Archive | December 2014

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ณ อบจ.แพร่ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

690549.jpg

นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64ณ อบจ.แพร่ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64จังหวัดแพร่ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ นิทรรศการการสาธิตการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 จังหวัดแพร่ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ภายใต้คำขวัญ “ศิลปหัตถกรรม นำศักยภาพเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” “Art and Handicrafts Positively Lead Thai Children’s Potential towards ASEAN” โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 และ เขต 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล และสถานศึกษาเอกชนจังหวัดแพร่ จัดขึ้น สำหรับนักเรียนภาคเหนือ ฯ ประกอบด้วย 17 จังหวัดภาคเหนือคือ เชียงราย พะเยาน่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง ตาก กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี และจังหวัดแพร่ แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 44 เขต เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 9 เขต โดยจะมีพิธีเปิดและปิด ที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ ในส่วนสถานที่จัดการแข่งขันนั้นมีการกระจายไปตามโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา แต่ละอำเภอ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนเอาใจใส่ฝึกหัดในงานศิลปหัตถกรรมให้เกิดความชำนาญ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างงานสร้างรายได้ ในการเลี้ยงชีพให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ผู้มีผลงานดีเด่นจากการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้ก้าวหน้าสู่ระดับชาติได้มาตรฐานสากล และเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ความสามารถนักเรียน การจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิตการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของการนักเรียน ในขณะเดียวกันยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทักษะและพัฒนาศัยกภาพของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีโอกาสนำความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และทักษะการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ มาร่วมแสดงในงานนี้ด้วย

สำหรับพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ พิธีปิดในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น. โดยจะมีพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ให้กับจังหวัดเจ้าภาพต่อไปคือ จังหวัดพิษณุโลก

18 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ. ติดตามแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป,สตูล

690223.JPG

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นางณัทภัสสร สนั่นไหว และนางศุภรัตน์ สุนทรโชติ คณะติดตามแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับนายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.สตูล ซึ่งวางเป้าหมายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 พร้อมทั้งรับทราบสภาพปัญหาของการดำเนินงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำผลการดำเนินงานเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับทราบต่อไป

นายนิสิต ชายภักตร์ กล่าวว่า ในการดำเนินงานยกระดับคุณภาพของสพป.สตูล ทีมผู้บริหารการศึกษาพร้อมศึกษานิเทศก์ทั้งหมด ได้ดำเนินงานวางแผนและดำเนินงานตามแผนยกระดับคุณภาพอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อนำไปสู่คุณภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาทิ การนำคะแนนการสอบ O-NET มาจัดกลุ่มโรงเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม คือ สีเขียว (โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยคะแนน O-NETสูงกว่าระดับประเทศ 25 โรงแรก ) สีเหลือง (โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนO-NETสูงกว่าระดับประเทศ แต่ไม่อยู่ใน 25 โรงเรียนแรก) สีเทา (โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนO-NET ต่ำกว่าระดับประเทศ แต่ไม่อยู่ใน 25 โรงสุดท้าย และสีแดง (โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนO-NETต่ำกว่าระดับประเทศ 25 โรงสุดท้าย) เพื่อให้สามารถพัฒนาโรงเรียนได้ตรงกับสภาพปัญหา การให้ทุกโรงเรียนจัดทำแผนยกระดับคุณภาพเพื่อการนิเทศแบบถึงตัว การสอบ Pre-O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนำผลสอบมาวิเคราะห์เติมเต็มความรู้ให้นักเรียนก่อนการสอบจริง และยังพบว่าจากการสอบ Pre-O-NET ในบางโรงเรียนที่ลดกิจกรรมและให้ครูอยู่ในห้องเรียน คะแนนการสอบ Pre-O-NET สูงขึ้น ซึ่งพิเคราะห์ได้ว่าฐานคุณภาพการศึกษาอยู่ที่โรงเรียน ครูต้องอยู่ที่ห้องเรียนให้มากที่สุด

จากนั้น คณะติดตามแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา สพฐ. ได้ลงไปดูการเรียนการสอนที่โรงเรียนวัดหน้าเมือง และโรงเรียนบ้านควน อำเภอเมืองสตูล

17 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี มอบทุนการศึกษาจากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

690806.JPG

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาจากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชั้น ๓ ด้วย มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว และ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพของคน ออกสู่สังคมไทยในระยะยาว โดยได้มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๑ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓,๐๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

18 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.อุดรธานี เขต ๒ เปิดโครงการ วก.กุมภวาปี เปิดบ้านพี่พบน้อง ( Open House)

690658.JPG

ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการ “วก.กุมภวาปี เปิดบ้านพี่พบน้อง” ( Open House) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 750 คน ณ หอประชุมกุมภวาปีวิวัฒน์ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี อ.กุมวาปี จ.อุดรธานี ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม. 6 ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการศึกษาด้านสายอาชีพให้กับผู้ปกครองและสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพอาชีวศึกษา ตลอดจนเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ในวันเดียวกันนี้ ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้เป็นประธานเปิดการอบรม “แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” เพื่อมุ่งพัฒนาสู่ยุคปฏิรูปการศึกษา ให้โรงเรียนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพร้อมเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดการการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS และมีการวัดและประเมินผลตรงตามหลักสูตรกำหนด พร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

18 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต ๑ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔

690307.JPG

วันที่ 7 ธันวาคม 2557 นายชาญณรงค์ ผลประเสริฐ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยนายวุฒิพันธ์ สิทธิชัยรุ่งโรจน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดนนทบุรี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า จังหวัดนนทบุรี โดยปีนี้ สพป.นนทบุรี เขต 1 และ เขต 2 เป็นเจ้าภาพในการจัดงานใน ภายใต้หัวข้องาน “ศิลปหัตถกรรม นำสมรรถนะเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ต้องขออภัยที่ไม่สามารถเดินทางไปให้กำลังใจได้ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน เนื่องจากแต่ละกลุ่มสาระ นั้นแยกสถานที่แข่งขันไปหลายๆ โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทาง สพป.นครปฐม เขต 1 ก็ขอส่งกำลังแรงใจไปเชียร์ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในปีนี้ หวังว่า คงได้เข้ารอบไปแข่งต่อกันที่ระดับประเทศทุกโรงเรียน -//เบญญพัฒน์ สุอมรา ภาพ/ข่าว..–//

17 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กินสเตียรอยด์เกินยารักษากลายเป็นยาพิษ

กิน”สเตียรอยด์”เกินยารักษากลายเป็นยาพิษ : พวงชมพู ประเสริฐรายงาน

Read More…

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

นักเรียนบ้านคลองใหม่ นครปฐม เขต ๒ สุขใจ ในสวนเกษตรอินทรีย์

689700.jpg

โรงเรียนบ้านคลองใหม่ อ.สามพราน ต.คลองใหม่ จ.นครปฐม สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ เข้าร่วมโครงการ “สามพรานโมเดล” ปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ ปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน และศิษย์เก่าของโรงเรียน ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสนับสนุนของ น.ส.สุภีร์ เตชะเอนก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหม่ และมีคุณครูศุภากร จันทร์สุข เป็นครูที่ปรึกษาโครงการ เด็กปลูกผักไร้สารพิษไว้บริโภคเองและเหลือสามารถจำหน่ายเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งผลิตผลที่เหลือจากการบริโภค สวนสามพรานได้จัด “ตลาดนัดสุขใจ” ให้เด็ก ๆ นำผลิตผลมาจำหน่ายในราคายุติธรรม

สามพรานโมเดล คือโครงการที่ริเริ่มโดยสวนสามพราน (สามพราน ริเวอร์ไซด์) เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม โดยมีการพัฒนาโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ไปพร้อม ๆ กัน สามพรานโมเดลถูกขับเคลื่อนโดยมูลนิธิสังคมสุขใจ ผ่านการปฏิบัติงานของ ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์สุขใจ

นวเนตร ยอดอุดม ปชส.สพป.นครปฐม เขต 2 : ข่าว / ครูยุวดีพร : ภาพ

นายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3

689697.jpg

วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ

คุณวุฒิทางการศึกษา

1.ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขา สังคมศาสตร์ จากสถาบัน วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

2.ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษาจากสถาบันการศึกษา มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3.ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4.ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ วัน / เดือน / ปี ตำแหน่ง ระดับ 1 15 พ.ค. 2521 ครู 1 1 2 14 ส.ค. 2522 ครู 2 2 3 2 ต.ค. 2525 อาจารย์ 1 3 4 17 ก.ค. 2528 ครูใหญ่ 3 5 16 มี.ค. 2536 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา อ.หนองโดน 5 6 8 ก.พ. 2539 หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอวิภาวดี 6 7 15 ต.ค. 2542 ผอ.โรงเรียนบ้านบัวชุม 8 8 24 ธ.ค. 2551 ผอ.โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ คศ.3 9 30 มี.ค. 2552 รอง ผอ.สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คศ.3 10 1 พ.ย. 2553 รอง ผอ.สพท. สระบุรี เขต 2 คศ.3 11 3. พ.ย. 2556 รอง ผอ.สพป พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คศ.3 12 18 พ.ย. 2557 ผอ.สพป. กาญจนบุรี เขต 3 คศ.3

สพป.ชุมพร เขต 2 นำนักเรียนร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 จ.กระบี่

689601.jpg

วันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2557 จ.กระบี่ เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ภายใต้คำขวัญ “สุดยอดเด็กใต้ ก้าวไกล สู่สากล” โดยในวันที่ 10 ธ.ค. ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการผลงาน นักเรียน ครู จาก 14 จังหวัดภาคใต้ 36 เขตพื้นที่การศึกษา การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียนใน 8 กุล่มสาระ การจัดการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการจัดการศึกษาเรียนร่วม โดยเต็นท์จัดแสดงนิทรรศการผลงานของ สพป.ชุมพร เขต 2 ได้มีการจัดแสดงและสาธิตการลงรักปิดทองแบบประยุกต์ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนสวี และการสื่อสาร 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน พม่า) ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาชมงานอย่างต่อเนื่อง

ส่วนกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน สปพ.ชุมพร เขต 2 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 192 กิจกรรม ได้เหรียญทอง 105 เหรียญ เงิน 53 เหรียญ ทองแดง 21 เหรียญ และเกียรติบัตรเข้าร่วม 13 รายการ ได้เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ 28 รายการ 18 โรงเรียน โดยจะไปเข้าร่วมการแข่งขันในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์การแสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี

16 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ