Archive | December 2014

สพป.ปัตตานี เขต ๒ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๑๕ โรง

692981.JPG

วันนี้ ( 24 ธันวาคม 2557) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 115 โรง พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน รวมทั้งสิ้น 132 คน โดยมี นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ติดตามการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและได้มอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบในการบริหารจัดการโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ อันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านอินทนิล อันดับที่ 2 โรงเรียนต้นพิกุล ณ ห้องประชุมขุนคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 (ภาพ/ข่าว…งานปชส.ปัตตานี เขต 2)

24 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๑ คว้ารางวัล คนไทยตัวอย่าง

693047.JPG

ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 (สพป.นครปฐม เขต 1) เข้ารับรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” โครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี 77 จังหวัด ต้นแบบคนดีใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี โดยมี หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร ประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งจัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ผู้ที่ได้รับรับรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” เป็นการคัดเลือกเป็นบุคคลที่มีจริยธรรม มีผลงานอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน บริหาร ดูแล จัดการงานที่ดีเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติตามแนวหลักธรรมาภิบาล ยึดแนวปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท เป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมอันดีงาม ผู้ที่เข้ารับรางวัลเป็นบุคคลหลากหลายอาชีพ อาทิ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร นักแสดง นักธุรกิจ จำนวน 126 คน (เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพป.นฐ.1 ภาพ/ข่าว)

24 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๒ ชี้แจง กบข.โครงการ Undo

691949.JPG

นายอารมณ์ บ้านใหม่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงข้าราชการครูที่ประสงค์ลาออกจาก กบข.เพื่อไปรับบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุม โรงเรียนสารวิทยา ประธานฯ กล่าวว่า สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงให้ข้าราชการครูที่ประสงค์ลาออก กบข. ซึ่งวันนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ กบข.มาชี้แจงและให้ข้อมูลในการตัดสินใจจะลาออกหรือจะไม่ลาออก ขอให้ทุกคนได้ฟังข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ว่าสิ่งไหนดีกว่ากัน มีประโยชน์สำหรับตนเองมากที่สุด ซึ่งแต่ละคนจะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกัน ต้องพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจลาออก เพราะเมื่อลาออกแล้วไม่สามารถขอยกเลิกได้

นายอารมณ์ บ้านใหม่ ประธานพิธีเปิด กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปิดให้บริการให้ข้าราชการที่มีความประสงค์ลาออกจาก กบข.(โครงการ Undo) เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทั้งนี้ จะเปิดบริการเป็นกรณีพิเศษไม่เว้นวันหยุดราชการระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

การประชุมชี้แจงข้าราชการครูที่ประสงค์ลาออกจาก กบข.เพื่อไปรับบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จัดประชุมชี้แจงโครงการดังกล่าวจัด 2 รอบ รอบเช้า เวลา 09.00-12.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุม โรงเรียนสารวิทยา

รมช.ศธ.พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ ลงใต้ติดตามแผนบูรณาการ รปภ.ครู

692120.JPG

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ ร่วมต้อนรับพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานในการประชุมติดตามแผนบูรณาการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับหน่วยเฉพาะกิจระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจยะลา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๑๕ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑,๒,๓ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑,๒,๓ และหน่วยเฉพาะกิจต่าง ๆ ในจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ ได้เข้าร่วมในการประชุมและได้ชี้แจงตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒

22 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.ยะลา ๑ พร้อม รองฯ ร่วมต้อนรับ รมช.ศธ. และเข้าประชุมติดตามแผนรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา

692399.JPG

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ พร้อมด้วย นายสุทรรศน์ ซุ้นจ้าย นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ นายดุลยฤทธิ์ มาเส็ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เข้าร่วมประชุมติดตามแผนรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา กับหน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปของ ฉก.ยะลา ฉก.นราธิวาส และ ฉก.นย.ทร. ฉก.ยะลา ๑๕ ฉก.นราธิวาส ๓๐ และร่วมหารือแผนงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ฉก.ยะลา ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี รมช.ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ขอให้ทุกคนในหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักว่ารัฐบาลชุดนี้มีความตระหนักในเรื่องการแก้ไขเรื่องความปลอดภัยครูเป็นวาระแห่งชาติ การมาครั้งนี้มาเพื่อติดตามการจัดทำโครงการการนำกีฬาเข้าสู่การศึกษา ติดตามเพิ่มเติมว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเริ่มโครงการในเร็วๆ นี้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาการโดยใช้เทคโนโลยีไปใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งได้รับรายงานว่าใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียบร้อยดีกำลังพิจารณาว่าจะขยายไปสู่โรงเรียนขนาดที่ใหญ่ขึ้นบ้าง ขณะนี้ชุดติดตามนิเทศกำลังออกติดตามดูแลหวังว่าจบการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ผลการเรียนของนักเรียนที่เข้าโครงการจะดีขึ้น หลังเสร็จการประชุมพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

22 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นครปฐม เขต ๑ รวมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ณ อิมแพค เมืองทองธานี

692448.jpg

ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมพิธีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ ภายใต้คำขวัญ “ศิลปหัตถกรรม นำสมรรถนะเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ซึ่งในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้จังหวัดนนทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ การจัดงาน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศในด้านวิชาการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณะชน โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการศึกษาปฐมวัย และการจัดการศึกษาเรียนร่วม สะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนและสร้างโอกาสที่ดีให้แก่เด็กไทย พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีนักเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ จาก ๖๐ เขตพื้นที่ ใน ๒๖ จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมกว่า ๕,๐๐๐ คน ใช้สถานที่แข่งขันทางวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี และในวันพิธีเปิดวันนี้ได้มีกิจกรรมแข่งขันพานธูปเทียนแพ ของโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งโรงเรียนวัดลาหญ้าไทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้เป็นตัวแทนระดับเขต เข้าร่วมแข่งขันด้วย–//เบญญพัฒน์ สุอมรา ภาพ/ข่าว–// ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://plus.google.com/photos/102593453214172337141/albums/609457841718…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.928729110471531.1073741877.199…

http://www.esanpt1.go.th/web2009

22 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ยโสธร เขต ๑ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ ๑๐

691946.JPG

นางณรี สุสุทธิ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2557 กลุ่มจังหวัดที่ 10 ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ ซึ่ง สพป.ยโสธร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานในระดับกลุ่มจังหวัดที่10 โดยมี ผอ.สพท.หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดมอบหมายภารกิจที่ต้องดำเนินงาน ประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน สำหรับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ประกอบด้วย สพป.20 เขตพื้นที่ สพม.6 เขตพื้นที่ จาก 8 จังหวัด ยโสธร อุบลราชธานี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ กำหนดการประเมิน ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2558 และสรุปผลการประเมินในวันที่ 27 มกราคม 2558

22 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ