Archive | November 2014

สพป.น่าน เขต ๑ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ

680608.jpg

นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ เมื่อวัีนที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 โดยมีนายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 กล่าวรายงานซึ่ง โครงการดังกล่าวนี้ได้รับการสนับสนุนตามยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ในการพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ และเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1และเขต 2 ในส่วนของ สพป.น่าน เขต 1ได้กำหนดจัดค่ายภาษาอังกฤษ ลักษณะไป-กลับ จำนวน 2 รุ่น ระยะเวลารุ่นละ 3 วัน จำนวนรวม 6 ค่าย

รุ่นที่ 1 วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 ดังนี้

ค่ายที่ 1 ค่ายเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 ประกอบด้วยโรงเรียนจำนวน 10 โรงเรียน นักเรียน 108 คน

ค่ายที่ 2 ค่ายวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา อำเภอเวียงสา ประกอบด้วยโรงเรียนจำนวน 12 โรงเรียน นักเรียน 113 คน

ค่ายที่ 3 ค่ายโรงเรียนบ้านดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข ประกอบด้วยโรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียร นักเรียน 71 คน

รุ่นที่ 2 วันที่ 12-14 ธันวาคม 2557 จำนวน 3 ค่าย ดังนี้ ค่ายที่ 4 ค่ายเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 ประกอบด้วยโรงเรียนจำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 117 คน

ค่ายที่ 5 ค่าย โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย อำเภอนาน้อย ประกอบด้วยโรงเรียนจำนวน 8 โรงเรียน นักเรียน 107 คน

ค่ายที่ 6 ค่ายโรงเรียนบ้านพรหม อำเภอแม่จริม ประกอบด้วยโรงเรียนจำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 81 คน

28 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อย.เผยยาเสริมอึ๋มเป็นแค่ฮอร์โมนไม่น่ากินแล้วถึงตาย

อย.เผยยาเสริมอึ๋มเป็นแค่ฮอร์โมน ไม่น่ากินแล้วถึงตาย เว้นกินมากนานจนเกิดภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือด เตือนห้ามซื้อยากินเองทางเน็ต

Read More…

ประกาศโรงเรียนนิคมพิมายศึกษาเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนแบบ สปช.๒/๒๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ.นครราชสีมา

ประกาศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 (ขนาด 3 ชั้น 18 ห้องเรียน) ของโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษามีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 (ขนาด 3 ชั้น 18 ห้องเรียน) ของโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐ บาท ได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.obec.go.th, http://www.npss.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๕๔๕๔๐๙๒๘ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นายโกเมศ หอยมุกข์

ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ‹ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โรงอาหาร (300ที่นั่ง) โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม.42 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ›

พฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พระมหาชนกฟื้นฟูต้นมะม่วง เปรียบดั่งเราช่วยดูแลประเทศไทย

“พระมหาชนก”ฟื้นฟูต้นมะม่วง เปรียบดั่งเราช่วยดูแลประเทศไทย : ผกามาศ ใจฉลาด รายงาน

Read More…

ประกาศโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ ล./๕๗-ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลยมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

อาคารเรียน แบบ 216 ล/57-ก จ านวน 1 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการ

ประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 21,610,000.00 บาท(ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้าง

ประเภทเดียวกันในวงเงิน 10,000,000.00 บาท วงเงินผลงานก่อสร้างนี้นับเพียงผลงานเดียวและเป็นผลงานที่เป็น

คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้

ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้

มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มี คุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

5.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนและไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวด

ราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านธนาคาร เส้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่มีการขายเอกสารประกวดราคาในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.

2557 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2557 ในเวลาราชการ

ก าหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคา จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ระหว่าง

เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12 .00 น. ณ งานพัสดุ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเข้าเสนอราคา ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. และ

และก าหนดเสนอราคาในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ต้องเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา

หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวข้างต้น ในราคาชุดละ 8,000 บาท ได้ที่ งานพัสดุ อาคาร 1

ชั้น 2 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 9

ธันวาคม พ.ศ.2557 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.nukul.ac.th หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือ

http://www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0818711948 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก ด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ ›

อังคาร, 25 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ”งานราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี”

679471.JPG

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติหลายรายการ ได้แก่ การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์,การวาดภาพระบายสี,การประกวดคำขวัญ เพื่อคัดเลือกผลงานไปแสดงในวันงานราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี ทีจังหวัดราชบุรีจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในปีนี้ มีโรงเรียนในสังกัดจากอำเภอต่าง,เอกชนและร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดน ให้ความสนใจส่งนักเรียนเข้าประกวดเป็นอันมาก ใช้ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นสถานที่แข่งขัน ได้รับเกียรติจากนายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ภาพ/ข่าว

ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ข่าว สพป. ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ร่วมพิธี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2557

678858.jpg

วันที่ 25 พฤศิจกายน 2557 สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ” วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ” ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกูฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ จึงกำหนด “วันวชิราวุธ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในการนี้ นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี โดยมีโรงเรียนสังกัด สพม.34 นำลูกเสือ เนตรนารี ร่วมพิธี ณ สนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย*****

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 หรือที่ประชาชนชาวไทย ถวายพระนามพระองค์ว่า สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2468 ในสมัยที่สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงอยู่ในราชสมบัติ พระองค์ได้ใส่พระทัยทำนุบำรุงประเทศและเหล่าอาณาปราชาราษฎร์ ให้เจริญรุ่งเรืองอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาพระองค์ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล จึงได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 และให้ใช้กิจกรรมลูกเสือเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีอุดมการณ์รักชาติ รักแผ่นดิน มีวินัย และพระราชทานคำขวัญให้ลูกเสือว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์” ซึ่งนับเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ล้ำลึก ที่จะตราตรึงไว้ในความทรงจำและจิตใจของเยาวชนไทยตลอดไป หากลูกเสือและเนตรนารีทุกคนยึดถือปฏิบัติได้ก็จะเป็นเกราะคุ้มภัยชีวิตได้เป็นอย่างดี กิจการลูกเสื้อจึงเป็นเรื่องของการพัฒนาเยาวชนที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อค่านิยม 12 ประการได้เป็นอย่างดี นับจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 103 ปี

นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2

678832.jpg

นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 52 หมู่ 11 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

สถานภาพทางครองครัว คู่สมรส นางพิชญ์สินี จันทะนะ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ

การศึกษา

ระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ป.วส.(เกษตรกรรม) วิทยาลัยเกษตรกรรมนครพนม

ระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การรับราชการ

1 มิถุนายน 2527 ครู 2 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

22 ตุลาคม 2533 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนดู่ สปอ.พนา สปจ.อุบลราชธานี

1 ตุลาคม 2537 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอปทุมราชวงศา สปจ.อำนาจเจริญ

18 กรกฎาคม 2539 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมือง สปจ.อำนาจเจริญ

1 พฤศจิกายน 2542 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเสนางคนิคม สปจ.อำนาจเจริญ

10 เมษายน 2544 รักษาการตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอชานุมาน สปจ.อำนาจเจริญ

23 กันยายน 2547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ

12 กุมภาพันธ์ 2550 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ

1 ตุลาคม 2554 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

19 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

การศึกษาดูงานต่างประเทศ

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ประเทศญี่ปุ่น

ผลงานดีเด่น

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โรงเรียสองแคววิทยาคม สพม.34 จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน

678948.jpg

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ชมรมนักประชาสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ครอบครัวข่าวเด็ก สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ถ่ายทำสกู๊ปข่าว การใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพร้อมถ่ายทำกิจกรรมตอบโจทย์หลายย่างโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาของเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กพักนอนและอยู่ร่วมกันหลายชนเผ่า ทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิเช่น ธนาคารโรงเรียน การเลี้ยงปลาดุก โรงเพาะเห็ดนางฟ้า แปลงเกษตรปลูกพืชไร่ ปุ๋ยหมัก การเย็บปักถักร้อย การนวดแผนไทย และการละเล่นวัฒนธรรมชนเผ่าของนักเรียนพักนอน ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เป็นฐานการเรียนรู้ได้ดีมีการปฏิบัติจริงเกิดการเรียนรู้และมีรายได้ระหว่างเรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับทั้งหมดนำมาใช้และประกอบอาชีพได้

โรงเรียนสองแคววิทยาคม เป็นโรงเรียนแกนนำในการนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียน และการดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา ใช้ในการเรียนและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาผลการดำเนินงานของโรงเรียนสองแคววิทยาคมบรรลุตามเป้าหมาย

การถ่ายทำสกู๊ปข่าวในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ จากคุณบุญช่วย พันธ์งาม ประธานชมรมประชาสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย และ ครอบครัวข่าวเด็ก นางสาวธนพร สมบูรณ์ นักข่าว จากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจาก นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน โรงเรียนสองแคววิทยาคม ให้ข้อมูลถ่ายทำสกู๊ปข่าวครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดี ซึ่งวันเวลาออกอากาศเผยแพร่ครอบครัวข่าวเด็ก วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 05.35 น. – 05.45 น. และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 05.35 น.- 06.00 น.สำหรับสกู๊ปข่าวโรงเรียนสองแคววิทยาคม ออกอากาศกี่ตอน วัน เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอเรียนเชิญทุกท่านติดตามรับชมครอบครัวข่าวเด็กโรงเรียนสองแคววิทยาคม

25 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.เพชรบุรี เขต ๒ รวมพลังยกระดับคุณภาพผู้เรียน จุดที่ ๒ อำเภอท่ายาง

679100.jpg

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง อาคารวิวิตสมาจาร(หลวงพ่อผล)

นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบาย เป้าหมายการพัฒนา

คุณภาพนักเรียน ของ สพป.พบ.2 ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครู เพื่อรวมพลัง

ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ครั้งนี้ จุดที่ 2 อำเภอท่ายาง (2 รุ่น) รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย

ท่ายาง, ท่าคอย-ยางหย่อง และรวมใจสี่ตำบล จำนวน 235 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

และคณะครู ให้สามารถนำนโยบายที่เกี่ยวข้อง ไปสู่การปฏิบัติระดับ ชั้นเรียน และขับเคลื่อนระดับสถานศึกษา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอข้อคิดเห็น การปฏิบัติงานในสถานศึกษา

กรอบเนื้อหา ที่นำเสนอประกอบด้วย นโยบายค่านิยม 12 ประการ ของรัฐบาล นโยบายเร่งด่วนของ สพฐ.

เรื่อง การขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง การยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET แนวดำเนินงาน การจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร เพื่อสร้างสรรค์

สิ่งแวดล้อม และพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้สู่การปลูกฝังและพัฒนาค่านิยม 12 ประการ

ของ สพป.เพชรบุรี เขต 2 กล่าวรายงานโดย นายประชุม แรงกสิกรณ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2

25 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ชงทุนอาชีวะสร้างชาติแทนโอดอส

สอศ.เตรียมเสนอโครงการทุนอาชีวะสร้างชาติ แทนทุนโอดอส พร้อมปรับเกณฑ์การคัดเลือก เด็กจบ ม.3 เรียนต่อ ปวส.จนถึงระดับปริญญาโท ไม่จำกัดรายได้ เน้นสาขาอาชีพ

Read More…

ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๓ พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมต้อนรับองคมนตรีในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

677380.jpg

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ได้แก่ ครอบครัวนางบัวผัด กมลเพชร ราษฎรอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ครอบครัวนางวิไลวรรณ รัตนพิทักษ์ ราษฎรอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และครอบครัวนางสาวจรัสพร พรมทิ ราษฎรอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ต่อจากนั้น องคมนตรี ผู้แทนสำนักราชเลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมมอบถุงพระราชทาน จำนวน 600 ถุง แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในการนี้ หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้การรักษาพยาบาลและบริหารด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานอัยการสุงสุด ได้มาร่วมให้บริการด้านกฎหมาย และให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย พร้อมนี้นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี และโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี โดยนางวาริญญ บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด ได้ร่วมจัดแสดงผลงานและนิทรรศการด้านการจัดการศึกษาในครั้งนี้ด้วย…

21 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ