Archive | February 2015

ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอนและรับซื้อเศษวัสดุจากการรื้อถอน(เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา

เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอนและรับซื้อเศษวัสดุจากการรื้อถอน(เพิ่มเติม)

ปั้นฝันสู่เลี้ยงชีพจริงเรียนอาชีพกศน.กาฬสินธุ์

“ปั้นฝัน”สู่เลี้ยงชีพจริงเรียนอาชีพกศน.กาฬสินธุ์ : ฉวีวรรณ มะโนปารายงาน

Read More…

ประกาศ โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป.นพ.๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙

ประกาศโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 17 ราย นั้น

ผลปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

√ เป็นราคาที่รวม VAT เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น

4 ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง บริษัท เชิงชุมคอนกรีต จำกัด

3,469,100 บาท ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 (นายวิมล โคตตะวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี ‹ ประกาศโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ แบบ สปช 2/28 จำนวน 3 หลัง โรงเรียนประชาบำรุง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุบซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ค งานปรับเปลี่ยนหลังคา ›

อังคาร, 24 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ร.ร.แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร

ประกาศโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108 ล อาคารชั่วคราวกึ่งถาวร ห้องน้ำ แบบ 6 ที่นั่ง บ้านพักครูแบบ 207 บ้านพักภารโรง และศาลากลางน้ำ งานพื้น งานมุงหลังคา งานฝ้าเพดาน งานพื้น งานบันได งานกระจก งานประตู-หน้าตาง งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

สพป.พล.๑ เปิดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

716978.JPG

เวลา 11.00 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระดับขยายโอกาสและมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2 ที่โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสเขตอำเภอบางระกำ และโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในสังกัด 23 โรงเรียน รวม 207 คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 3 วัน 2 คืน มีวิทยากรจากสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลกมาให้การอบรม

นายสุนัย กล่าวว่า การฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ป้องกัน เฝ้าระวังและดูแล สำหรับโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระดับขยายโอกาสและมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก เป็นโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการสนับสนุนการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดให้กับโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาระดับจังหวัดจำนวน 210 แห่ง แห่งละ 10,000 บาท

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ได้รับจัดสรรมาจำนวน 46 แห่ง เป็นเงิน 460,000 บาท แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 งวดคือ งวดแรก 50 เปอร์เซ็นต์จะเป็นการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้กับโรงเรียนในสังกัดจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 23 แห่ง แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น และงวดที่ 2 สำหรับสถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป

23 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ปี ๒๕๕๘

717145.jpg

มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ปี 2558

ของ สพม. 29 รวม 397 คน ใน 15 กลุ่มวิชาเอก 55 อัตรา ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, และ นายวีระพล เวชพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29) เปิดเผยว่า ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547, หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว152 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2558 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ ว16 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2557 และโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2558 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ในครั้งนี้ จำนวน 15 กลุ่มวิชาเอก 55 อัตรา

โดยเปิดรับผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เงินเดือน 15,800 บาท, ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี เงินเดือน 15,800 บาท, และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เงินเดือน 15,050 บาท, ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ, ลูกจ้าง ประจำ, ครูสอนศาสนาอิสลาม, วิทยากรอิสลามศึกษา, พนักงานจ้างเหมาบริการ, ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้สถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสังกัดสำนักงวานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอน หรือตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง หรือ 5 คาบ ต่อสัปดาห์ โดยนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โยผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว, มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม,

มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครู, เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ที่ยังไม่หมดอายุ) ออกโดยผู้มีอำนาจบรรจุตามพ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 16 – 22 ก.พ. 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 33110 โทรศัพท์ 045 – 422186, โทรสาร 045 – 422185 หรือ ติดต่อสื่อสารทางเว็บไซต์ http://www.secondary29.go.th ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ประเมินประวัติและผลงาน วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 สอบข้อเขียน ภาค ก. และ ภาค ข. วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 ที่สนามสอบโรงเรียนปทุมพิทยาคม บ้านปทุม ตำบลปทุม ในเขตเทศบาลตำบลปทุม อำเภอเมือง

จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

สำหรับกลุ่มวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร และจำนวนผู้สมัคร มีทั้งหมด 397 คน นี้ 1. ภาษาอังกฤษ 5 อัตรา 34 คน, 2. ภาษาไทย 10 อัตรา 25 คน, 3. คณิตศาสตร์ 6 อัตรา 32 คน, 4. คอมพิวเตอร์ 4 อัตรา 85 คน, 5. ชีววิทยา 2 อัตรา 21 คน 6. ฟิสิกส์ 1 อัตรา 11 คน, 7. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา 17 คน, 8. สังคมศึกษา 7 อัตรา 54 คน, 9. พลศึกษา 4 อัตรา 38 คน, 10. สุขศึกษา 1 อัตรา 4 คน, 11. ภาษาจีน 3 อัตรา 5 คน, 12. นาฏศิลป์ 4 อัตรา 16 คน, 13. ศิลปศึกษา 4 อัตรา 14 คน, 14. เกษตรกรรม 2 อัตรา 19 คน และ 15. การบัญชี 1 อัตรา 22 คน ………………

นายศักดิ์ระพี สีมาวัน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

โทรศัพท์ 045 – 422186, 045 – 323910, 081 – 265 7046, โทรสาร 045 – 422185

บันทึกภาพ / รายงานข่าว วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

(ประมวลภาพกิจกรรมส่วนใหญ่ จะจัดส่งและขอเชิญติดตามหรือดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ได้ที่ e-mail:neenoy11@gmail.com และหรือ FACEBOOK.COMศักดิ์ระพี สีมาวัน)

23 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ยงยุทธเห็นชอบยุทธศาสตร์เมือง๓ดี

“ยงยุทธ”เห็นชอบยุทธศาสตร์เมือง”3ดี” สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดีทั่วประเทศ เตรียมเปิดแหล่งเรียนรู้ ให้เด็กใช้เวลาว่างช่วง “ปิดเทอมสร้างสรรค์”

Read More…