นายเสนอ ทองจีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

666958.JPG

แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

<<ประวัติส่วนตัว>>

นายเสนอ ทองจีน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

ภูมิลำเนาเดิม : อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภูมิลำเนาปัจจุบัน : เลขที่ ๕ ซอยโภคทรัพย์ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

<<ประวัติการศึกษา>>

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ครุ ศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

<<ประวัติการรับราชการ>>

พ.ศ.๒๕๔๓ : หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอบางกล่ำ สปจ.สงขลา

พ.ศ.๒๕๔๔ : หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอพิปูน สปอ.พิปูน สปจ.นครศรีธรรมราช

พ.ศ.๒๕๔๖ : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต

พ.ศ.๒๕๔๗ : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

พ.ศ.๒๕๕๓ : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑

พ.ศ.๒๕๕๔ : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓

พ.ศ.๒๕๕๖ : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒

๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

<<การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์>>

ได้รับชั้นสูงสุด ทวิตริยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

<<ผลงานดีเด่น>>

๑. ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ปปส. ระดับดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ จากกระทรวงศึกษาธิการ

๒. ได้รับโล่รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ประจำปี ๒๕๕๕ จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

๓. ได้รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

๔. ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๕ จากคุรุสภา

๕. ได้บริหารงานทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ได้รับเกียรติบัตรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ และอยู่ใน ๑๐ อันดับแรกของประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรม/โครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ และสถานศึกษาในสังกัด ได้ที่เว็บไซต์ http://www.pnst4.go.th/index.php

รายงานข่าวโดย นางเรวดี พงเสนา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

29 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: