ประกาศโรงเรียนนิคมพิมายศึกษาเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนแบบ สปช.๒/๒๘ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ.นครราชสีมา

ประกาศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 (ขนาด 3 ชั้น 18 ห้องเรียน) ของโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษามีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 (ขนาด 3 ชั้น 18 ห้องเรียน) ของโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐ บาท ได้ที่ ห้องพัสดุ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.obec.go.th, http://www.npss.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๕๔๕๔๐๙๒๘ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นายโกเมศ หอยมุกข์

ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ‹ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โรงอาหาร (300ที่นั่ง) โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม.42 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ›

พฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , ,

%d bloggers like this: