Archive | December 2014

กีฬาสร้างสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต ๕

694098.JPG

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดงานกีฬาสีรร.ชุมชนบ้านท่าข้าม วันที่ 29 ธ.ค. 2557 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ได้พัฒนาความสามารถด้านกีฬา รู้จักกฎ กติกา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ทั้งนี้ได้จัดการแข่งขันกีฬามาทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลชาย-หญิง เซปักตะกร้อชาย แชร์บอลหญิง เทเบิลเทนนิสชาย-หญิง และเปตองชาย-หญิง แบ่งเป็นหมู่่สีทั้งหมด 4 สี คือสีเขียว สีฟ้า สีชมพู และสีแดง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เทศบาลตำบลท่าข้าม หน่วยงานราชการอื่นๆ ร้านค้าต่างๆเป็นอย่างดี

29 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี ร่วมจัดกิจกรรมในงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒๐ การศึกษาก้าวไกล รวมใจเทศกาลกินปลา ๒๕๕๗

693925.JPG

ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธาน ในการจัดการแสดงบนเวทีกลาง งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ ๒๐ วันเสาร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยใช้ชื่องานว่า การศึกษาก้าวไกล รวมใจเทศกาลกินปลา ๒๕๕๗ จัดการแสดง ๘ ชุด ๑. โรงเรียนอินทโมลีประทาน ชุดดวงใจประชา ๒. โรงเรียนอุดมทรัพย์ ชุดเห็นนางเงียบ ๆ กิ๊กเพียบนะค่ะ ๓. โรงเรียนวิจิตรศึกษา ชุดฟ้อนอวยพรอ่อนหวาน ๔. โรงเรียนอุดมทรัพย์ ชุดสยามเมืองยิ้ม ๕. โรงเรียนวัดโบสถ์(อินทร์บุรี) ชุดระบำทวาราวดี ๖. โรงเรียนอินทโมลีประทาน ชุดเอกลักษณ์ ๗. โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ ชุดลูกทุ่งวัฒนธรรม ๘. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี การแสดงโฟค์ซอง และต่อด้วยการแสดงมินิไลท์แอนท์ซาวน์ เรื่อง สิงห์บุรี มหัศจรรย์แห่งเมืองธรรมะ เมืองทองของแผ่นดิน โดยจังหวัดสิงห์บุรี

28 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ความก้าวหน้ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุรินทร์

693851.JPG

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ในฐานะศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา จักรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 โดย นายฉัตรชัย ชุมนุม ประธานคณะกรรการคัดเลือกฯ (จังหวัดสุรินทร์) เป็นประธานการประชุม ในการนี้ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี ระดับจังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และมอบหมายให้ นายชูชัย ประดับสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าทีมวิชาการ ดำเนินการเชิงรุกในการประสานหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รายงานต่อที่ประชุมว่า ศูนย์ประสานงาน ฯ ได้ให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามแก่หน่วยงานและผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ ได้รับแบบเสนอชื่อโดยลูกศิษย์ตามประกาศ ฯ ข้อ 4.4 และแบบเสนอชื่อโดยองค์กรตามประกาศ ฯ ข้อ 4.2 มีครูได้รับการเสนอชื่อมาแล้ว 3 ราย จากนี้ไปมีแนวโน้มว่าจะมีการเสนอชื่อครูเพิ่มมากยิ่งขึ้น ก่อนหมดเขตวันรับการเสนอชื่อ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ ทีมวิชาการและทีมประชาสัมพันธ์จะใช้เวลาที่เหลืออยู่ร่วมกันขับเคลื่อนเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานดังกล่าว และมีมติ กำหนดนัดหมายให้ วันที่ 12 มกราคม 2558 เป็นวันประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครู ฯ ครั้งต่อไป (ครั้งที่ 1/2558) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมและพิจารณาปฏิทินปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานต่อสื่อมวลชน โดยเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานที่ปรึกษาและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

///วีระสิทธิ์ เสนาธิบดี และทีมประชาสัมพันธ์ ภาพ/ นิภา แสนสุข ข่าว

27 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นครปลอดยาเสพติด(ค่ายเยาวชนคนเก่ง) สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

692607.jpg

///เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายเสนอ ทองจีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนครปลอดยาเสพติด (ค่ายเยาวชนคนเก่ง) สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ โดยมีหลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดศรีทวี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนแกนนำ ชั้นประถมศึกษา/มัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒๓ โรงเรียน จำนวน ๑๒๐ คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความเข็มแข็ง มีทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในสังคม เด็กและเยาวชนได้รู้เรื่องหน้าที่พลเมือง ภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี คนเก่ง สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการดำเนินชีวิตและเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนก้าวสู่ประชาอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

///ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และมีวิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วยท่านเจ้าคุณพระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี, พระวิทยากรวัดสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ผู้บัญชาการเรือนจำทุ่งสง, คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี, คณะครู บุคลากร ศูนย์อาเซียน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช, ศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ ภาพข่าว/สุวคนธ์ บัวรัตนกาญจน์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

23 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสามัญ กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรพัฒนา สพป.ชม.เขต ๔

693095.jpg

กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรพัฒนา อ.สันป่าตอง สพป.ชม.เขต 4 จัดกิจกรรมการเข้าค่ายของลูกเสือสามัญประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น รวม 6 โรงเรียน จำนวนลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 150 คน ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ กำหนดกิจกรรมค่าย ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2557 / ประธานโดยนายวีระศักดิ์ ถาอินทร์ ผอ.โรงเรียนวัดหนองครอบ

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัย การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกความแข็งแรงของร่ายกาย จิตใจ และฝึกการมีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมต่อไป…

CR..ภาพโดยเครือข่าย PR.โรงเรียนวัดโรงวัว อ.สันป่าตอง / ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ข่าว เผยแพร่แล้วผ่าน สื่อ http://www.prcmi4.com http://www.obec.go.th/ http://www.eduthainews.com http://www.Facebookข่าวการศึกษาไทย.com http://www.facebook.com/prcmi4 http://www.facebook.com/thitareekhumnil/ www. facebook.com/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ.ทั่ว ปท.

และ Line สพป.ชม.เขต ๔ Line เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.เขต ๔

Line ปชส.สพท.เชียงใหม่ Line Pr.สพฐ.Northern Line สมาคม ปชส.สพท.ปท.

24 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงาน การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๖

692270.JPG

ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงาน การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยมี นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ซึ่ง สพฐ. ได้กำหนดกลุ่มจังหวัดในการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑๓ กลุ่ม และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มจังหวัดที่ ๖ ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ตั้งอยู่ใน ๗ จังหวัด จำนวน ๑๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี เขต ๑ ลพบุรี เขต ๒ สระบุรี เขต ๑ สระบุรี เขต ๒ อุทัยธานี เขต ๑ อุทัยธานี เขต ๒ พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ เขต ๔ เขต ๕ และ เขต ๔๒

22 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

693593.jpg

วันที่ 26 ธันวาคม 2557 กลุ่มอำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนในสถานศึกษา และเพื่อให้สถานศึกษาได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติเพื่อพัฒนางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ และบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ” พร้อมเน้นย้ำนโยบายในการปฏิบัติงาน 4 ด้าน คือ ด้านคุณภาพ ด้านกายภาพ ด้านสัมพันธภาพ และด้านประสิทธิภาพ และได้มีพิธีมอบใบประกาศผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปี 2556

ในการนี้ นางเยาวลักขณ์ กระแสร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง.ว่าด้วย การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 นายณัฐภัทร อินทร์อ่อน รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 และคณะ เป็นวิทยากรเรื่องโปรแกรมระบบทดสอบทางการศึกษา นางสาวดารินทร์ พลวารินทร์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรเรื่องข้อสังเกตจากหน่วยตรวจสอบภายใน นางสุรีภรณ์ ดาวอรุณเกียรติ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นวิทยากรเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นวิทยากรเรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายอัครพัชร์ สืบอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นวิทยากรเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ นายวุฒิภัทรจูมโสดา รอง ผอ สพป กาญจนบุรี เขต 3 และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรเรื่อง การขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ โดยคลิกที่นี่+++

ข่าว : กรรณิกา กาณศาสตร์

ภาพ : อภิชาติ ศรีสุข / ธนาคาร สุทธิ

26 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ