อบรมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ รุ่นที่ ๒

739645.JPG

นายคงฤทธิ์ อุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และพัฒนาการเรียนการสอนวรรณคดีใช้กับครูผู้สอนระดับประถมศึกษารุ่นที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้สามารถสร้างแบบฝึกอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวทางการวัดผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และการสอนวรรณคดี ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 วิทยากรให้ความรู้ นำโดย นายสมศักดิ์ พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางปรีระดา ปริปุรณะ หัวหน้ากลุ่มงานวัดประเมินผลการศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมด้วยทีมวิทยากรแกนนำของ สพป.อุบลราชธานี 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: