Archive | February 2015

สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ รับการ ติดตามผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จากคณะกรรมการติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

715481.JPG

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ รับการ ติดตามผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จากคณะกรรมการติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประกอบด้วย นายเทียนชัย จูเจี่ย ประธานกรรมการ, นายวิชัย รัศมีดารา กรรมการ และนาธัชชัย จุ้ยคลัง กรรมการและเลขานุการ โดยได้ติดตาม ๓ มาตรฐาน ๑๗ ตัวบ่งชี้ ๗๑ ประเด็น และการดำเนินงานตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย นายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ พร้อมด้วยคณะได้รายงานยุทธศาตร์การพัฒนาการศึกษาในรอบปี และข้อมูลผลการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทั้ง ๓ มาตรฐาน ๑๗ ตัวบ่งชี้ ๗๑ ประเด็น คณะกรรมการมีความภาคภูมิใจ มีผลการทำงานชัดเจน ผอ.สพป.มีภาวะความเป็นผู้นำสูง สิ่งที่ปรากฏมีข้อมูลเป็นรูปธรรม บางประเด็นดีเยี่ยม และบางประเด็นดี นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นอีกมากมาย ได้เห็นความตั้งใจและทุ่มเทการทำงานขององค์กร ภายใต้การนำของ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้หลักการกระจายอำนาจบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ในรูปแบบการมีส่วนร่วม ที่เรียกว่า “จตรุมิตร”ประกอบด้วย คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.), ผู้แทนอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา, คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้แก่ ผอ.สพป., รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ (PDCA) กระจายตามศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๑๗ ศูนย์ ครอบคลุมทั้ง ๕ อำเภอ เป็นจุดเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นได้ ชมภาพทั้งหมด

19 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยนาท

714146.JPG

สพป.ชัยนาท ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ชัยนาท โดยดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.ชัยนาท และ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นการสอบ ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ณ ห้องประชุมเกษมสุข และห้องรับรองสุพบุตร สพป.ชัยนาท มีผู้เข้าสอบในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป 8 คน กลุ่มประสบการณ์ 2 คน และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป 19 คน กลุ่มประสบการณ์ 6 คน ซึ่งในการดำเนินการสอบดังกล่าว น.ส.ศศิธร วงษ์เมตตา ผอ.สพป.ชัยนาท ได้วางมาตรการอย่างเข้มงวดในการป้องการเหตุทุจริต และกำกับดูแลการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยหน่วยสอบ สพป.ชัยนาท ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษและคณะ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 , นายนิธิศ ภู่ชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สตผ.สพฐ. , นายอเนก รัตน์ปิยภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. และนางอุทัยวรรณ โพธิ์กระจ่าง ผอ.กศน.เมืองชัยนาท รก.ผอ.กศน.จังหวัดชัยนาท โดยมี น.ส.ศศิธร วงษ์เมตตา ผอ.สพป.ชัยนาท คณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำตรวจ สำหรับการดำเนินการสอบของ สพป.ชัยนาท ทั้ง 2 วัน ไม่มีเหตุการณ์ทุจริต หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตในการสอบแต่อย่างใด takone : ข่าว/ ภาพ/พิมพ์

16 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.บึงกาฬ ดำเนินการสอบคัดเลือกตำแหน่งรอง ผอ. และ ผอ.สถานศึกษา ด้วยมาตรการรอบคอบรัดกุม

714201.jpg

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ในฐานะ เลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะติดตาม สังเกตการณ์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ อำเภอเมืองบึงกาฬ

ในการจัดสอบครั้งนี้ สพป.บึงกาฬ ได้มีการดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบรัดกุม เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยก่อนถึงเวลาสอบได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ และคณะกรรมการการดำเนินการสอบฯ เพื่อเน้นย้ำทำความเข้าใจถึงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทุกคนให้ดำเนินการไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การสอบเป็นด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามกระบวนการสอบและแนวปฏิบัติที่ สพฐ. กำหนด ก่อนเข้าห้องสอบได้มีการตรวจร่างกายของผู้เข้าสอบทุกคน มีการจัดบริการรับฝากสัมภาระที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยสนามสอบ โดยวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นการสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นการสอบภาค ข. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในส่วนของ สพป.บึงกาฬ มีผู้เข้าสอบตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๒๕ ราย แยกเป็นกลุ่มทั่วไป ๒๐ ราย กลุ่มประสบการณ์ ๕ ราย และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑๒๓ ราย แยกเป็นกลุ่มทั่วไป ๘๔ ราย กลุ่มประสบการณ์ ๓๙ ราย โดยจะประกาศผลสอบภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

16 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สพม.7 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

714925.jpg

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี Challenger 1-3 ภายในงานมีการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ นิทรรศการการสาธิตการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกิจกรรม พร้อมนี้ยังได้เยี่ยมชมการจัดบูธของโรงเรียนในสังกัด สพม.7 ได้แก่ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม โรงเรียนท่าเกษมพิทยา โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาวิทยาลัย และ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระบรมราชูปถัมภ์+++วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ภาพ/ข่าว+++

สพป.สิงห์บุรี รับการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่ฯ จาก สตผ.

714576.JPG

วันอังคาร ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสุวรรณชัย ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหาร จัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำโดย คุณวิลาวัลย์ พัวศิริ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย คุณสดใส นิยมจันทร์ และ คุณธีระชล ยอดชู เดินทางเข้าติดตามการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เพื่อติดตาม ประเมินผล การบริหาร จัดการศึกษา การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยใช้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชั้น ๓ การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สพม.6 สอบคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา

714368.JPG

สพม.6 จัดสอบภาค ก. และภาค ข คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษาและ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพม.6 โดย ดร.ยงยุทธ ทรัพย์เจริญ ผอ.สพม.6 ได้มีมาตรการเพื่อความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม อาทิ การประชุมคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด มาตรการการรับข้อสอบมีเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมไปตรวจรับข้อสอบและนำข้อสอบมาเก็บห้องมั่นคง และเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมคณะกรรมการที่แต่งตั้งดูแลจนถึงการส่งข้อสอบไปยังสนามสอบและการส่งกระดาษคำตอบ ประชุมคณะกรรมการควบคุมการสอบ มาตรการเกี่ยวกับผู้เข้าสอบ มีผู้เข้าสอบ ผอ.สถานศึกษากลุ่มประสบการณ์ จำนวน 26 คน ผอ.สถานศึกษา กลุ่มทั่วไป จำนวน 31 คน รอง ผอ.สถานศึกษา กลุ่มประสบการณ์ จำนวน 23 คน และ รอง ผอ.สถานศึกษา กลุ่มทั่วไป จำนวน 33 คน ซึ่งการสอบ ภาค ก และ ภาค ข. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม (จันทรา…ภาพ/ข่าว)

17 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สพป.นครปฐม เขประชุมชี้แจงการสอบ NT

714310.JPG

16 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มนิเทศติดตามฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานที่สำคัญจะเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ในด้าน(Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy). และด้านเหตุผล (Reasoning abilities)โดยมีนายสุภาพ พุทธคุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ซึ่งในช่วงเช้าเป็นผู้บริหารและครูที่เกี่ยวข้องในในกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1-4 กลุ่มโรงเรียนวัดบ้านหลวง ภาคบ่ายเป็นกลุ่มโรงเรียนอำเภอเมืองและกลุ่มโรงเรียนวัดสามง่าม –เบญญพัฒน์ สุอมรา ภาพ/ข่าว–// ดูภาพเพิ่มเติมที่

https://plus.google.com/photos/102593453214172337141/albums/611644621437…

http://prnt1.blogspot.com/

https://www.facebook.com/esanpt1

สพป.ชลบุรี เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

713618.JPG

สพป.ชลบุรี เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ชบ.2 ระหว่างวันที่ 14-15 ก.พ.2558 ซึ่งแยกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ ผู้เข้าสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป จำนวน 34 ราย กลุ่มประสบการณ์ จำนวน 9 ราย , ผู้เข้าสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป จำนวน21 ราย กลุ่มประสบการณ์ จำนวน 2 ราย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางเพ็ญแข แต่งจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สังกัด สพฐ และ น.ส.ไปรมา ศุภมาศ กรรมการติดตามสถานการณ์การคัดเลือกบุคคลฯ ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยมีนายธานินทร์ ชลจิตต์ พร้อมทั้งบุคคลากรในสังกัด สพป.ชบ.2 ให้การต้อนรับ ณ รร.อนุบาลพนัสศึกษาลัย บรรยากาศในการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและยุติธรรม

สพม. 34 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง ผอ.รร. รอง ผอ.รร.

713553.JPG

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 น.นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยกำชับขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและได้ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อจากนั้น ได้ให้กำลังใจผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ณ โรงเรียนนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจำนวน 110 คน มีผู้เข้าสอบจำนวน 101 คน มีผู้ขาดสอบจำนวน 9 คน โดยเริ่มดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป การดำเนินการสอบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 2 ห้อง ประกอบด้วย ผู้สอบคัดเลือกกลุ่มทั่วไปและผู้สอบคัดเลือกกลุ่มประสบการณ์

16 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นครศรีฯ เขต ๒ รับการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่ประจำปีงบฯ ๕๗ จาก สพฐ.

713130.JPG

13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 น.นายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมคณะได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน สพท.ประจำปีงบประมาณ 2557จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายวันชัย พงษา ประธานพร้อมด้วยนางสาวธนัญญา แสงทองและนายฉัตรชัย หวังมีจงมี ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในการนี้ สพป.นศ.2 ได้นำเสนอสภาพปัจจุบัน ภาพความสำเร็จและความภาคภูมิใจด้วยสื่อ VTR.ซึ่งเป็นที่ประทับใจขอ งคณะกรรมการหลังจากนั้นประธานได้พบปะพูดคุยถึงแนวทางการติดตามผลเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการฯและเจ้าหน้าที่ผู้รายงานซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับรูปแบบการรายงานนอกจากเป็นเอกสารรูปเล่มและการฟรีเซ้นท์แล้วคณะกรรมการยังเปิดโอกาสให้สามารถยกตัวอย่างกิจกรรมเด่นที่มีผลงานเชิงประจักษ์เพิ่มเติมได้ทั้ง 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้และ71ประเด็น ในระหว่างที่มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสรุปผลเป็นที่พึงพอใจของคณะกรรมการในหลายๆด้านรวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯด้วยบรรยากาศที่เป็นไปอย่างกัลยาณมิตรซึ่งจะยังประโยชน์ในการนำมาสนับสนุนการบริหารจัดการของเขตพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในโอกาสต่อไป

15 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.ร่วมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงและชายแดน

712227.JPG

+ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู-นักเรียน ในสังกัด สพฐ. ให้การต้อนรับและร่วมคณะ พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมช.ศธ. พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงและชายแดน “ การสร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่สูง – โรงเรียนล่องแพวิทยาคม “ , “ หอพักและงานอาชีพ – โรงเรียนบ้านนาดอย ” และ “ การจัดการเรียนการสอนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม – โรงเรียนล่องแพวิทยา (สาขาบ้านอุมโล๊ะ) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 อำเภอสบเมย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558.

ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ

14 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ