สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

693593.jpg

วันที่ 26 ธันวาคม 2557 กลุ่มอำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนในสถานศึกษา และเพื่อให้สถานศึกษาได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติเพื่อพัฒนางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฯ และบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ” พร้อมเน้นย้ำนโยบายในการปฏิบัติงาน 4 ด้าน คือ ด้านคุณภาพ ด้านกายภาพ ด้านสัมพันธภาพ และด้านประสิทธิภาพ และได้มีพิธีมอบใบประกาศผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ปี 2556

ในการนี้ นางเยาวลักขณ์ กระแสร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง.ว่าด้วย การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 นายณัฐภัทร อินทร์อ่อน รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 และคณะ เป็นวิทยากรเรื่องโปรแกรมระบบทดสอบทางการศึกษา นางสาวดารินทร์ พลวารินทร์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรเรื่องข้อสังเกตจากหน่วยตรวจสอบภายใน นางสุรีภรณ์ ดาวอรุณเกียรติ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นวิทยากรเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นวิทยากรเรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายอัครพัชร์ สืบอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นวิทยากรเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ นายวุฒิภัทรจูมโสดา รอง ผอ สพป กาญจนบุรี เขต 3 และคณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรเรื่อง การขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ โดยคลิกที่นี่+++

ข่าว : กรรณิกา กาณศาสตร์

ภาพ : อภิชาติ ศรีสุข / ธนาคาร สุทธิ

26 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , ,

%d bloggers like this: