Archive | August 2014

การอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน สพป.นครราชสีมา เขต ๔

635328.jpg

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้ และเพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน ลักษณะกิจกรรมเป็นการฝึกปฏิบัติการออกเสียงภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การใช้ภาษาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน และกิจกรรมทางภาษา เช่น เกม หรือเพลง ทั้ง 3 วัน โดยมีเอกสาร ใบงาน และสื่อทาง Internet ประกอบการอบรม อบรมระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยมีนายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิด และ Ms.Sarah Barnfield ครูชาวอังกฤษ เป็นวิทยากรให้ความรู้

27 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ทปอ.คลอดปฏิทินแอดมิสชั่นส์ปี๒๕๕๘

ทปอ.คลอดปฏิทินแอดมิสชั่นส์ปี 2558 เลื่อนเร็วขึ้น 2 สัปดาห์ เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดเปิดภาคเรียนใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา เล็งแก้ปัญหาเด็กสละสิทธิ์สูง

Read More…

พัทลุง ๑ จัดคาราวานออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการคืนความสุขให้กับนักเรียน

632279.jpg

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 สพป.พัทลุง เขต ๑ นำโดย นายชุมพล ศรีสังข์ ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑ พร้อมด้วยนายอำเภอศรีบรรพตและคณะออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเครือข่ายศรีบรรพต ตามโครงการคืนความสุขให้กับนักเรียนในสังกัดสพป.พัทลุง เขต ๑ นายชุมพล ศรีสังข์ ได้กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน เขตพื้นที่การศึกษาฯพัทลุง จึงได้ดำเนินการ โครงการคืนความสุขให้กับนักเรียนในสังกัดเขต ๑ โดยใช้งบประมาณ จำนวนเงิน ๙๖,๓๖๐ บาท ซึ่งเป็นการดำเนินงานออกเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคลที่สมควรได้รับการดูแลช่วยเหลือรอบด้านในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น ในระหว่าง วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ และระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑ กล่าวเพิ่มเติมว่า สพป.พัทลุง เขต ๑ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลนักเรียนที่สมควร

ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามระบบงานช่วยเหลือนักเรียน โดยมีนักเรียนมีสมควรได้รับการดูแลช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ

จำนวน ๗ ด้าน จำนวน ๘,๖๗๒ คน และได้ดำเนินการคัดเลือกออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ที่มีความพิการหรือมีโรคประจำตัว

ไม่มีผู้อุปการะ (พ่อและแม่เสียชีวิต) นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกจำนวน ๙๐ ครัวเรือน (๙๒ คน)

และจะออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามเครือข่ายจำนวน ๙ เครือข่ายซึ่งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้าน ประกอบด้วย รองผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ศึกษานิเทศก์ประธานเครือข่าย ตำรวจในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาการอำเภอในเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครูโรงเรียนที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการจะออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ซึ่งในวันที่ ๒๑ สิงหาคม นี้ เป็นการออกเยี่ยมนำร่องในอำเภอศรีบรรพต

22 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เด็กพัทลุง คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ประกวดโครงงาน “นักวิทย์ทรูน้อย” คะแนนเฉือนชนะโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

632669.jpg

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องออดิทอเลียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “นักวิทย์ทรูน้อย” ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 19 ซึ่งกลุ่มบริหารทรูร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทศ.) จัดขึ้นเพื่อสร้างนักเรียนในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อตอบแทนสังคมด้วยการทำโครงงานหรือทำวิจัยพื้นฐาน รวมถึงสามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้สามารถคงอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในรอบชิงชนะเลิศมีโครงงานที่เข้ารอบ จำนวน 15 ทีม โดยทีมชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง ได้แก่โรงเรียนวัดควนขี้แรด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จากโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องโกยมูลวัว” ซึ่งจะได้รับรางวัลชุดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้โครงการทรูปลูกปัญญา และได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา พร้อมเงินสนับสนุนทำโครงการ จำนวน 7,000 บาทสำหรับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพฯ จากโครงงานประเภท “นักสืบน้อย DNA” และโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว จ.ตาก ประเภททดลองเรื่อง “การเจริญเติบโตของไข่ผำ” พจนาถ ช่วยเนื่อง ภาพ/ข่าว

22 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพป. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

สพป.พล.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

633085.JPG

นายสุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ระบบโปรแกรม Scan Tool 3 ให้กับข้าราชการ สพป.พล.3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รับการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยระบบโปรแกรม Scan Tool 3 เกี่ยวกับการบัตทึกข้อมูล การคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล การสำรองข้อมูลนำข้อมูลเข้า และการพิมพ์รายงาน เพื่อรายงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ในการอบรมครั้งนี้ได้เกียรติจากนางสาวต้องฤทัย นิ่มกลัด ข้าราชการครูโรงเรียนวัดโบสถ์ และ นายณัฐพล คัมภีรพจน์ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ สพป.สุโขทัย 2 เป็นวิทยากร

โรงเรียนสังกัด สพป.พล.1 เข้ารับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 3 ปี 2556

632926.jpg

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่ผ่านการประเมินตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 3 ปี 2556 จำนวน 20 โรง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 โรงเรียนวัดศรีวนาราม โรงเรียนวัดไผ่คอม โรงเรียนวัดแตน โรงเรียนวัดกรมธรรม์ โรงเรียนบ้านปลักแรด โรงเรียนบ้านบึงกระดาน โรงเรียนวัดวังเป็ด โรงเรียนคลองวัดไร่ โรงเรียนวัดดงโคกขาม โรงเรียนวัดสระโคล่ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง โรงเรียนบ้านคุยมะตูม โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ โรงเรียนวัดพรหมเกษร และโรงเรียนบ้านหนองนากว้างลี้ ได้เข้ารับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มีคุณหญิงกษมา วรวรรษ ณ อยุธยา คณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนพระองค์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

สพป.สงขลา เขต 2 ขับเคลื่อนงานโรงเรียนสุจริต 15 โรงเรียนนำร่อง

632960.jpg

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสู่ “โรงเรียนสุจริต” ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวัสดิ์บวร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรจากโรงเรียน 15 โรงเรียนในโครงการดังกล่าว เข้าร่วมประชุมสัมมนา และมีวิทยากรจากสำนักงานปปช.จังหวัดสงขลา

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสู่ “โรงเรียนสุจริต” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะตามจุดเน้นของโรงเรียนสุจริต 2 ด้านคือด้านทักษะกระบวนการคิดและทักษะชีวิต เสริมสร้างคุณลักษณะตามแนวทางโรงเรียนสุจริต 4 ด้าน คือด้านซื่อสัตย์สุจริต ด้านความมีวินัย ด้านอยู่อย่างพอเพียงและด้านการมีจิตสาธารณะ และเรียนรู้ปฎิญาณของโรงเรียนสุจริตและสามารถนำไปใช้ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยที่ผ่านมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้จัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมแบ่งเป็นฐานต่างๆ ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดและทำกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนวัดนารังนก อำเภอบางกล่ำ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการ

23 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พิศวง!ปมอีโบลา…ตั้งงบ๓พันล้าน

พิศวง!ปมอีโบลา…ตั้งงบ 3 พันล้าน : ทีมข่าวรายงานพิเศษ

Read More…

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ พัฒนาศักยภาพพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

632305.JPG

วันที่ 22 สิงหาคม 2557 นายตั้ง อสิพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2557 (หมวด 7) ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายตาม่องล่าย) อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาครู บุคลากรขององค์กรภาครัฐและตัวแทนจากหน่วงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีบทบาทในการเฝ้าระวังปัญหาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานส่งสเริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ได้อย่างถูกวิธี ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม และสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่กำลังตกอยู่ในสภาวการณ์เสี่ยงต่อปัญหาการทะเลาะาวิวาท ปัญหายาเสพติด พฤติกรรมไม่เหมาะสม การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2557 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยข้าราชการจากสังกัดต่าง ๆ อาทิ ข้าราชการครูในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ตำรวจ เทศบาล ท้องถิ่น สาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 80 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และวิทยากรจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ

22 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ