ประกาศโรงเรียนบ้านสันกำแพง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล /๕๕-ข ( เขตแผ่นดินไหว )

โรงเรียนบ้านสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล /๕๕-ข ( เขตแผ่นดินไหว ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๙๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ( ๙,๐๑๔,๔๐๐.๐๐บาท ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการ

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

4.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา

รายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ 7.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

9. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำแผนการดำเนินการก่อสร้างในวันยื่นซองด้วย

*** กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างใน วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ.โรงเรียนบ้านสันกำแพง

กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘*ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐.น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพงและกำหนดเสนอราคา ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๕๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ๑๐,๐๐๐.๐๐บาท ได้ที่โรงเรียนบ้านสันกำแพง ระหว่าง วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www. bcd.ac.th หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๓๙-๒๗๙๑ และ ๐๘๙-๕๕๔๒-๐๔๔ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่เดือน ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายปฏิคม สากระจาย) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากลิ้งค์ข้างล่างนี้ http://www.mediafire.com/download/t624z5z6y8gkb94/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%… หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ โทร 053-331554 หรือ เจ้าหน้าที่พัสดุ โทร 089-5542044 ‹ ประกาศ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 7 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 3 ห้องเรียน ›

พฤหัสบดี, 29 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , ,

%d bloggers like this: