สพป.พล.๑ เปิดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

716978.JPG

เวลา 11.00 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุนัย วงศ์สุวคันธ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระดับขยายโอกาสและมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2 ที่โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสเขตอำเภอบางระกำ และโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในสังกัด 23 โรงเรียน รวม 207 คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 3 วัน 2 คืน มีวิทยากรจากสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลกมาให้การอบรม

นายสุนัย กล่าวว่า การฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ป้องกัน เฝ้าระวังและดูแล สำหรับโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระดับขยายโอกาสและมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก เป็นโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการสนับสนุนการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดให้กับโรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาระดับจังหวัดจำนวน 210 แห่ง แห่งละ 10,000 บาท

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ได้รับจัดสรรมาจำนวน 46 แห่ง เป็นเงิน 460,000 บาท แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 งวดคือ งวดแรก 50 เปอร์เซ็นต์จะเป็นการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้กับโรงเรียนในสังกัดจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 23 แห่ง แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น และงวดที่ 2 สำหรับสถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป

23 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: