Archive | April 2015

ประกาศโรงเรียนเพชรราษฎร์บํารุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช ๑๐๕/๒๙

เรือง ประกาศรายชือผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ โรงเรียนเพชรราษฎร์บํารุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช ๑๐๕/๒๙ ขนาด ๔ ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) บันได ๒ ข้าง จํานวน หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึงมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจํานวน ๑๓ รายนั้น ผลปรากฏว่า มีผู้ทีเสนอราคาทีดีทีสุด คือ ห้างหุ้นส่วนจํากัด มัชรินทร์ เอ็นจิเนียริง ราคาที่เสนอ ๓,๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นราคาทีรวม VAT ประกาศ ณ วันที ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สมเกียรติ มัททวีวงศ์

(นายสมเกียรติ มัททวีวงศ์)

ผู้อํานวยการโรงเรียนเพชรราษฎร์บํารุง ‹ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.1 ข จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนวัด สพป.นครพนม เขต 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ค.ส.ล. ขนาด 9 ที่ จำนวน 6 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ›

อังคาร, 28 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข และเครือข่ายโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า

740024.jpg

***สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข และเครือข่ายโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า จัดแถลงข่าว “ปฏิรูปการศึกษากับการป้องกัน แก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ในนักเรียนและผู้ปกครอง” เพื่อบูรณาการกระบวนการทำงานรณรงค์งดเหล้าลดอบายมุข ไปพร้อมๆกับการปฏิรูปการศึกษา ในปี 2558 เน้นสร้างคุณภาพทางการศึกษาสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางการเรียนรู้ หวังให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีแก่เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงพิษภัย เหล้า บุหรี่ มีผู้ปกครอง ลด เลิกเหล้า บุหรี่ได้มากขึ้น โดยตั้งเป้าพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายโรงเรียนและขยายพื้นที่ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งมีโรงเรียนนำร่อง 40 โรงเรียน จาก 4 ภูมิภาค เป็นแนวร่วมขับเคลื่อนทิศทางการทำงานร่วมกัน มี ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธาน

ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบฯและผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการการศึกษา สพฐ. กล่าวว่า ขอชื่นชมครูที่มาร่วมกันบูรณาการแผนในครั้งนี้ และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กๆ ในการปฏิบัติตัวเป็นครูดีไม่มีอบายมุข เพราะปัญหาเหล้า บุหรี่นั้นเปรียบเสมือนมะเร็งร้ายของสังคม ถ้าภูมิคุ้มกันเราอ่อนแอเมื่อไร มะเร็งก็จะแสดงฤทธิ์ทันที หากเราสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เยาวชน ลูกหลานของเรามีภูมิคุ้มกันได้ แม้เขาจะอยู่ท่ามกลางกระแสของความเสื่อมแต่เขาสามารถดำรงชีวิตที่ดีงามได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของเหล้า บุหรี่ หรือสิ่งมอมเมาใดๆ อีกทั้งยังเป็นพลเมืองดีของชาติที่ร่วมกันพัฒนาให้ประเทศมีความเข้มแข็ง เจริญก้าวหน้า และมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับกรอบปฏิรูปการศึกษาด้านการเรียนรู้ที่มุ่งในความเป็นพลเมืองดี มีวินัย มีคุณธรรม ศีลธรรม และมีทักษะการเรียนรู้ โดยทาง สำนักพัฒนานวัตกรรมฯ และสพฐ. ยินดีให้ความร่วมมือ หนุนเสริม ต่อเนื่อง ในการดำเนินงานดังกล่าวให้ลุล่วงในพื้นที่นำร่อง ทั้ง 4 ภาค และยินดีช่วยกันขยายผลความสำเร็จที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาเหล้า บุหรี่ ในนักเรียน และผู้ปกครอง ที่เกิดขึ้น ไปยังโรงเรียนอื่นๆในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต่อไป

27 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๕ ดำเนินการสอบแข่งขันคัดเลือกครูผู้ช่วย ปี ๒๕๕๘ (ภาค ก.)

739526.jpg

นางมณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เป็นประธานกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 (ภาค ก) ณ สนามสอบโรงเรียนสิงห์บุรี ซึ่งมีผู้เข้าสอบประมาณจำนวน 200 กว่าคน 4 กลุ่มวิชาเอก ในการดำเนินการสอบ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ด้วยความโปร่งใส เช่น การจับสลากเลือกคู่กรรมการกำกับห้องสอบ การจับสลากเลือกห้อง การจัดเจ้าหน้าที่รับฝากสิ่งของผู้เข้าสอบ การตรวจสอบผู้เข้าสอบด้วยเครื่องสแกนหาวัตถุโลหะ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และเครื่องมือจากกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัย ในการนี้ สพฐ.ได้จัดส่งคณะกรรมการกลาง นายหวั่น แตงทิพย์ ผอ.สพป.นครสวรรค์เขต 1 พร้อมบุคลากร สพฐ.เข้าร่วมสังเกตุการณ์ บริเวณสนามสอบ

ข่าว : บุณยนุช ธรรมสอาด

ภาพ : วัชรกิจ วิหาระธรรมเม

24 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อุตรดิตถ์ ๒ เสริมสร้างความรู้ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

739403.jpg

จากแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2555-2559 มีเจตนารมณ์ให้คนพิการทุกประเภทมีสิทธิได้รับการศึกษาและได้รับความช่วยเหลือทางการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ มีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้กับเด็กพิการ ต้องจัดให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในรูปแบบของการจัดการเรียนร่วม

+สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วางแผนร่วมกันในการพัฒนาครู เรื่อง คัดกรองคนพิการทางการศึกษา จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาให้กับครูในสังกัด โดยมีนายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมเรือนไทยรีสอร์ท อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2558 จิรวรรณ ภาพ/ข่าว

24 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ รุ่นที่ ๒

739645.JPG

นายคงฤทธิ์ อุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และพัฒนาการเรียนการสอนวรรณคดีใช้กับครูผู้สอนระดับประถมศึกษารุ่นที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้สามารถสร้างแบบฝึกอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวทางการวัดผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และการสอนวรรณคดี ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 วิทยากรให้ความรู้ นำโดย นายสมศักดิ์ พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางปรีระดา ปริปุรณะ หัวหน้ากลุ่มงานวัดประเมินผลการศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมด้วยทีมวิทยากรแกนนำของ สพป.อุบลราชธานี 4

พัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต ๑

740100.JPG

นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจากนายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ พร้อมบรรยายพิเศษ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และเสริมทักษะการจัดทำข่าวและเทคนิควิชาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และเพื่อพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข่าวสารการศึกษาต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และหลากหลายช่องทางการสื่อสาร

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต ๑ เป็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำหน้าที่เครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา ในสังกัด จำนวน ๑๖๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ มามอบเกียรติบัตรพร้อมทั้งให้โอวาทและปิดการประชุมโครงการดังกล่าว

27 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ชลบุรี เขต ๓ ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

738906.JPG

วันที่ 23 เมษายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำหรับการดำเนินการจัดสอบครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้ดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา จำนวน 9 วิชาเอก มีผู้มาสมัครสอบ ดังนี้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ 223 ราย วิชาเอกคณิตศาสตร์ 154 ราย วิชาเอกภาษาไทย 126 ราย วิชาเอกประถมศึกษา142 ราย วิชาเอกปฐมวัย 380 ราย วิชาเอกนาฏศิลป์ 115 ราย วิชาเอกศิลปศึกษา 74 ราย วิชาเอกดนตรีศึกษา 45 ราย วิชาเอกสังคมศึกษา 215 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,474 ราย ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น จำนวน 1,471 ราย มีนายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ และมีนายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันฯ จาก สพฐ. การจัดสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส (เบญจา พันธุ์ทอง,ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ข่าว)

23 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ