชาติตระการ

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาโรงเรียนบ้านชาติตระการ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน การสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านชาติตระการ ในวันและเวลาราชการ และกำหนดเปิดซอง ใบเสนอราคาในวันที่ 11 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่โรงเรียนบ้านชาติตระการ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557

(ลงชื่อ)…………………………………………..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาติตระการ ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานบทคัดย่อ: การพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน ›

พัทลุง เขต 2 บูรณาการประชุมผู้บริหาร 5 โครงการ

637283.gif

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2557 ดร.อนงค์ เชาวนะกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ รวม 5 โครงการ ณ โรงแรมสยามธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 141 คน ประกอบด้วย

1. โครงการ Rally English จาก สพป.พัทลุง เขต 2 รายทางศึกษาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของโรงรียนในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประกอบด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 โรงเรียนบ้านอินทนิล โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาตและโรงเรียนวัดประทุมทายการาม

2. การประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งที่ประชุมได้มีการ Focus group เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แบบของการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (SAR)

3. การประชุมทางไกลถ่ายทอดสด เรื่องการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง DLTV 14 โรงเรียนไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4. พิธีมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 46 ราย

5. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

ซึ่งรายละเอีดในที่ประชุมผู้บริหาร ผู้อำนวยการให้ผู้บริหารดูแลเป็นพิเศษเรื่องเด็ก LD.พิการ

ซ้ำซ้อน ความร่วมมือการจัดการศึกษาในระดับท้องถิ่น และการบริหารทรัพยากรการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน เช่น สื่อโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนในฝัน ใช้ให้คุ้มค่า

การประชุมในครั้งนี้ นับเป็นการประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลาเนื่องจากสามารถบูรณาการ

ร่วมกันได้อย่างลงตัวและหลายโครงการที่โรงเรียนจะต้องนำไปขยายผลให้ครูและนักเรียนทราบและปฏิบัติ นับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้าประชุม พจนาถ ช่วยเนื่อง ภาพ/ข่าว

30 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สกว.-มจพ.มอบหุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิดให้ทหาร

สกว.-มจพ.คืนความสุขมอบชุดอุปกรณ์หุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิดให้สพ.ทบ. พร้อมสาธิตการปฏิบัติภารกิจทำลายระเบิดแสวงเครื่อง

Read More…

เด็กดีเมืองสองแคว โพส facebook “ประกาศรับจ้างตัดหญ้า” หารายได้เสริม

634239.JPG

เยาวชนชาย วัย 17 ปี โพสผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ในกลุ่มเพจ “พิษณุโลกบ้านเรา” ว่า “รับจ้างตัดหญ้าช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ พื้นที่มากน้อยไม่เกี่ยง รับเหมาในราคา 300 บาท” ซึ่งมีผู้ที่สนใจจำนวนมาก จึงได้เดินทางไปพบเยาวชนชาย “น้องมอส” หรือ นายนพรัตน์ รองทอง อายุ 17 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.6 โรงเรียนจ่านกร้อง อยู่ที่บ้านเลขที่ 337/8 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

“น้องมอส” ได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวถึงที่มาทีไปของการรับจ้างตัดหญ้าว่า เริ่มจากช่วงปิดเทอมเมื่อปลายปี 2556 ตนได้เข้าไปทำงานร้านเครื่องเสียง และได้ค่าแรงวันละ 300 บาท ซึ่งรู้สึกดีกับเงินก้อนแรกที่ได้รับมาจากการทำงานของตัวเองและรู้สึกเห็นถึงคุณค่าของเงิน และที่สำคัญยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ จากนั้นมาตนจึงเริ่มคิดว่า ช่วงเวลาว่างจากการเรียน ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ น่าจะทำอะไรที่สามารถหาเงินได้ จึงคิดว่าการรับจ้างตัดหญ้าช่วงวันหยุดน่าจะเหมาะที่สุด จึงได้โพส Facebook ในกลุ่ม “พิษณุโลกบ้านเรา” ซึ่งผลตอบรับก็ดีเกินคาด มีผู้อาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกที่พบเห็น เข้ามาสอบถามรายละเอียด และว่าจ้างให้ไปตัดหญ้าจำนวนหลายราย และในวันนี้ก็ได้รับการติดต่อแจ้งมาว่า พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ ต้องการว่าจ้างให้มาตัดหญ้าบริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อทองดำ ซึ่งเป็นลูกค้ารายแรกและรู้สึกดีใจมาก และได้รับคำอวยพรจากเจ้าอาวาสยิ่งปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง

โดยพระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ บอกว่าได้เห็นความเป็นเด็กดี มุมานะอยากหารายได้ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อแบ่งเบาภาระพ่อ-แม่ จึงอยากช่วยสนับสนุนเยาวชนที่คิดดี ทำดี จึงได้ให้โยมช่วยติดต่อให้มาช่วยตัดหญ้าในบริเวณวิหาร และบริเวณวัด ก่อนจะมอบเงินให้เป็นขวัญถุง พร้อมชื่นชม ที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และขอให้เป็นคนดี ตั้งใจเรียน เป็นเด็กดีของพ่อ-แม่

ด้าน นายมาโนชญ์ ติณสิริสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง กล่าวเพิ่มเติมว่า “นับเป็นเรื่องที่ดี ที่มีนักเรียนของโรงเรียนเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ก็อยากฝากถึงนักเรียนทุกคนว่า เราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก”

“น้องมอส” ยังบอกว่า เงินที่ได้รับจากการรับจ้างตัดหญ้าจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นทุนการศึกษา อีกส่วนหนึ่งก็จะฝากธนาคารไว้ เผื่ออนาคตมีอะไรฉุกเฉิน จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และไม่เคยคิดอายใคร เพราะมั่นใจว่าการทำดี ไม่เดือดร้อนคนอื่น ก็เพียงพอแล้ว

หน่วยงาน สพป. ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

ร.ร.บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เปิดบ้านวิชาการ

636264.JPG

วันที่ 25 สิงหาคม 2557 นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบางสะพาน (Open House) ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การเปิดบ้านวิชาการ (Open House) โรงเรียนบางสะพาน สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2557 เป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทุกด้าน อันเกิดจากคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ความร่วมมือของผู้ปกครอง และการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกิจกรรมเป็นการปรับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรม เน้นทักษะการใช้ภาษาอาเซียน ประกอบด้วย นิทรรศการเพื่อทำความรู้จักประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซ๊ยน กิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรม การแสดงศักยภาพของนักเรียนทางด้านศิลปะ และนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลความสำเร็จ ได้แก่ การดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต โครงการสุดยอดส้วม และสถานศึกษาปลอดยาเสพติด โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พัฒนาครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ

635794.JPG

นายสมัย ธนะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมอูปแก้วรีสอร์ท อำเภอปัว จังหวัดน่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมอูปแก้วรีสอร์ท อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา สร้างเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ในเขตพื้นที่โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในโครงการพระราชดำริฯ โดยมีคณะวิทยากรจาก สสวท. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และทีมวิทยากรจากโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมติดตามโรงเรียนวัดนาคปรก สพป.กทม.

635765.JPG

นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนวัดนาคปรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมี นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร น.ส.กรชนก เนตรโอภารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคปรก คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ขอส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการของโรงเรียนขอให้พัฒนานักเรียนต่อไปทั้งในเรื่องของการพัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การจัดโครงการพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิต การพัฒนาทักษะทางภาษา การพัฒนานักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการฝึกทักษะกระบวนการ อีกทั้งโรงเรียนได้มีความพยายามในการพัฒนานักเรียนในทุกด้าน การมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดทั้งโรงเรียน วัด และชุมชน หรือหลัก “บวร” ซึ่งท่านผู้บริหาร คณะครู รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวัดและชุมชน ได้ทุ่มเทความพยายามจนปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

28 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพป. ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เตรียมความพร้อมเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำปี

635933.jpg

สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เตรียมความพร้อมเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การนับจำนวนข้าราชการที่มีตัวอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอำเภอโกสุมพิสัย อำเภอเชียงยืน อำเภอชื่นชม และอำเภอกุดรัง รวมจำนวน ๑๕๓ คน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน สพฐ. พ.ศ.๒๕๕๑ และ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเลคทรอนิคส์ ซึ่งการจัดอบรมแบ่งออกเป็นรุ่นในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีนายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง

วารี ธนปัทม์ และทิพยฉัตร ฉัตรทอง : ถ่ายภาพ

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง : รายงาน

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/mkarea3/media_set?set=a.562403310553674.1073742…

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกับบริษัทวิทยุการบินฯและสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกอบพิธีปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลและของที่ระลึก

636056.jpg

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกับบริษัทวิทยุการบินฯและสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกอบพิธีปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลและของที่ระลึกให้กับทีมวอลเล่ย์บอลที่เข้าร่วมแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ โรงยิมสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการแข่งขันฯรอบคัดเลือกจังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฎว่าประเภททีมหญิง ชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีมโรงเรียนโพนนาดี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีมโรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา ประเภททีมชาย ชนะเลิศได้แด่ทีมโรงเรียนโพนนาดี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีมโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนกุดค้าวเทพวิทยาและรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีมโรงเรียนคำขามวิทยาโดยมี นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน

สพป.สมุทรสาคร : โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ จัดงานวิชาการ ”เปิดบ้านวิชาการราษฎร์รังสรรค์ สู่อาเซียน”

636099.JPG

นายสงัด จันลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิชาการ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557

>โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ โดย นายเดชณรงค์ รามนัฏ ผู้อำนวยการโรงเรียน

วัดราษฎร์รังสรรค์ และคณะครู ได้ตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่รับผิดชอบการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน โรงเรียนได้ปรับหลักสูตร และ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น และมี

ความพร้อม สามารถปรับตัวเข้าสู่ชุมชนในประชาคมอาเซียน และได้นำผลงานที่เกิดจาก

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่

ต่อผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ตลอดจนโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน ในการจัดครั้งนี้

ได้รับความร่วมมือจาก

< องค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ

< โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอกกระบือ

< วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษม

< โรงเรียนฐานเทคโนโลยี

< ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร

28 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม. ๒๙ นำเสนอข้อมูล การยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ อุบลราชธานี

635789.jpg

สพม. 29 นำเสนอข้อมูล การยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านโทรทัศน์ ช่อง 11 อุบลราชธานี ดร. วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วย นายปัญญา แพงเหล่า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ นายศักดิ์ระพี สีมาวัน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้แทนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และได้รับเกียรติจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ช่อง 11 หรือ NBT สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นผู้นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมการดำเนินการทางการศึกษา สำหรับการนำออกประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สร้างเข้าใจความอันดี และประสานความร่วมมือด้วยดีต่อสาธารณชน ในเรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ช่อง 11 ในรายการมองรอบทิศ

โดยมี นายนพพร พันธ์เพ็ง ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าว เป็นผู้ดำเนินการรายการ เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 08.45 – 09.45 น. และนำเสนอออกอากาศในช่วงเวลาประมาณ 13.00 – 18.00 น. วันเดียวกัน ดร. วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กล่าวว่า ในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ในขณะที่สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งการสื่อสาร เทคโนโลยี มีปัญหาความซับซ้อน การเป็นสังคมเปิด แข่งขันสูง ทรัพยากร การเคลื่อนย้ายผู้คน จากทุกภูมิภาค ผู้คน ประชาชน ประชากรวัยเรียน การจัดการศึกษา และสถานศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตคนหรือนักเรียน เป็นหน่วยบริการไร้พรมแดน ต้องมีหลักสูตรที่เป็นสากล มีการพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเท่าสากล ทักษะการคิด ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ล้ำเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบ ต่อสังคมโลก การแข่งขัน การสร้างค่านิยม วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป นักเรียนและครู หรือการคัดเลือก ทุกระดับยังถนัดข้อสอบปรนัยหรือตัวเลือก นักเรียนส่วนใหญ่ เขียน จินตนาการ แยกแยะ ไม่ค่อยได้ รวมทั้งผู้ที่มีความพร้อมยังอยากเข้าโรงเรียนใหญ่ๆในตัวจังหวัด หากพลาดแล้ว จึงจะไปโรงเรียนอื่น วงการอื่นๆ ยังให้ความร่วมมือน้อย ส่วนใหญ่จะจัดหาทุนให้ เป็นต้น สำหรับแนวทางในการพัฒนา คงต้องให้คำนึงถึงหน้าที่และค่าจ้าง ซึ่งมีการลงทุนมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย ต้องแยกแยะความแตกต่างของโรงเรียนและเด็กนักเรียนให้ชัดเจน คือ 1. หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การบ้าน การจัดกิจกรรม จัดแหล่งเรียนรู้ ที่ควรให้เชื่อมโยงกับห้องสมุดโรงเรียน เน้นผู้เรียน เน้นกากรวัดผล ประเมินผลที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน เช่น ข้อสอบอัตนัย หรือการเขียน 2. ครู ต้องค้นหาวิธีการอย่างจริงจังที่จะวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล ค้นหาวิธี การสอนที่ดี ทำวิจัยในชั้นเรียน สร้างนิสัยการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความรู้ในเรื่อง ICT ในการสอน รับผิดชอบต่อผลการเรียนของเด็ก เป็นแบบอย่างที่ดีในการคิด อย่าลกมาตรฐาน แต่หาวิธี ที่เหมาะสมนำไปสู่มาตรฐาน 3. ผู้บริหารโรงเรียน เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพัฒนา ต้องมีความรู้ ต้องรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน การทำงานของครู สร้างความตระหนักให้ครู นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง วางแผนกลยุทธ์ให้ดี สร้างแหล่งเรียนรู้ แยกแยะผลลัพธ์ระหว่างดูงานกับเที่ยวให้ชัดเจน 4. ส่วนสำนักงานฯ / นโยบาย / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องมองการสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา นโยบายชัดเจน ไม่เปลี่ยนบ่อย ลดกิจกรรม / โครงการที่เกี่ยวข้องกับครูและการระดมนักเรียน เน้นการพัฒนาความสมัครใจ การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายให้มีขึ้นทุกระดับ ซึ่งจะสอดรับกับ ….คุณภาพเป็นหน้าที่ของโรงเรียน ไม่ต้องรอสั่งการ …..ครูมีหน้าที่หลัก คือ สอนนักเรียน…อย่างมีคุณภาพ ….ความใส่ใจของผู้เกี่ยวข้อง ไม่แค่ให้ทุน หรือ กำหนดนโยบาย… จะต้องร่วมคิด ติดตามการดำเนินการ….และไขว่าคว้าหาความสำเร็จให้ได้…….

……………………….. นายปัญญา แพงเหล่า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายศักดิ์ระพี สีมาวัน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

โทรศัพท์ 045 – 422186, 045 – 323910, 081 – 265 7046, โทรสาร 045 – 422185

http://www.secondary29.go.th e-mail:neenoy11@gmail.com FACEBOOK.COMศักดิ์ระพี สีมาวัน

line:0812657046บันทึกภาพ / รายงานข่าว วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557

(ประมวลภาพกิจกรรมส่วนใหญ่ จะจัดส่งและขอเชิญติดตามหรือดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ได้ที่ e-mail:neenoy11@gmail.com และหรือ FACEBOOK.COMศักดิ์ระพี สีมาวัน)

28 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ