สพป.พล.๑ อบรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

746788.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล ผู้เข้ารับการเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 40 คน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ได้ความรู้ และเทคนิค วิธีการที่ได้รับนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ฝึกคิด ปฏิบัติ ด้วยวิธีของนักวิทยาศาสตร์ ผู้รู้วิทยาศาสตร์ เข้าใจธรรมชาติที่เกิดขึ้นขึ้นในชีวิตประจำวัน กิจกรรมที่ใช้ฝึกอบรมเป็นการฝึกการคิดออกแบบการทดลองซึ่งมีทั้งการทดลองจริงและการทดลองเสมือนด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อหาความรู้ตอบปัญหาที่สงสัย กิจกรรมฝึกพิจารณาหลักฐานประจักษ์พยานและลงข้อสรุป กิจกรรมชวนเชื่อและโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งทุกกิจกรรมถูกออกแบบตามตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ที่ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนได้ในเวลาเรียนปกติ โดยมีนายพิพัฒน์ ปิ่นจินดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

15 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , ,

%d bloggers like this: