ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์

731296.jpg

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ ประชุมพบประชาชนตามโครงการ เพื่อเป็นการเผยแพร่บทบาท อำนาจหน้าที่ และผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้สาธารณชนได้ทราบ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พบปะกับประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานของจังหวัดตามนโยบาย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากส่วนราชการ / ผู้บริหารท้องถิ่น /ผู้นำท้องถิ่น/ผู้แทนภาคการศึกษา เกษตร อุตสาหกรรม /อาจารย์ นักศึกษา /กลุ่มมวลชนต่างๆ และประชาชน เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประมาณ 2,000 คน ในการนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ใบฐานะผู้แทนภาคการศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 100 คน

กรรณิกา ภาพ : ข่าว / ธราเทพ : รายงาน

30 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: