Archive | October 2014

สพป.ยโสธร เขต ๒ มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น และมอบประกาศเกียรติคุณ

666338.JPG

ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายประสงค์ สุภา ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต จำนวน ๒ รายๆละ ๓,๐๐๐ บาท และได้มอบประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑.มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๑๐ อันดับ ที่มีผลรวม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

๒.มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๑๐ อันดับ

๓.มอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๕ อันดับ

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เนื่องในโอกาสประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗

28 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

มติสภาจุฬาฯยื่นอุทธรณ์คณะแพทย์

นายกสภาจุฬาฯ เผยมติเสียงส่วนใหญ่ เห็นพ้องยื่นอุทธรณ์ศาลปกครองกลางกรณีคณะแพทย์

Read More…

นายเสนอ ทองจีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

666958.JPG

แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

<<ประวัติส่วนตัว>>

นายเสนอ ทองจีน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

ภูมิลำเนาเดิม : อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภูมิลำเนาปัจจุบัน : เลขที่ ๕ ซอยโภคทรัพย์ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

<<ประวัติการศึกษา>>

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ครุ ศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

<<ประวัติการรับราชการ>>

พ.ศ.๒๕๔๓ : หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอบางกล่ำ สปจ.สงขลา

พ.ศ.๒๕๔๔ : หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอพิปูน สปอ.พิปูน สปจ.นครศรีธรรมราช

พ.ศ.๒๕๔๖ : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต

พ.ศ.๒๕๔๗ : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

พ.ศ.๒๕๕๓ : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

พ.ศ.๒๕๕๔ : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓

พ.ศ.๒๕๕๖ : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒

๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

<<การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์>>

ได้รับชั้นสูงสุด ทวิตริยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

<<ผลงานดีเด่น>>

๑. ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ปปส. ระดับดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ จากกระทรวงศึกษาธิการ

๒. ได้รับโล่รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๕๕ จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

๓. ได้รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

๔. ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๕ จากคุรุสภา

๕. ได้บริหารงานทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ได้รับเกียรติบัตรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ และอยู่ใน ๑๐ อันดับแรกของประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรม/โครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ และสถานศึกษาในสังกัด ได้ที่เว็บไซต์ http://www.pnst4.go.th/index.php

รายงานข่าวโดย นางเรวดี พงเสนา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

29 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม.๑๙ สืบสานศิลปะการแสดงนาฏมวยไทย และโปงลาง

666865.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม อ.โนนสัง จ.เลย มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง กว่า 60 คน โดยมีนายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธาน และมีดร.ประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นายไพโรจน์ พรมสอน และนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานร่วม โดยมีนางนภวรรณ ศรีภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557

นางนภวรรณ ศรีภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม กล่าวว่า มีความรู้สึกยินดี และภูมิใจมากที่ทางโรงเรียนได้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร และเป็นนัดแรกของนายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

นางนภวรรณ กล่าวต่อว่า โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมระดับตำบล ของตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2523 มีนักเรียนเริ่มแรกจำนวน 96 คน และได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากผู้บริหารหลายท่าน จนมาถึงปัจจุบันตนเองเป็นผู้บริหารคนที่ 8 มีครูจำนวน 43 คน มีนักเรียนทั้งหมด768 คน ภายใต้ปรัชญาโรงเรียนที่ว่า “ไม่มีอาวุธใดเสมอด้วยปัญญา” และมีคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า “เรียนดี มีจรรยา กีฬาเด่น”

สำหรับผลงานที่สร้างชื่อ คือการแสดงนาฏมวยไทย และการแสดงดนตรีพื้นเมืองหรือวงโปงลางของโรงเรียน ที่เคยได้รับรางวัลมามากมายทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ และกำลังเตรียมตัวเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 9 -11 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดสกลนคร

“รวมถึงการได้เป็นตัวแทนทูตวัฒนธรรม ร่วมการแสดงโปงลางในงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย (THAI FESTIVAL) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เมื่อวันที่ 2 – 7 กรกฎาคม 2556” นางนภวรรณ กล่าวในที่สุด

…………………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ/ข่าว

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.977860265574053.1073742358.279…

29 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นศ.๔ ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช

665200.JPG

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายเสนอ ทองจีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ นำบุคลากรทางการศึกษาวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช โดยมีนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช…

นายเสนอ ทองจีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ได้มอบหมายให้ผู้แทนวางพวงมาลาในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ในพื้นที่เขตบริการ ๕ อำเภอ ประกอบด้วย

อำเภอท่าศาลา : นายพงศ์ศักดิ์ ศรีสมทรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช โดยมีนายสุระ สุรวัฒนกุล นายอำเภอท่าศาลา เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอสิชล : บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช โดยมีนายพิทักษ์ บริพิศ นายอำเภอสิชล เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอขนอม : นายสุพจ สิทธิไชย นักทรัพยากรบุคคล นางถนอมจิตร งามขำ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช โดยมีนายนิยม ด้วงส้ม นายอำเภอขนอม เป็นประธานในพิธี ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช …อำเภอพรหมคีรี : นายสมพร หนูเอียด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช โดยมีนายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศีทอง นายอำเภอพรหมคีรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอนบพิตำ : นายอำนาจ สุทิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ณ อาคารอเนกประสงค์อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช …ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ และสถานศึกษาในสังกัดโดยระบบ social network ได้ที่ https://www.facebook.com/prnst4 …ขอบคุณภาพงานรัฐพิธีวันปิยมหาราชทั้ง ๕ อำเภอจากผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เครือข่ายประชาสัมพันธ์ออนไลน์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

ภาพ/ข่าวโดย นางเรวดี พงเสนา นักประชาสัมพันธ์

24 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๑๐ พัฒนาครูแกนนำประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

665898.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ให้กับคุณครูในสังกัด จำนวน 60 โรงเรียน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ 3 คน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอนที่ส่งเสริมเด็ก และเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มีความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสันติสุขในสัุงคมไทย ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 27่ ตุลาคม 2557

28 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ ชั้น ป.๕

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา นายมานพ ลีประโคน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสวายสอ อำเภอกระสัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 70 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนการและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง การใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง การใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านสวายสอ อำเภอกระสัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 29 คน เครื่องมือสำหรับการศึกษา คือ แบบฝึกทักษะ 14 เล่ม แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน จำนวน 14 ฉบับ รวม 140 ข้อ แบบทดสอบประจำวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ ค่าประสิทธิผล และทดสอบค่า t ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้

1. แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใส่ใจสุขภาพ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.44/84.48 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80

2. แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใส่ใจสุขภาพ มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 74.77 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 74.77 สูงกว่าเกณฑ์ 70 หรืออยู่ในระดับดี

3. นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง การใส่ใจสุขภาพ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง การใส่ใจสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง ›

อังคาร, 28 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ยกอาคารหนีน้ำท่วมธารน้ำใจปูนอินทรีย์ร.ร.บ้านบางพลี

ยกอาคารหนีน้ำท่วมธารน้ำใจปูนอินทรีย์ร.ร.บ้านบางพลี : รติพร บุญศรเรื่อง/ภาพ

Read More…

สพม.๕ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันปิยมหาราชฯ

665390.jpg

ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 พร้อมข้าราชการ บุคลากรในสังกัด โรงเรียนในสังกัด

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า) โดมีนายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฯ ส่วนราชการภาครัฐ เอกชน พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก เนื่องในวันปิยมหาราช ที่ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ทั้งการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา และการปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตต่าง ๆ จนสามารถธำรงค์ไว้ซึ่งเอกราชได้จนถึงปัจจุบัน

บุณยนุช ธรรมสอาด : ข่าว

ณฐมน ธนูศิลป์ , สุชีพ วันอังอาคาร : ภาพ

27 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ชมรมนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แห่งประเทศไทย จัดโครงการเพื่อนสอนเพื่อนเป็น..ข่าว..จุดภาคใต้

663813.JPG

ชมรมนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แห่งประเทศไทย จัดโครงการเพื่อนสอนเพื่อนเป็น..ข่าว..จุดภาคใต้

นายบุญช่วย พันธ์งาม ประธานชมรมนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการเพื่อนสอนเพื่อนเป็นข่าวได้จัดขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียง เป็นจุดที่ 1 เดือนพฤษภาคามและภาคกลางร่วมกับภาคตะวันตกเป็นจุดที่ 2 เดือนกรกฎาคมและจุดภาคใต้สถานที่ โรงแรมโกลเดนท์ฮิลล์ อ.เมือง กระบี่ วันที่ 25 -27 ตุลาคม 2557 เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการให้กับนักประชาสัมพันธ์ และเป็นการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งสื่อมวลชน สื่อท้องถิ่น สื่อทีวี วิทยุ สิ่งพิมพ์ เคเบิ้ลทีวี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วารสาร นิตยสารและสื่ออื่นๆ ที่หลากหลาย

“ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสู่สาธารณอย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นักประชาสัมพันธ์ หรือผู้ทำหน้าที่งานด้านประชาสัมพันธ์ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกเขตพื้นที่มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล แล้วนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ ให้เป็นที่ยอมรับต่อวงการการศึกษาและอื่นๆนับจากนี้ไป ” นายกิตติ กล่าว

“นักประชาสัมพันธ์” (ปชส.) จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว น่าสนใจ และทันต่อเหตุการณ์ สามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งสำรองชื่อที่ คุณพัชรี(แอ๊ว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โทร 081-396-5984

22 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ