Archive | March 2015

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์

731296.jpg

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ ประชุมพบประชาชนตามโครงการ เพื่อเป็นการเผยแพร่บทบาท อำนาจหน้าที่ และผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้สาธารณชนได้ทราบ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พบปะกับประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานของจังหวัดตามนโยบาย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากส่วนราชการ / ผู้บริหารท้องถิ่น /ผู้นำท้องถิ่น/ผู้แทนภาคการศึกษา เกษตร อุตสาหกรรม /อาจารย์ นักศึกษา /กลุ่มมวลชนต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประมาณ 2,000 คน ในการนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ใบฐานะผู้แทนภาคการศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 100 คน

กรรณิกา ภาพ : ข่าว / ธราเทพ : รายงาน

30 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

“ส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ : พวงชมพู ประเสริฐรายงาน

Read More…

ขจัดขยะในใจคนแต่ต้นทาง แทนผลักดัน โรงไฟฟ้าจากขยะ

รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม : ขจัดขยะในใจคนแต่ต้นทาง แทนผลักดัน “โรงไฟฟ้าจากขยะ”

Read More…

สพม.๕ ร่วมพิธีลงนามปลุกสำนึกเดินหน้าต้านคอร์รัปชั่น

729991.jpg

ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผอ.สพม.5 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวม 225 เขต ,ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง พร้อมทั้งแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ“สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น” เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

นายกมล รอดคล้าย กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักนวัตกรรมการการจัดการศึกษา (สนก.) ดำเนินโครงการ “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน” โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการดำเนินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์อยากให้ สพฐ.เป็นหน่วยงานใสสะอาด สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” สพฐ. ในฐานะเป็นองค์กรที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต จึงให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ สพฐ. จะดำเนินการจัดนิทรรศการโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน ภูมิภาคสัญจรทั้ง 5 ภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัดถึงทิศทางการดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยภาคเหนือ เริ่มเดือนเมษายน 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เดือนพฤษภาคม 2558 ที่จังหวัดอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เดือนพฤษภาคม ที่จังหวัดนครราชสีมา ภาคกลางและภาคตะวันออก เดือนมิถุนายน 2558 ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ เดือนมิถุนายน 2558 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจะมีการวางระบบให้ความรู้พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน ข้อมูลข่าวสาร งานวิจัยต่างๆ รวมทั้งนโยบายและกิจกรรมของ สพฐ. กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบความก้าวหน้าอย่างแพร่หลายต่อไป เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

บุณยนุช (ข่าว) : ขอบคุณภาพถ่ายจาก เครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ

27 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีเปิดการข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคฤดูร้อน ของ สพป.สงขลา เขต ๓

730118.JPG

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลตรี วรพล คุณวุฒิหมอแก้ว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา ในนามของจังหวัดสงขลา ส่งเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจังหวัดยะลาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีจำนวน ๕ ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล และวิ่ง ๓๑ ขา รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ๑๕ ปี ๑๘ ปี และ ๒๐ ปี

28 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สมุทรสาคร : งานนิทรรศการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

729670.JPG

นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2557 “87 พรรษาร้อยดวงใจเด็กไทย เทิดไท้องค์ราชัน สร้างสรรค์ค่านิยม 12 ประการ ผ่านสัญญาณจากฟ้า DLTV ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร

นายสุเชษฐ์ มีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก และคณะผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 27 โรงเรียน ได้ร่วมกันจัดงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก วัตถุประสงค์เพื่อสำนึกงในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่ทรงจัดทำสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้มีโอกาสใช้พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อแสดงศักยภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก ในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และเพื่อแสดงกระบวนการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ แก่นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับความอนุเคราะห์ด้านงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด

27 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

729154.jpg

นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวาริน สุขหนูแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ช่วยเหลือกัน เน้นใช้วิชาลูกเสือเป็นเกาะป้องกันภัยและใช้เวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด นับเป็นแผนยุทธศาสตร์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ลดความเสี่ยงสู่กลุ่มเยาวชนโดยใช้หลักกิจกรรมของลูกเสือให้มีทักษะการป้องกันตนเอง อีกทั้งเป็นแกนนำในการร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วย ณ โรงเรียนบ้านกะลาพอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เมื่อเร็วๆ นี้