Archive | May 2015

ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิเศษด้วยกิจกรรมอาชาบำบัด

752685.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการเรียนร่วม หวังเพื่อพัฒนาด้านร่างกายและสติปัญหาของนักเรียนพิเศษให้มีศักยภาพดีขึ้น

ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 7 พิษณุโลก นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกัด สพม.39 ในการจัดการศึกษานักเรียนพิการเรียนร่วมและเรียนรวม ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกนั้น มีจำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วมและเรียนรวมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มีความบกพร้องทางการเรียนรู้ ซึ่งพบในทุกเพศทุกวัยและเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรง ต่อการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ของนักเรียน

สพม.39 จึงได้มีการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนในครั้งนี้ ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร้องทางการเรียนรู้ ให้นักเรียนและผู้ปกครองและครูผู้สอน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมนักเรียนที่มีความบกพร้อมทางการเรียนรู้ ทางทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นการพัฒนาและดึงศักยภาพของนักเรียนกลุ่มนี้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ มีนักเรียน ครู ผู้ปกครอง โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 3 โรงเรียนคือโรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาและโรงเรียนนาบัววิทยา เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน โดยมีวิทยากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 7 พิษณุโลก ร่วมให้ความรู้

สำหรับกิจกรรมที่แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน คือ อาชาบำบัด ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด เกมนันทนาการ และลับสมอง กิจกรรมอาชาบำบัด เป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ มีความสนุกสนานและชื่นชอบเป็นพิเศษ อาชาบำบัดเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับกันไปทั่วโลก ในต่างประเทศมีการนำ “ม้า” มาเป็นตัวช่วยในการบำบัดให้เด็กพิเศษมีพัฒนาการดีขึ้น การขี่ม้าและการทำกิจกรรมต่างๆ บนหลังม้า เนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่มีจังหวะการเดินคล้ายกับคน ทำให้เมื่อเด็กนั่งอยู่บนหลังม้าก็เหมือนฝึกเดินด้วยตัวเอง และยังช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย นอกจากนั้นม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาด สามารถสื่อสารรับรู้ความรู้สึกของผู้ขี่ได้ เด็กๆ จึงได้ฝึกเรื่องการควบคุมอารมณ์ไปในตัวด้วย.

…………………………………………………..

วรางคณา อนันตะ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.39

29 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ร่างกฎหมายทรัพยากรน้ำ ต้องกระจายอำนาจให้ชุมชนลุ่มน้ำ

หลากมิติเวทีทัศน์ : ร่างกฎหมายทรัพยากรน้ำ ต้องกระจายอำนาจให้ชุมชนลุ่มน้ำ : โดย…ศยามล ไกยูรวงศ์

Read More…

ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสู่อาเซียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

746607.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามแผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนายสันติ แสงระวี ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิดเมื่อเร็วๆนี้

ซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนข้อ ๓๔ บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” “ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” หมายความว่าประชาชนพลเมืองใน ๑๐ ประเทศอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้น นอกเหนือจากภาษาประจำชาติหรือภาษาประจำถิ่นของแต่ละชาติแต่ละชุมชนเอง เพราะไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นที่จะต้องไปมาหาสู่ร่วมประชุมปรึกษาหารือและสื่อสารกัน และไม่เฉพาะนักธุรกิจและคนทำมาค้าขายระหว่างประเทศเท่านั้นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการติดต่อธุรกิจระหว่างกัน แต่ในเมื่อทุกคนที่อยู่ในอาเซียนล้วนแล้วแต่เป็นพลเมืองของอาเซียนด้วยกันทุกคน และทุกคนจะต้องไปมาหาสู่ เดินทางท่องเที่ยว ทำความรู้จักคุ้นเคยต่อกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และที่สำคัญทุกคนจะต้องเดินทางข้ามพรมแดนเพื่อหางานทำและแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าให้กับชีวิต ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งสำหรับพลเมืองอาเซียน ในการสื่อสารสร้างสัมพันธ์สู่โลกกว้างของภูมิภาคอาเซียน

จากความสำคัญของการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน และความเชื่อมั่นต่อการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการพัฒนาผู้เรียน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตลอดจนพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ให้มีทักษะการสื่อสารเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบ O-NET สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งภายในศูนย์เครือข่าย (PEER Center) ของแต่ละอำเภอในการพูดภาษาอังกฤษ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทางวิชาการภาษาอังกฤษแบบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1,300 คน นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3-5 จำนวน 150 คน รวมจำนวน1,450 คน จากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 207 โรงเรียน

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 หวังว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมในการสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนในศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมมือและมีความเข้มแข็งภายในศูนย์เครือข่าย และ โรงเรียนในศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมมือ มีความเข้มแข็งภายในศูนย์เครือข่าย และมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป จำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

รายงานข่าว

ภาพข่าว:โดยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2

15 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.พล.๑ อบรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

746788.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล ผู้เข้ารับการเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 40 คน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ได้ความรู้ และเทคนิค วิธีการที่ได้รับนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ฝึกคิด ปฏิบัติ ด้วยวิธีของนักวิทยาศาสตร์ ผู้รู้วิทยาศาสตร์ เข้าใจธรรมชาติที่เกิดขึ้นขึ้นในชีวิตประจำวัน กิจกรรมที่ใช้ฝึกอบรมเป็นการฝึกการคิดออกแบบการทดลองซึ่งมีทั้งการทดลองจริงและการทดลองเสมือนด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อหาความรู้ตอบปัญหาที่สงสัย กิจกรรมฝึกพิจารณาหลักฐานประจักษ์พยานและลงข้อสรุป กิจกรรมชวนเชื่อและโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งทุกกิจกรรมถูกออกแบบตามตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ที่ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนได้ในเวลาเรียนปกติ โดยมีนายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

15 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วอนประยุทธ์สนใจปัญหาเหมืองทองคำ

ตัวแทนชาวบ้านร้อง “ดีเอสไอ” รับ “คดีเหมืองทอง” เป็นคดีพิเศษ ชี้ปล่อยสารปนเปื้อนลงแหล่งน้ำ ปชช.ป่วยกว่า 600 คน วอน “ประยุทธ์” สนใจปัญหา-ผลกระทบ

Read More…

สพป.พล.๑ ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ชุดใหม่

745132.JPG

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2558ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล โดยมีนายนิคม กุณา รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ชุดใหม่ ประกอบด้วย

1.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ประธานกรรมการ

2.นายสัมฤทธิ์ กุลคง กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

3.นายปริญญา ตาวินโน กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

4.ร.ศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5.ผศ.ดร.นิคม นาคอ้าย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6.ดร.ดลนภา ท้วมยัง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7.นายจรัญ พุ่มไม้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8.นายศิลา รินศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9.ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ กรรมการและเลขานุการ

การประชุมในวันนี้เป็นการชี้แจงนโยบายเร่งด่วนการจัดการศึกษาของ สพฐ. ปี 2558 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสพป.พิษณุโลก เขต 1 การสรุปรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นป.3 /O-NET ชั้น ป.6 ปีกศ.2557/ผลการประเมินภายนอกของ สมศ./ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา Annual Report ปี กศ.2557 /แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ให้ที่ประชุมทราบ และร่วมกันพิจารณาวางแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา การอ่านออก เขียนได้ในนักเรียนชั้น ป.1 และการแก้ไขปัญหาการสร้างเครือข่ายประชาคมอาเซียนในโรงเรียนประถมศึกษา.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

12 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ค่ายรักการอ่าน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

745955.jpg

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ พัฒนาทักษะการอ่าน แก่นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดกิจกรรม”ค่ายรักการอ่าน” ตอน “เรียนรู้ร่วมกัน สุขสันต์กับภาษาไทย” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน การคิดวิเคราะห์ เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-6 รวม 906 คน ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 เนื่องจากทักษะการใช้ภาษาไทยเป็นพื้นฐานและเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ โดยเฉพาะทักษะด้านการอ่าน ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดความงอกงามทางสติปัญญา ทำให้คนฉลาด รู้จักคิด และมีโลกทัศน์กว้าง โดยใช้กิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามระดับช่วงชั้น มีคณะครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวม 78 คน เป็นวิทยากรให้ความรู้และขับเคลื่อนกิจกรรมรักการอ่าน ระหว่าง 13-15 พฤษภาคม 2558ศากุน ศิริพานิช / เครือข่าย ปชส.โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ … รายงาน

สพป.พล.1ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

745913.JPG

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ดร.สุนัย วงศ์สุวคันธ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) การติดตามและรายงายผลการประชุมทางไกลโดยระบบออนไลน์ จาก สพฐ.โดยนายพีระ รัตนวิจิตร ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ เป็นประธานการประชุม ซึ่งสพฐ.กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1/ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ การประชุมในวันนี้เป็นการซักซ้อมความเข้าใจ และตอบข้อซักถามการแนวทางดำเนินงานรูปแบบการรายงานผลการจัดการประชุมทางไกล “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” ของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

สพฐ.มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สพป.ชบ.3 ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จำนวน 2 ราย

745796.JPG

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผอ.สพป.ชบ.3 พร้อมด้วย นายวีรวัฒน์ วันนา รอง ผอ.สพป.ชบ.3 นายประสพ ศรีสมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ น.ส.นงนุช อนันต์วัฒนชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการมอบเงินช่วยเหลือจากเงินกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นการเยียวยาครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิต จำนวน 2 ราย รายละ 5,000 บาท ได้แก่ เด็กหญิงปริชญา ผางคำ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 และเด็กชายธรรมนิตย์ ชัยบุตร นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสองโรงเรียนและคณะครู ร่วมให้การต้อนรับและร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองด้วย ทำให้ผู้ปกครองรู้สึกซาบซึ้งใจและขอขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ (พิไลพร ดรจันแดง ภาพ/ข่าว)

14 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ