Archive | September 2014

สพม.๓๑ จัดประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔

648396.JPG

ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผช.กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ หอประชุม 111 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โดยมี ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (สพม.31) มอบหมายให้ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มวิชา จัดการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2557 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียน แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ และสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประาธิปไตย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกัน ห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนได้คัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2557 และส่งต่อเข้าแข่งขันในระดับชาติต่อไป

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 -7 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สังกัดการศึกษาเอกชน และสังกัดกองการศึกษาเทศบาล….พรปวีณ์ ปิยากูล/รายงาน

18 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๒๙ เปิดโครงการ”เขตสุจริต”ภายใต้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

648138.JPG

นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดงาน “OPEN HOUSE SESAO 29” และเปิดโครงการเขตสุจริต โดยมี ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผอ.สพม.เขต ๒๙ รายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้เรียนให้มีคุณภาพรักความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล/เผยแพร่ผลงานกิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัด ให้สาธารณชนรับทราบ/ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรม และ…มีความยั่งยืนต่อไป การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรมการศึกษาต้นแบบ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดแสดงสุดยอดเวปไซต์ของโรงเรียนในสังกัด และการนำเสนอระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาต้นแบบ ๘ สหวิทยาเขต พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติมอบเกียรติบัตร โล่รางวัลที่เกิดจากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ พร้อมบรรยายพิเศษ และในโอกาสเดียวกันก็ได้รับเกียรติจาก ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยะจรัสธำรง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา จาก สพฐ. ให้ความรู้เรื่องโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสุนีย์ตรียางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี..บุษบง พุฒพรหม ปชส.สพม.๒๙/ภาพ-ข่าว

17 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ร.ร.บ้านพุซาง จัดนวัตรกรรม ขจัด “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”

652138.JPG

ในการพัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรือง ย่อมเกิดจากคุณภาพของประชากร ถือเป็น ตรรก อันเป็นหลักแห่งความเป็นจริง ทำอย่างไรคุณภาพของประชากรของชาติ จะมีคุณภาพ คำตอบก็คือ ประชากร ต้องมีคุณภาพทางการศึกษา โดยฐานของคุณภาพการศึกษา ก็คือ การอ่านออก เขียนได้ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากพื้นฐานการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ในภาษาประจำชาติ ก็ไม่สามารถที่จะต่อยอดไปสู่การเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้นได้ นั่นเอง

เมื่อปีการศึกษา 2556 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศ เรื่อง มาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารเพื่อทำให้สถานศึกษาปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ในระดับชั้น ป. 3 และ ป. 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ทั่วประเทศ ดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองในการวัดความสามารถการอ่านออกเสียง และความเข้าใจการอ่านของนักเรียน ก่อนพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกและการอ่านอย่างรู้เรื่อง

ร.ร.บ้านพุซาง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 (สพป.สระบุรี เขต 1) เป็นสถานศึกษาทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับม.ต้น (ขยายโอกาสฯ) เป็นอีก 1 ของสถานศึกษาที่ประสบกับปัญหาการอ่าน และเขียน ของผู้เรียน

นางพิณทิพย์ เอี่ยมพริ้ง ผอ.ร.ร.บ่านพุซาง กล่าวว่า จากการที่ สพฐ. มีนโยบายพัฒนาทักษะทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ซึ่งเป็นความสามารถเบื้องต้นของทักษะการคิด เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของไทยให้สอดคล้องกับการพัฒนาของอารยะประเทศ ซึ่งแน่นอนก็ย่อมเกี่ยวโยงกับปัญหา การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ สาเหตุที่สำคัญ คือ การจัดการเรียนการสอน ซึ่งครูไม่มีความจัดเจน ชำนาญการสอนมากพอ ในระดับชั้น ป. 1 – 2 ร.ร.บ้านพุซาง จึงได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาไทย ของร.ร.บ้านพุซาง เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม อย่างจริงจัง โดยได้วางรูปแบบกระบวนการพัฒนานวัตรกรรม เริ่มจาก จัดประชุมเล่าเรื่องประสบการณ์การสอนภาษาไทยที่เป็นปัญหาในระดับชั้นเรียน วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนจากผลการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ การสังเคราะห์แก่นความรู้ เป็นองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาบุคลากร ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม พัฒนาเรื่องการสอนภาษาไทย การสร้าง การผลิตสื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จ และแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระหว่างครูในโรงเรียน และเครือข่ายอื่นต่างโรงเรียน การศึกษาเอกสาร ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นกระบวนการพัฒนา ใช้สื่อนวัตรกรรมให้เหมาะสมกับระดับชั้น นิเทศ ติดตามขณะการดำเนินกิจกรรม และประเมินผลการนำนวัตรกรรมไปใช้ และคุณภาพผู้เรียนหลังการใช้สื่อนวัตรกรรม ซึ่งเป็นการทบทวนหลังปฏิบัติการ โดยมีตัวอย่าง นวัตรกรรม ด้านการอ่านคล่อง กิจกรรมใฝ่เรียนรู้สู่จุดเน้น : แบบฝึกเขียนตามคำบอกชั้น ป. 1,2 และ 3 : ชุดกิจกรรมบูรณาการอ่านในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนชั้น ป. 4 – 6 : แบบฝึกกานอ่านจับใจความสำคัญ ด้านการเขียนคล่อง : ชุดกิจกรรมคัดลายมือ : แบบฝึกเขียนเรื่องจากภาพ : การเขียนเรียงความโดยใช้แผนผังความคิด

นางพิณทิพย์ กล่าวอีกว่า ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ผ่านการทดสอบ NT และ O – Net ค่าเฉลี่ยสูงอย่างเห็นได้ชัด และจากผลการดำเนินการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย ดังกล่าว ร.ร.บ้านพุซาง จึงได้รับรางวัลโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส กทม.

25 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๓๔ เปิดศูนย์ภาษาและศิลปวัฒธรรมจีน

651515.JPG

วันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานพิธีเปิดเปิดศูนย์ภาษาและศิลปวัฒธรรมจีน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวว่า การเปิดศูนย์ภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน นับว่าเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มองเห็นความสำคัญของภาษาจีน ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องอย่างยิ่งกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งนักเรียน รวมทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปจะได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษามากยิ่งขึ้น

โดย ดร.รามลักษณ์ อนุสุริยา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจีนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนและมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภาษาจีนได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีงามด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม ระหว่างประชาชนชาวไทยและประชาชนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ศูนย์ภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน ตั้งอยู่ภายในบริเวณ สำนักศึกษาธิการภาค 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในการนี้ ประธานพิธี ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาที่สนับสนุนศูนย์ภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน

ดูภาพกิจกรรมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.936500806…

24 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗

สพป.ตราด ศึกษาดูงานต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล ร.ร.ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป.ระยอง เขต 2

651224.JPG

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 คณะผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูโรงเรียนดีศรีตำบลและศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด ศึกษาดูแหล่งเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนดีศรีตำบลที่ประสบความสำเร็จ ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อ.แกลง จ.ระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยมี นางอัญชลี สารสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานศูนย์เครือข่าย กรรมการสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับ และศึกษาดูงานการพึ่งพาตนเองแบบวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยอาศัยภาคีเครือข่าย ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านจำรุง อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์และนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการสอนงานอาชีพในโรงเรียนในโอกาสต่อไป….ภาพ/ข่าว : prtratedu

สพป.ยะลา เขต ๑ จัดเสวนา “วิถีพอเพียง เรียนรู้ แบ่งปัน สร้างสรรค์ในโรงเรียน”พร้อมนำเสนอผลงานสถานศึกษาพอเพียง

651088.jpg

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายนที่ผ่านมา นายสุทรรศน์ ซุ้นจ้าย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นประธานเปิดงาน “วิถีพอเพียง เรียนรู้ แบ่งปัน สร้างสรรค์ในโรงเรียน” ณ ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สถานศึกษาพอเพียงโดยมีโรงเรียนในสังกัดนำนักเรียนมาเสนอผลงานของโรงเรียน และมีการจัดเสวนา เกี่ยวกับ “โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง” โดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังวิธีการคิด และการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 หลักการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนพื้นฐานของการใช้ คุณธรรมนำความรู้ ซึ่งรวมถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน ความเพียร การใช้สติ ปัญญาในการดำเนินชีวิต และการใช้ความรู้ทางหลักวิชาการอย่างรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สพป.ยะลา ๒

651284.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๒ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เพื่อให้ความรู้กับลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๒ ให้สามารถจัดสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร มิตรภาพ ที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ. ทั้งนี้การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่องเพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๒ ให้สามารถผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารหรือพืชผลไม้ต่าง ๆ ลดขยะ เป็นการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา โดยมีวิทยากร นายประชา พิศวง อบรมและสาธิตขั้นตอนการผลิตก๊าซชีวภาพ ได้รับเกียรติจากนายพิษณุ ดิเรกกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ นายวิธาน สุชาติพงศ์ และนายอนุมัติ มะรือสะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวอาริตา ตั้งอรุณ และนางวัธนีพร นิยมพานิช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

23 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗

งานมหกรรมการศึกษา เด็กสงขลา 2 เรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่ ครั้งที่ 2

650727.jpg

ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดงานมหกรรมการศึกษา เด็กสงขลา 2 เรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ประธานจัดงาน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครุ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ

นายสุรศักดิ์ กล่าวรายงาน “ในนามของคณะกรรมการจัดงาน คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต 2 ต่อท่าน ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษา สพฐ. ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน”มหกรรมการศึกษา เด็กสงขลา 2 เรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่” ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการแสดงออกความสามารถทางวิชาการ ศิลปะการแสดง และทักษะวิชาชีพของผู้เรียน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงนิทรรศการผลงานของครู ผู้เรียน และผู้บริหารสถานศึกษา กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมการแสดงบนเวที จัดนิทรรศการทางวิชาการของเครือข่าย การสาธิตการจำหน่ายผลผลิตและสินค้า กิจกรรมการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์และโต้วาที มีสพป.เข้าร่วม 27 เขต สพม.6 เขต โดยเป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2557 และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.และสพฐ.

ดร.พิธาน ที่ปรึกษา สพฐ.กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชม สพป.สงขลา เขต 2 ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการดำเนินงานระดับภาคและมีความสามารถในการรับงานนโยบายของ สพฐ. การส่งเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกหน่วยงานราชการต้องตระหนักและให้ความสำคัญ ดังนั้นการจัดงานในวันนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจมุ่งมั่นของทุกท่านที่จะส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนในสังกัดได้มาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เพิ่มเติมองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ ของผู้สอนและผู้เรียน ส่งผลให้คุณภาพการศึกษามีความก้าวหน้าต่อไป

ผอ.สพป.พล.1 ดูงานการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

650658.JPG

วันที่ 22 กันยายน 2557 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ และประชาสัมพันธ์ ออกศึกษา ดูงานเพื่อขอรับข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานนโยบายการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยเวลา 09.00 น. เยี่ยมชมการบริหารจัดการศึกษาของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคในประเด็นที่เกี่ยวข้องระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ไปสู่จุดหมาย โดยนางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศนักกิจกรรมบำบัดและนางสาวปวีณา เล็กพันธุ์ นักกายภาพบำบัด ต่อจากนั้นได้เดินทางไปยังเครือข่ายหน่วยพัฒนาการและจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลพุทธชินราช รับฟังการบรรยายสรุปจากการให้บริการแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ เช่น ดาวน์ซินโดรม พูดช้า พัฒนาการล่าช้าทุกด้าน ออธิสติก สมองพิการ คลอดก่อนกำหนด โดยนางสาวพวงเพชร ฟูวงศ์สิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และเยี่ยมชม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลพุทธชินราช ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อจากนั้นได้ออกเดินทางต่อไปยังโรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมเรียนการสอนเด็กพิการเรียนร่วม ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม และรับฟังการบรรยายสรุปการบริการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม โดยมีนายเสถียร บุตรโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ในการศึกษาดูงานรับฟังข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในวันนี้ ทางผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จะได้รวบรวมข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่ได้รับเป็นข้อมูลในการร่วมเสวนาเรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาพิเศษไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ในงาน การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน การนำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ (Symposium) ระดับประเทศ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ในวันที่ 23 กันยายน 2557 ต่อไป.

วิภา อุทะพันธ:ภาพ/ข่าว

23 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

สพป.สระบุรี เขต 1 ลงแขกนิเทศ

650442.JPG

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานต้อนรับผู้นิเทศครูผู้สอนระดับ ม.ต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 /2557 “เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างและเตรียมอนาคตผู้เรียน” สพป.สระบุรี เขต 1 ระหว่างวันที่ 22-23 ก.ย.57 ครูมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 109 คน 14 โรงเรียน ซึ่งมีจำนวนผู้นิเทศ 41 คน ดังนี้ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 (2 คน) ผอ.ร.ร. (1 คน) ข้าราชการบำนาญ 14 คน (สระบุรี 10 คน อยุธยา 4 คน ) ศึกษานิเทศก์ 24 คน (14 คน อ่างทอง 3 คน อยุธยา 6 คน) และลพบุรี เขต 1 (1 คน) โดยเน้น 3 คุณภาพ คือครูคุณภาพ ชั่วโมงคุณภาพ และนักเรียนคุณภาพ การขับเคลื่อนให้เกิดทั้งสามคุณภาพจะใช้กระบวนการ 3 ห่วงคุณภาพ คือ กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการบริหารและกระบวนการนิเทศ สำหรับกระบวนการนิเทศ ครั้งนี้ เน้นการสังเกตการสอนในห้องเรียนเป็นหลัก ที่เน้นกระบวนการนิเทศ 3 ขั้น ดังนี้ 1.การนิเทศก่อนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสังเหตการจัดการเรียนรู้ 2. การนิเทศระหว่างการจัดการเรียนรู้ 3. การนิเทศหลังการจัดการเรียนรู้

สพม.34 ประชุมสัมมนาเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

650030.JPG

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.34 จัดประชุมสัมมนาเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาด้านระเบียบกฎหมาย ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 41 คน ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2557 ณ โรงแรมธาริน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ประธานเปิดการประชุมสัมมนา นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาระบบงาน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลสามารถนำนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ วิทยากร ประกอบด้วย นายทรงวุฒิ เกตุสิน อ.ก.ค.ศ. สพม.34 เรื่อง ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ นายตรีภพ คริสต์รักษา ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ เรื่อง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีทางปกครอง และ คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง ประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคลและงานวินัย

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

650453.JPG

วันที่ 19 กันยายน 2557 นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 1707 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดมีความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์ ทักษะ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมยุวกาชาด สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกยุวกาชาดในสถานศึกษาได้ การฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2557 ในรูปแบบฝึกอบรม จำนวน 3 วัน ไม่พักค้าง ตามหลักสูตรและกระบวนการฝึกอบรมของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และสภากาชาดไทย ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ครูผู้สอนยุวกาชาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 48 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 25,000 บาท และคณะวิทยากรให้ความรู้จากโรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนทับสะแกวิทยา และจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

22 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ