นครปลอดยาเสพติด(ค่ายเยาวชนคนเก่ง) สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

692607.jpg

///เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายเสนอ ทองจีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนครปลอดยาเสพติด (ค่ายเยาวชนคนเก่ง) สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ โดยมีหลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดศรีทวี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนแกนนำ ชั้นประถมศึกษา/มัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒๓ โรงเรียน จำนวน ๑๒๐ คน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความเข็มแข็ง มีทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในสังคม เด็กและเยาวชนได้รู้เรื่องหน้าที่พลเมือง ภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี คนเก่ง สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการดำเนินชีวิตและเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนก้าวสู่ประชาอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

///ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และมีวิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วยท่านเจ้าคุณพระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี, พระวิทยากรวัดสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ผู้บัญชาการเรือนจำทุ่งสง, คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี, คณะครู บุคลากร ศูนย์อาเซียน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช, ศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ ภาพข่าว/สุวคนธ์ บัวรัตนกาญจน์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

23 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: