Archive | November 2014

สพป.เพชรบุรี เขต ๒ รวมพลังยกระดับคุณภาพผู้เรียน จุดที่ ๒ อำเภอท่ายาง

679100.jpg

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง อาคารวิวิตสมาจาร(หลวงพ่อผล)

นายวินัย คุณวุฒิ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบาย เป้าหมายการพัฒนา

คุณภาพนักเรียน ของ สพป.พบ.2 ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครู เพื่อรวมพลัง

ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ครั้งนี้ จุดที่ 2 อำเภอท่ายาง (2 รุ่น) รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย

ท่ายาง, ท่าคอย-ยางหย่อง และรวมใจสี่ตำบล จำนวน 235 คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

และคณะครู ให้สามารถนำนโยบายที่เกี่ยวข้อง ไปสู่การปฏิบัติระดับ ชั้นเรียน และขับเคลื่อนระดับสถานศึกษา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอข้อคิดเห็น การปฏิบัติงานในสถานศึกษา

กรอบเนื้อหา ที่นำเสนอประกอบด้วย นโยบายค่านิยม 12 ประการ ของรัฐบาล นโยบายเร่งด่วนของ สพฐ.

เรื่อง การขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง การยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET แนวดำเนินงาน การจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร เพื่อสร้างสรรค์

สิ่งแวดล้อม และพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้สู่การปลูกฝังและพัฒนาค่านิยม 12 ประการ

ของ สพป.เพชรบุรี เขต 2 กล่าวรายงานโดย นายประชุม แรงกสิกรณ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2

25 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ชงทุนอาชีวะสร้างชาติแทนโอดอส

สอศ.เตรียมเสนอโครงการทุนอาชีวะสร้างชาติ แทนทุนโอดอส พร้อมปรับเกณฑ์การคัดเลือก เด็กจบ ม.3 เรียนต่อ ปวส.จนถึงระดับปริญญาโท ไม่จำกัดรายได้ เน้นสาขาอาชีพ

Read More…

ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๓ พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมต้อนรับองคมนตรีในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

677380.jpg

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ได้แก่ ครอบครัวนางบัวผัด กมลเพชร ราษฎรอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ครอบครัวนางวิไลวรรณ รัตนพิทักษ์ ราษฎรอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และครอบครัวนางสาวจรัสพร พรมทิ ราษฎรอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ต่อจากนั้น องคมนตรี ผู้แทนสำนักราชเลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมมอบถุงพระราชทาน จำนวน 600 ถุง แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในการนี้ หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้การรักษาพยาบาลและบริหารด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานอัยการสุงสุด ได้มาร่วมให้บริการด้านกฎหมาย และให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย พร้อมนี้นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี และโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี โดยนางวาริญญ บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด ได้ร่วมจัดแสดงผลงานและนิทรรศการด้านการจัดการศึกษาในครั้งนี้ด้วย…

21 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบ้านหนองสรวง รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ แบบยั่งยืน ครั้งที่ ๑

677353.JPG

เช้าวันที่ 21 พ.ย. 57 นายจัตุพร บุญระดม ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ได้มอบหมายให้ นางวรรณา ฉิมนอก รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมคณะกรรมการประเมินการคงสภาพ โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ไปประเมินการคงสภาพ ครั้งที่ 2 โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2555 ของโรงเรียนบ้านหนองสรวง เพื่อประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ แบบยั่งยืน ครั้งที่ 1 และรับโล่จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านสรวง โดยการนำของ นายบรรยงค์ นีขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ เมื่อ ปี 2555 ในปี 2556 ได้มีการประเมินการคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 แล้ว ซึ่งในปี 2557 เป็นการประเมินการคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 เมื่อผ่านการประเมินจะได้ประกาศเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ แบบยั่งยืน ครั้งที่ 1 และรับโล่จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในอำเภอขามทะเลสอ ร่วมเป็นเกียรติในการรับการประเมินในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งมีเครือข่ายสภานักเรียน เข้ามาร่วมศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองสรวง กว่า 100 คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา , โรงเรียนบ้านโนนตาล , โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี , โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) , โรงเรียนบ้านดอนด่านใน และโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข

จินตนา ตอพันดุง : รายงาน

21 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ร่างการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา

ด้วย “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างอาคารศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รวม 6 รายการ ได้แก่ อาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ ๒ ชั้น, อาคารหอนอนแบบพิเศษ 3 ชั้น โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา, ก่อสร้างอาคารบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ หน่วย, ก่อสร้างโรงหุงต้มและประกอบอาหาร, ก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๗, ก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต ๘ หน่วย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.1 แบบรูปรายการ ตามละเอียด ของกลุ่มออกแบบและก่อสร้างในสถานศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ ๒ ชั้น โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา, อาคารหอนอนแบบพิเศษ 3 ชั้น โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา) และกองออกแบบและก่อสร้าง กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (บ้านพักครูแบบ ๒๐๗, อาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย (แบบแฟลต ๘ หน่วย), บ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ หน่วย, อาคารโรงหุงต้มและประกอบอาหาร)

1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา

1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1.5 แบบสัญญาจ้าง

1.6 แบบหนังสือค้ำประกัน

(1) หลักประกันซอง

(2) หลักประกันสัญญา

1.7 สูตรการปรับราคา

1.8 บทนิยาม

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.9 แบบบัญชีเอกสาร

1.10 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

1.11 งวดเงินและงวดงาน

2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคา

2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000,000- บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” เชื่อถือ และผู้เสนอราคาจะต้องยื่นต้นฉบับหนังสือรับรองผลงานพร้อมต้นฉบับของคู่สัญญาดังกล่าวมาด้วย “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” จะคืนต้นฉบับเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้เสนอราคาภายหลังการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว

2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอรายชื่อ สถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า โดยต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับภาคี สาขาละ ๑ คน

2.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้

(1) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

(๒) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียน ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(๓) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายรับเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3. หลักฐานเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) เอกสารต่างๆ

(ก) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(ข) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับตามแบบในข้อ 1.9 (1)

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา

(2) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(4) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)

(6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับตามแบบในข้อ 1.9 (2)

4. การเสนอราคา

4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 150 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน

5๑0 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” ให้เริ่มทำงาน

4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และควรไปตรวจสอบดูสภาพสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย “โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท” จะถือว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ไปตรวจดูและทราบรายละเอียดของพื้นที่ก่อสร้างแล้ว ดังนั้น เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการก่อสร้าง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นคู่สัญญากับทางราชการ จะนำมาเป็นเหตุอ้างในการขอเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือความพ้นผิดต่อ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่…………/2557” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่……………………………….ตั้งแต่เวลา……………น.ถึง…………….น. ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.8 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มิสิทธิเสนอราคาพบปะ หรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค

(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ ๑๐๓,๔๐๑,๓๖๐ บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสี่แสนหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 200,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 200,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว (7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ …………………………….ตั้งแต่เวลา………..น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ให้ทราบต่อไป

(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซด์ special.obec.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทำการทดลองวิธีการเสนอราคา ก่อนถึงกำหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซด์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป 5. หลักประกันซอง

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จำนวน 5,๑๗๐,๐๖๘.- บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกสิบแปดบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

5.1 เงินสด

5.2 เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

5.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)

5.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจ การเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบบในข้อ 1.6 (1)

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วเว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

5.6 การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา จะดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้

5.6.1 ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด

5.6.2 ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ

5.6.3 ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล

5.6.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์นี้ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” เท่านั้น

6.3 “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา”

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประกวดราคาหรือ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” มีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

6.5 “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล อื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น

6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 7. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง หลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ ”โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

7.1 เงินสด

7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2) 7.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2)

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

“โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้ผู้รับจ้าง โดยจะต้องดำเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลา 5๑0 วัน แบ่งออกเป็น ๑๒ งวด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

9. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะ เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

11.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้จากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 และ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559

“การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น” โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ หากไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ หรือได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ หรือทางราชการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข แบบรูปรายการ วัตถุประสงค์เงื่อนไขข้อกำหนดในสาระสำคัญ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ และผู้เข้าร่วมประกวดราคาหรือชนะการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ จากทางราชการไม่ได้

ราคากลางของงานจ้างเหมาก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 10๓,๔๐๑,๓60.- บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสี่แสนหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

11.2 เมื่อ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน นับ ตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าว บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่สิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่าง ประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องรับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่เป็นตาม (1). หรือ (2). ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคา ฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” จะริบหลักประกันซองจำนวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 “ตำรวจ” จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

11.5 “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับแบบสัญญาปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามกำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.7

13. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อ “โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา” ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมี และใช้ผู้ผ

ศุกร์, 21 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รับมอบทุนจาก บ.กลุ่ม ๗๙ และ บ.วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด

677275.jpg

21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. นางสาววัชราภรณ์ เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์พร้อมด้วยข้าราชการใน สพป.นครปฐม เขต 1 ให้การต้อนรับ ตัวแทนจากบริษัท กลุ่ม79 จำกัด โดยคุณจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ และบริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด คุณอนุรัตน์ สะสมทรัพย์ ใหญ่ใจดีที่มอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปีให้กับนักเรียน ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ในเขตอำเภอกำแพงแสน ตำบลทุ่งลูกนกและตำบลห้วยขวาง ที่มีฐานะยากจน เรียนดี โดยในปีนี้ บริษัท กลุ่ม79 จำกัด โดยคุณจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ และบริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด โดยคุณอนุรัตน์ สะสมทรัพย์ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทุนละ 1,000 บาท โดยมีนางสาววัชราภรณ์ เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ เป็นตัวแทนรับมอบ สพป.นครปฐม เขต 1 ขอขอบคุณบริษัทกลุ่ม 79 และ บริษัทวัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จะได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนตามเจตนารมณ์ของท่านต่อไป –//คิดคามได้ทาง http://www.esanpt1.go.th/web2009/

21 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ยะลา ๓ บันทึกเทปถวายพระพรแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พ่อหลวงของแผ่นดินเนื่องในวันพ่อ ๕ ธันวามหาราช

676751.JPG

(วันนี้ 20 พฤศจิกายน 2557) เวลา 11.30 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่องค์พ่อหลวงของพสกนิกรชาวไทย เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดยะลา ด้วยบทอาเศียรวาท 5 ธันวามหาราช ดังนี้

กราบพระบาทขององค์ผู้ทรงศักดิ์

เย็นยิ่งนักน้ำพระทัยแผ่ไพศาล

ใต้ร่มบุญอุ่นห้วงแห่งดวงมาน

ดุจสายธารหลังธรรมชื่นฉ่ำเย็น วันที่ 5 ธันวามหาราช

ประชาชาติชื่นชมสมศักดิ์ศรี

ทั่วเขตแดนแผ่นดินต่างยินดี

สดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ และผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว

20 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ