Archive | October 2014

ยกอาคารหนีน้ำท่วมธารน้ำใจปูนอินทรีย์ร.ร.บ้านบางพลี

ยกอาคารหนีน้ำท่วมธารน้ำใจปูนอินทรีย์ร.ร.บ้านบางพลี : รติพร บุญศรเรื่อง/ภาพ

Read More…

สพม.๕ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันปิยมหาราชฯ

665390.jpg

ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 พร้อมข้าราชการ บุคลากรในสังกัด โรงเรียนในสังกัด

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า) โดมีนายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฯ ส่วนราชการภาครัฐ เอกชน พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก เนื่องในวันปิยมหาราช ที่ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ทั้งการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา และการปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตต่าง ๆ จนสามารถธำรงค์ไว้ซึ่งเอกราชได้จนถึงปัจจุบัน

บุณยนุช ธรรมสอาด : ข่าว

ณฐมน ธนูศิลป์ , สุชีพ วันอังอาคาร : ภาพ

27 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ชมรมนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แห่งประเทศไทย จัดโครงการเพื่อนสอนเพื่อนเป็น..ข่าว..จุดภาคใต้

663813.JPG

ชมรมนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แห่งประเทศไทย จัดโครงการเพื่อนสอนเพื่อนเป็น..ข่าว..จุดภาคใต้

นายบุญช่วย พันธ์งาม ประธานชมรมนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการเพื่อนสอนเพื่อนเป็นข่าวได้จัดขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียง เป็นจุดที่ 1 เดือนพฤษภาคามและภาคกลางร่วมกับภาคตะวันตกเป็นจุดที่ 2 เดือนกรกฎาคมและจุดภาคใต้สถานที่ โรงแรมโกลเดนท์ฮิลล์ อ.เมือง กระบี่ วันที่ 25 -27 ตุลาคม 2557 เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการให้กับนักประชาสัมพันธ์ และเป็นการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งสื่อมวลชน สื่อท้องถิ่น สื่อทีวี วิทยุ สิ่งพิมพ์ เคเบิ้ลทีวี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วารสาร นิตยสารและสื่ออื่นๆ ที่หลากหลาย

“ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสู่สาธารณอย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นักประชาสัมพันธ์ หรือผู้ทำหน้าที่งานด้านประชาสัมพันธ์ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกเขตพื้นที่มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล แล้วนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ ให้เป็นที่ยอมรับต่อวงการการศึกษาและอื่นๆนับจากนี้ไป ” นายกิตติ กล่าว

“นักประชาสัมพันธ์” (ปชส.) จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว น่าสนใจ และทันต่อเหตุการณ์ สามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งสำรองชื่อที่ คุณพัชรี(แอ๊ว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โทร 081-396-5984

22 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อ่างทอง แถลงข่าวการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ระดับจังหวัด

663842.JPG

วันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการแถลงข่าว “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดในจังหวัดอ่างทอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 โดยมีนายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นางเพ็ญศรี อรรคทิมากูล ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด จังหวัดอ่างทอง นางสาวทิพย์วรรณ. เทศบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง และนายสมชัย. ปานผาสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ร่วมแถลงข่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือก“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ระดับจังหวัด จะดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดในจังหวัดอ่างทอง โดยการเชิญชวนลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าที่มีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี (ลูกศิษย์ 1 คน มีสิทธิเสนอชื่อครูได้เพียง 1 คน) หรือองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการคัดเลือกครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการเฉพาะ หรือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคม มูลนิธิ และองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อครูในสังกัดหรือครูที่ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรของตน

โดยเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2557 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ทาง http://www.atg.obec.go.th และ http://www.PMCA.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 0-3561-1995 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ …สุภาวรัตน์/ภาพ/ข่าว…

22 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒

664752.jpg

คติการทำงาน

“ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาล้วนมีความสำคัญเท่ากันหมด เพราะต่างก็ทำหน้าที่เป็นฟันเฟือง เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เช่นเดียวกัน ผอ.เขต เป็นเพียงเฟืองเล็กๆ ตัวหนึ่งเท่านั้น ที่ถูกกำหนดมาให้หมุนก่อนใคร ซึ่งต้องอาศัยเฟืองตัวอื่นๆ ทุกตัว ให้หมุนไปพร้อมๆ กัน จึงจะทำให้ไปถึงเป้าหมายที่ทุกคนมุ่งหวัง”

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2525 กศ.บ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2546 ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการรับราชการ

ประวัติการทำงาน

2. นักวิชาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ

4. ศึกษาธิการอำเภอ

5. ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด

6. ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

7. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

8. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6

9. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

10. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

11. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

12. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

หลักการทำงาน

ยึดหลักการทำงานโดยใช้หลักการ กระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ

และหลัก 3 ป คือ โปร่งใส เป็นธรรม ปลอดทุจริตในการบริหารองค์กร

24 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นางญาณิศา ชูสกุล ครูโรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป.ชลบุรี เขต ๓ รับรางวัล คุรุสดุดี ปี ๒๕๕๗

663326.jpg

“ครูโรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป.ชลบุรี เขต 3 รับรางวัล “คุรุสดุดี” ปี 2557″

นางญาณิศา ชูสกุล เกิดวันที่ 18 ตุลาคม 2506 อายุ 50 ปี วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านสัตหีบ หมู่ที่ 2 ถนนบ้านนา ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 26 ปี

การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นอย่างดี จึงได้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครบทั้ง 9 ข้อ จรรยาบรรณข้อที่มีความเด่นชัดที่สุด ได้แก่ จรรยาบรรณต่อตนเองข้อที่ 1 คือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ โดยมีการค้นคว้า แสวงหา เทคนิคทางวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าอยู่เสมอ ศึกษาหาความรู้โดยการเข้ารับการอบรม เพื่อนำความรู้มาวางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผล ส่งผลให้วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่รับผิดชอบ นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 และเหรียญเงิน ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6 ได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ไปแข่งขันในระดับภาคในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 และ 63 ตามลำดับ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศทุกปี ในปีการศึกษา 2554 และปี 2556 นักเรียนทำคะแนนได้ 100 คะแนน ในปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.80 สูงเป็นลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3

21 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นร.ไทยเจ๋ง๑๙ทอง๕เงินแข่งคณิตที่อินเดีย

นักเรียนไทยสุดยอด คว้า 19 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา ที่ สาธารณรัฐอินเดีย

Read More…