Archive | January 2015

โรงเรียนบ้านพุตะแบก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ๑. ความเป็นมา

ด้วยโรงเรียนบ้านพุตะแบก เลขที่ ๕ หมู่ ๗ ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กรม” ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง จำนวน ๑ หลัง จึงจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อใช้เป็นที่จัดการเรียนการสอน เนื่องจากอาคารเรียนเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก มีอายุ ๕๐ ปี ไม่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

๒.๒ เพื่อทนแทนสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม มีอายุการใช้งานเกิน ๒๕ ปี

๒.๓ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอาคารเรียน ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ไม่เกิน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็ม ขุดหลุม หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานราก เสาตอม่อ คานและพื้นชั้นที่ ๑ ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ ๑ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน

งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน พื้นและบันไดระดับพื้นชั้นที่ ๒ ปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ ๒ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า หล่อ ค.ส.ล. เสาและคานรับโครงหลังคาเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน

งวดที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา ตีฝ้าเพดาน ก่อผนัง ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นบานประตู-หน้าต่าง) ฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายในทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง ฉาบปูนส่วนที่เหลือทั้งหมด ติดตั้งระบบไฟฟ้าครุภัณฑ์ ทาสี และทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมด เสร็จเรียนร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ พร้อมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ๗. วงเงินในการจัดหา

เงินงบประมาณโครงการ ๓,๔๘๓,๑๐๐.๐๐ บาท

ราคากลาง ๔,๒๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

สถานที่ติดต่อ โรงเรียนบ้านพุตะแบก

เว็บไซต์ http://www.banputabaek.ac.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย ‹ ประกาศ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง ›

ศุกร์, 30 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ. ติดตามงานโครงการอาหารกลางวันและระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน สพป.สตูล

706320.JPG

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 นายปราโมทย์ แก้วสุข กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ซึ่งมีผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมอนามัย (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันและโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ประจำปี 2557 ในโรงเรียนวัดหน้าเมือง อ.เมืองสตูล โรงเรียนบ้านทางงอ และโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง อ.ควนโดน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยเข้าติดตามและเก็บข้อมูลในเรื่องการบริหารเงินประมาณโครงการ หลักสุขาภิบาลอาหาร การจัดเมนูอาหารให้นักเรียน ตลอดจนความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นโรงเรียนให้จัดปริมาณอาหารและคุณภาพที่เหมาะสม พร้อมเพิ่มผักและผลให้แก่นักเรียน

ทั้งนี้ มีรอง ผอ.สพป.สตูล นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ นายวินัย ชัยชนะ และนายกิตติพณ สุวิชญางกูร ให้การต้อนรับและเก็บข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียนต่อไป

30 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนบ้านสันกำแพง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล /๕๕-ข ( เขตแผ่นดินไหว )

โรงเรียนบ้านสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล /๕๕-ข ( เขตแผ่นดินไหว ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๙๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ( ๙,๐๑๔,๔๐๐.๐๐บาท ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการ

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

4.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา

รายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ 7.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

9. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำแผนการดำเนินการก่อสร้างในวันยื่นซองด้วย

*** กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างใน วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ.โรงเรียนบ้านสันกำแพง

กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘*ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐.น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพงและกำหนดเสนอราคา ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๕๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ๑๐,๐๐๐.๐๐บาท ได้ที่โรงเรียนบ้านสันกำแพง ระหว่าง วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www. bcd.ac.th หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๓๙-๒๗๙๑ และ ๐๘๙-๕๕๔๒-๐๔๔ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่เดือน ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายปฏิคม สากระจาย) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากลิ้งค์ข้างล่างนี้ http://www.mediafire.com/download/t624z5z6y8gkb94/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%… หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ โทร 053-331554 หรือ เจ้าหน้าที่พัสดุ โทร 089-5542044 ‹ ประกาศ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 7 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 3 ห้องเรียน ›

พฤหัสบดี, 29 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์ peer center อำเภอบรรพตพิสัย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ จัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม O-NET

705946.jpg

ศูนย์ peer center อำเภอบรรพตพิสัย โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) สพป.นครสวรรค์ เขต 2 จัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม O-NET

นายทองสุข อยู่ศรี ผู้้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม O-NET เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) โดยมี นายไพโรจน์ ศรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อำเภอบรรพตพิสัย นำคณะวิทยากร ครู และนักเรียนให้การต้อนรับ การดำเนินการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม O-NET จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2558 เป็นเวลา 2 วัน ก่อนจะมีการสอบ O-NET ในวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในด้านภาษาอังกฤษแบบเข้ม ก่อนมีการสอบ

29 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๑๙ (เลย – หนองบัวลำภู) แสดงความมั่นใจพร้อมสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

705405.jpg

นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กล่าวถึงแนวทางการเร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ว่าตั้งแต่ตนเองเข้ามารับตำแหน่งเมื่อต้นเดือนตุลาคม 2557 ตนได้ลงพื้นที่โดยเน้นเข้าถึงโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล สลับกับโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มาแล้วกว่าครึ่งของโรงเรียนที่มีทั้งหมดในสังกัดจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู จำนวน 52 โรงเรียน

เพื่อไปมอบนโยบายสำคัญเร่งด่วน 2 ประการคือ การนำนโยบายของรัฐบาลเรื่องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไปเผยแพร่ให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบและนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด และอีกประการที่สำคัญมากที่สุดในตอนนี้คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่จะต้องช่วยกันเร่งยกผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งทุกโรงเรียนได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันแล้วว่าผลการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557 จะต้องสูงขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5

นายมงคลวิทย์ กล่าวต่อว่า นอกจากการได้ลงพื้นที่ด้วยตนเองแล้ว ทางกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ยังได้ทำการรณรงค์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อกระตุ้น ให้ครูและนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและผลการสอบ O-NET อีกทั้งทุกโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือขึ้นป้าย countdown นับถอยหลัง ก่อนถึงวันสอบ O-NET และช่วยกันจัดตารางเวลาติวให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบอย่างเอาจริงเอาจังอีกด้วย

“จึงต้องขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน และเมื่อพวกเราได้ร่วมด้วย ช่วยกันทำดีที่สุดแล้ว ผลการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557 จะต้องสูงมากกว่าเกณฑ์อย่างแน่นอน แต่หากผลการสอบยังไม่สูงขึ้น พวกเราก็คงต้องรับผิดชอบร่วมกัน ด้วยการเอาปิ๊บคลุมหัว” ผอ.สพม.19 กล่าวในตอนท้าย

…………………………………..

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 /รายงาน

28 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สตูล เตะฟุตบอลกระชับมิตรกับกรมการศึกษารัฐเปอร์ลิส

705093.jpg

นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล และนายร่มหลี สุมาลี ผู้รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์ สพป.สตูล ได้การต้อนรับท่านหัจยีรุสลี บิน อิสมาเอล ผู้อำนวยการกรมการศึกษารัฐเปอร์ลิส (คนใหม่) ประเทศมาเลเซีย พร้อมคณะครูและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ซึ่งเดินทางมาเตะฟุตบอลนัดพิเศษกระชับมิตรกับทีมครูสตูล เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 ณ สนามหญ้าเทียมอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เชื่อมความสัมพันธ์ความร่วมมือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างประเทศประชาคมอาเซียน ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกัน

ผู้อำนวยการกรมการศึกษารัฐเปอร์ลิส กล่าวว่ารู้สึกประทับใจครูสตูลในการต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดีฉันญาติมิตร และพร้อมที่จะสานต่อความสัมพันธ์ในการจัดการศึกษานำพาครูและนักเรียนในกรมการศึกษารัฐเปอร์ลิสเข้าร่วมมือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในด้านการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม กับ สพป.สตูล ต่อไป

28 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อีกรอบ!นร.ลำปางประท้วงไล่ผอ.

นักเรียนลำปาง หยุดเรียนประท้วงชุมนุมขับไล่ผู้อำนวยการอีกรอบ ไม่พอใจ ผอ.เรียกตัวแทนนร.เข้าพบ กดดัน-แจ้งผู้ปกครองรับตัวกลับบ้าน

Read More…

โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR)

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง

1. ความเป็นมา

ด้วยโรงเรียนขณะนี้มีอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการใช้สอย ซึ่งทำให้ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาความจำเป็นดังกล่าวได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2558 ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการก่อสร้างดังกล่าว*

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน

2.2 เพื่อสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

2.3 เพื่อรองรับห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,044,930 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ

3.6 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

3.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8 ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทสามารถรับจ่ายเป็นเงินสดได้ และต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 3.9 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา และ จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ Minimum Bid ไม่น้อยกว่าครั้งละ 7,160 บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) 0.20% จากจากราคากลางงานก่อสร้าง และในการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 0.20% จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

6. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง ภายใน 240 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง

7. วงเงินในการจัดซื้อ/จ้าง ภายในวงเงิน 3,483,100.00 บาท *

ราคากลางในการก่อสร้าง เป็นเงิน 3,580,000.00 บาท 8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดย

เปิดเผยตัวภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่

1) ทางไปรษณีย์ : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)

อำเภอ/เขต เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร

รหัสไปรษณีย์ 35000

3) โทรสาร : ……………………………………………………………………….

4) ทางเว็บไซต์ : –

5) Email Address : wisit91@gmail.com ‹ ร่างขอบเขตของงาน งานจ้างก่อสร้าง (Terms of Reference : TOR) อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 โรงเรียนบ้านน้ำจวง ร่างขอบเขตของงาน งานจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน ตำบลท่าสะแก อ ›

จันทร์, 26 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คนชนะต้องล้มแล้วลุกได้เร็วชยกร พงษ์ธนะมทร.ธัญบุรี

คนชนะต้องล้มแล้วลุกได้เร็ว”ชยกร พงษ์ธนะ”มทร.ธัญบุรี : เปิดวิสัยทัศน์

Read More…

ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

702715.jpg

ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

– ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

– ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประวัติการศึกษา

– ป.4 โรงเรียนบ้านกระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2514

– ป.7 โรงเรียนปทุมวิทยากร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2517

– ม.ศ.3 โรงเรียนอเนกวิทยา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2520

– ป.กศ. วิทยาลัยครูอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2522

– พ.ม. กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2524

– กศ.บ.(สังคมศึกษา) มศว.มหาสารคาม พ.ศ.2527

– ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มสธ.พ.ศ.2547

– ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-การสอน) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ.2532

-ปรม.(การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหา่ชน)รุ่น 12 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2556

– ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ.2557

การฝึกอบรม

– เตรียมศึกษาธิการอำเภอ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา : พ.ศ. 2538

– เตรียมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. : พ.ศ.2552

– เสริมประสบการณ์การบริหารการศึกษา ณ สพฐ.(หลักสูตร 6 เดือน) : พ.ศ. 2553

– หลักสูตรหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C)รุ่น 83 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ พ.ศ. 2553

– หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T : วูดแบดจ์ 4 ท่อน) สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2555

ประวัติการรับราชการ

– ครู 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ : 21 พฤษภาคม 2522

– อาจารย์ 1 โรงเรียนเดชอุดม จ.อุบลราชธานี : 1 พฤษภาคม 2527

– ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอหนองสูง จ.มุกดาหาร : 1 ธันวาคม 2533

– ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอกุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี : 15 มกราคม 2537

– ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอนาเยีย(รักษาการ) จ.อุบลราชธานี : 10 มิถุนายน 2537

– ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอนาตาล จ.อุบลราชธานี : 1 กุมภาพันธ์ 2538

– ศึกษาธิการอำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร : 9 ตุลาคม 2539

– ศึกษาธิการอำเภอทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี : 16 พฤศจิกายน 2542

– ศึกษาธิการอำเภอตาลสุม จ.อุบลราชธานี : 28 ธันวาคม 2543

– ผู้ตรวจราชการ สพท.อุบลราชธานี เขต 3 : 7 กรกฎาคม 2546

– หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่) สพท.อุบลราชธานี เขต 4 : 1 สิงหาคม 2546

– รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 : 18 มิถุนายน 2547

– รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 : 18 สิงหาคม 2553

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 : 1 พฤศจิกายน 2553

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 : 1 ตุลาคม 2554

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 : 1 ตุลาคม 2555

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 : 1 พฤศจิกายน 2556 – 7 มกราคม 2558

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 : 8 มกราคม 2558 – ปัจจุบัน

การศึกษาดูงานต่างประเทศ

– สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร(อังกฤษ, สก๊อตแลนด์, เวลล์), เยอรมัน, เนเธอร์แลนด์, เบลเยี่ยม, ฝรั่งเศส, สวิสเซอร์แลนด์, อิตาลี, วาติกัน, ญี่ปุ่น, จีน(ปักกิ่ง, ฮ่องกง, เซี่ยงไฮ้), เกาหลีใต้, สิงคโปร์, มาเลเซีย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, อินเดียและเนปาล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ.ม., จ.ช., ต.ม.,ต.ช., ท.ม., ท.ช., ร.จ.พ., ป.ม.

ผลงานดีเด่นระดับประเทศ

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น “ครุฑทองคำ” พ.ศ.2538

– สำนักงานศึกษาธิการอำเภอดีเด่น (ขนาดเล็ก) ระดับประเทศ พ.ศ.2540

– สำนักงานศึกษาธิการอำเภอดีเด่น ระดับประเทศ พ.ศ.2541

– รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2541

– รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ.2542

– ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2548

– รางวัลผลงานวิจัยดีระดับภูมิภาคและผลงานวิจัยชมเชยระดับประเทศ ของคุรุสภา พ.ศ.2554

– ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน พ.ศ.2555

– เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ”หนึ่งแสนครูดี” พ.ศ. 2556

ผลงานทางวิชาการ

– บทบาทการพัฒนาสังคมของครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี : วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– ความพร้อมในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตการศึกษา 10 : ทุนวิจัยคณะกรรมการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

– บทบาทการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตการศึกษา 10 : ทุนวิจัยคณะกรรมการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

– การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 : วิจัยวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

– สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 : ทุนวิจัยคณะกรรมการวิจัยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

– การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน : วิจัย ป.ขั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า

– สมรรถนะทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในประเทศไทย วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

22 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ