ความก้าวหน้ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุรินทร์

693851.JPG

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ในฐานะศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา จักรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 โดย นายฉัตรชัย ชุมนุม ประธานคณะกรรการคัดเลือกฯ (จังหวัดสุรินทร์) เป็นประธานการประชุม ในการนี้ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี ระดับจังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และมอบหมายให้ นายชูชัย ประดับสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าทีมวิชาการ ดำเนินการเชิงรุกในการประสานหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รายงานต่อที่ประชุมว่า ศูนย์ประสานงาน ฯ ได้ให้บริการข้อมูลและตอบข้อซักถามแก่หน่วยงานและผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ ได้รับแบบเสนอชื่อโดยลูกศิษย์ตามประกาศ ฯ ข้อ 4.4 และแบบเสนอชื่อโดยองค์กรตามประกาศ ฯ ข้อ 4.2 มีครูได้รับการเสนอชื่อมาแล้ว 3 ราย จากนี้ไปมีแนวโน้มว่าจะมีการเสนอชื่อครูเพิ่มมากยิ่งขึ้น ก่อนหมดเขตวันรับการเสนอชื่อ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ ทีมวิชาการและทีมประชาสัมพันธ์จะใช้เวลาที่เหลืออยู่ร่วมกันขับเคลื่อนเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานดังกล่าว และมีมติ กำหนดนัดหมายให้ วันที่ 12 มกราคม 2558 เป็นวันประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครู ฯ ครั้งต่อไป (ครั้งที่ 1/2558) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมและพิจารณาปฏิทินปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานต่อสื่อมวลชน โดยเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานที่ปรึกษาและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

///วีระสิทธิ์ เสนาธิบดี และทีมประชาสัมพันธ์ ภาพ/ นิภา แสนสุข ข่าว

27 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , ,

%d bloggers like this: