Archive | March 2015

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์

731296.jpg

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ ประชุมพบประชาชนตามโครงการ เพื่อเป็นการเผยแพร่บทบาท อำนาจหน้าที่ และผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้สาธารณชนได้ทราบ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พบปะกับประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานของจังหวัดตามนโยบาย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากส่วนราชการ / ผู้บริหารท้องถิ่น /ผู้นำท้องถิ่น/ผู้แทนภาคการศึกษา เกษตร อุตสาหกรรม /อาจารย์ นักศึกษา /กลุ่มมวลชนต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประมาณ 2,000 คน ในการนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ใบฐานะผู้แทนภาคการศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 100 คน

กรรณิกา ภาพ : ข่าว / ธราเทพ : รายงาน

30 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

“ส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ : พวงชมพู ประเสริฐรายงาน

Read More…

ขจัดขยะในใจคนแต่ต้นทาง แทนผลักดัน โรงไฟฟ้าจากขยะ

รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม : ขจัดขยะในใจคนแต่ต้นทาง แทนผลักดัน “โรงไฟฟ้าจากขยะ”

Read More…

สพม.๕ ร่วมพิธีลงนามปลุกสำนึกเดินหน้าต้านคอร์รัปชั่น

729991.jpg

ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผอ.สพม.5 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวม 225 เขต ,ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง พร้อมทั้งแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ“สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น” เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

นายกมล รอดคล้าย กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักนวัตกรรมการการจัดการศึกษา (สนก.) ดำเนินโครงการ “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน” โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการดำเนินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์อยากให้ สพฐ.เป็นหน่วยงานใสสะอาด สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” สพฐ. ในฐานะเป็นองค์กรที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต จึงให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ สพฐ. จะดำเนินการจัดนิทรรศการโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน ภูมิภาคสัญจรทั้ง 5 ภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัดถึงทิศทางการดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยภาคเหนือ เริ่มเดือนเมษายน 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เดือนพฤษภาคม 2558 ที่จังหวัดอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เดือนพฤษภาคม ที่จังหวัดนครราชสีมา ภาคกลางและภาคตะวันออก เดือนมิถุนายน 2558 ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ เดือนมิถุนายน 2558 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจะมีการวางระบบให้ความรู้พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน ข้อมูลข่าวสาร งานวิจัยต่างๆ รวมทั้งนโยบายและกิจกรรมของ สพฐ. กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบความก้าวหน้าอย่างแพร่หลายต่อไป เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

บุณยนุช (ข่าว) : ขอบคุณภาพถ่ายจาก เครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ

27 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีเปิดการข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคฤดูร้อน ของ สพป.สงขลา เขต ๓

730118.JPG

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลตรี วรพล คุณวุฒิหมอแก้ว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา ในนามของจังหวัดสงขลา ส่งเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจังหวัดยะลาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีจำนวน ๕ ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล และวิ่ง ๓๑ ขา รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ๑๕ ปี ๑๘ ปี และ ๒๐ ปี

28 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สมุทรสาคร : งานนิทรรศการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

729670.JPG

นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2557 “87 พรรษาร้อยดวงใจเด็กไทย เทิดไท้องค์ราชัน สร้างสรรค์ค่านิยม 12 ประการ ผ่านสัญญาณจากฟ้า DLTV ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร

นายสุเชษฐ์ มีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก และคณะผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 27 โรงเรียน ได้ร่วมกันจัดงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก วัตถุประสงค์เพื่อสำนึกงในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่ทรงจัดทำสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้มีโอกาสใช้พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อแสดงศักยภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก ในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และเพื่อแสดงกระบวนการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ แก่นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับความอนุเคราะห์ด้านงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด

27 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

729154.jpg

นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวาริน สุขหนูแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ช่วยเหลือกัน เน้นใช้วิชาลูกเสือเป็นเกาะป้องกันภัยและใช้เวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด นับเป็นแผนยุทธศาสตร์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ลดความเสี่ยงสู่กลุ่มเยาวชนโดยใช้หลักกิจกรรมของลูกเสือให้มีทักษะการป้องกันตนเอง อีกทั้งเป็นแกนนำในการร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วย ณ โรงเรียนบ้านกะลาพอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เมื่อเร็วๆ นี้

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล./๓๘ (พิเศษ) ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1 / 2558

การจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 (พิเศษ) ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จกรณีบอกเลิกสัญญาจ้าง

ตามประกาศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

‘เลยพิทยาคม’ ผุดไอเดียลดความแออัด รับ นร.โรงเรียนยอดนิยม

726908.JPG

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) นายพยุง โพธิ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ เปิดเผยว่า โรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการสอบแข่งขันสูงของจังหวัดเลย และถือว่าเป็นโรงเรียนยอดนิยมของผู้ปกครอง ที่เลือกนำนักเรียนมาสมัครสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อระดับ ม.1 และ ม.4 เป็นจำนวนมากทุกปี ซึ่งในปีการศึกษา 2558 นี้ จะเริ่มรับสมัครระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2558 ซึ่งจะรับนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 จำนวนทั้งสิ้น 380 คน และ ม.4 จำนวนทั้งสิ้น 320 คน

นายพยุง กล่าวต่อว่า จากประสบการณ์การรับสมัครนักเรียนในหลายปีที่ผ่านมา จะมีผู้ปกครองนำนักเรียนมาเข้าแถวซื้อใบสมัคร กรอกใบสมัครและทำการสมัครที่โรงเรียนในระหว่างวันเปิดรับสมัคร โดยเฉพาะวันแรกจะมีผู้เดินทางมาสมัครเป็นจำนวนมาก จึงทำให้พื้นที่รับสมัครแออัดและไม่สะดวกต่อผู้ปกครองและนักเรียนเท่าที่ควร ในปีนี้ทางโรงเรียนจึงจำหน่ายใบสมัครล่วงหน้า พร้อมระบุวันมาสมัครในใบบันทึกการสมัครเข้าเรียนต่อทั้ง ม.1 และ ม.4 อีกด้วย โดยได้กำหนดให้วันรับสมัคร 2 วันแรก สมัครได้ไม่เกินจำนวน 300 คนต่อวัน และวันต่อไปสมัครได้ไม่เกิน 250 คนต่อวัน นอกจากนี้ยังได้เพิ่มความสะดวกโดยให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียนมาจากที่บ้าน โดยมีคู่มือแนบให้ด้วยในระเบียบการสมัคร พร้อมกับให้ผู้สมัครพิมพ์เอกสารเป็นแบบบันทึกเข้าเรียนออกมาด้วย โดยในบันทึกจะปรากฏข้อมูลผู้สมัครและบาร์โค้ดเพื่อนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อพิมพ์ออกมาเป็นใบสมัครที่สมบูรณ์อีกครั้ง แต่ถ้าผู้สมัครไม่สะดวกหรือลืมทำการกรอกใบสมัครออนไลน์มาจากบ้าน ทางโรงเรียนได้เปิดห้องคอมพิวเตอร์โดยมีนักเรียนรุ่นพี่จิตอาสามาคอยอำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองและนักเรียนในการกรอกใบสมัครให้อีกทางหนึ่งด้วย

“ถือได้ว่าวันแรกที่เปิดทำการรับสมัครของโรงเรียน เป็นไปด้วยความราบรื่น ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้คือผู้ปกครองและนักเรียนได้รับความสะดวกในการสมัคร รวดเร็วและไม่แออัด อีกทั้งข้อมูลที่นักเรียนสมัครทางออนไลน์ก็จะนำไปใช้ประโยชน์เป็นฐานข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนต่อไปได้อีกด้วย” รอง ผอ.โรงเรียนเลยพิทยาคม กล่าว

…………………………………………………………..

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ/ข่าว

20 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.ยะลา เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ นร. ชั้น ป.๒,๔,๕

725571.JPG

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ดำเนินการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ชั้น ป.๒ ป.๔-๕ โรงเรียนบ้านปุโรง และโรงเรียนบ้านโฉลง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ที่ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามประกาศ สพฐ.วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่ง สพฐ. โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาได้ส่งข้อสอบในตัวชี้วัดที่สำคัญในแต่ละระดับชั้น/กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ สพป. คัดเลือกข้อสอบตามโครงสร้างที่กำหนด และส่งข้อสอบให้โรงเรียนดำเนินการสอบพร้อมกันทั้งเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้ทดสอบนักเรียนชั้น ป.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย นักเรียน ป.๔-๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.๑-๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาต่างประเทศ(ภาษอังกฤษ) และในโอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับครู พร้อมมอบเงินสดให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านปุโรง ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ ๒ รายการจักสานไม้ไผ่ จากการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ พร้อมกล่าวชื่นชมคุณครูที่ได้ฝึกสอนนักเรียนจนประสบความสำเร็จสามารถทำชื่อเสียงให้กันโรงเรียนและเขตพื้นที่ในครั้งนี้

17 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ