Archive | June 2015

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒

767220.jpg

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ นำโดยนายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมอาเซียน นายจุลวัจน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา เลขานุการกรมอาเซียนพร้อมด้วยคณะ เดินทางไปทำพิธีมอบห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนบ้านคลองสงค์ อำเภอท่าชนะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวน 1 ห้อง สำหรับในปีงบประมาณ 2558 กรมอาเซียนได้จัดทำโครงการสร้างห้องสมุดอาเซียนมอบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน จากสื่อต่างๆภายในห้องสมุด และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนายจุติพร ขาวมะลิ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 นายธวัช เฮ่าหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสงค์ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนประชาชนใกล้เคียงให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

30 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สัมผัสวิถีชาวนารู้คุณค่าข้าวสวนลุงเขียนกับอนุบาลสร้างสรรค์

สัมผัสวิถีชาวนารู้คุณค่าของข้าวที่สวนลุงเขียนกับอนุบาลสร้างสรรค์

Read More…

สพป.นศ.๑พัฒนาความรู้นักเรียน สร้างวินัยการเงิน

765799.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ จัดอบรมโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ สร้างวินัยทางการเงิน เชิงเศรษฐศาสตร์ นักเรียนแกนนำ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

นายวัฒสัน สร้างดำรงคุณ รอง.ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดและปิดการอบรมโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ สร้างวินัยทางการเงิน เชิงเศรษฐศาสตร์ นักเรียนแกนนำ เพื่อพัฒนาแกนนำนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๓๐ โรงเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ๒๒ โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษา ๘ โรงเรียน โรงเรียนละ ๓ คน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ และสามารถนำไปพัฒนาตนเอง เพื่อนนักเรียน ผู้ปกครองและครอบครัวในการบริหารจัดการเงินได้อย่างประสิทธิภาพอย่างถูกต้อง

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ คือความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดโดยส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เน้นการฝึกปฎิบัติจริง //วิทยากรจัดการอบรม นายพงศ์ศักดิ์ กาญจนภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพรทิพย์ ฉิมพลี นางวรรณพร ดำศรี ครูโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ และนางสาวบุญเจือ เนาวะกะ ครูโรงเรียนบ้านสันยูง//จรวยพร อัตปัญญา ภาพ ข่าว

26 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป.พล.๑ จับมือทำกิจกรรมสร้างวินัยจราจร

766176.JPG

นายสุรเชษฐ์ มุกสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 และ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น เป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 อยู่ในกลุ่มโรงเรียนและ อบต.เดียวกัน ได้รวมตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียน เป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อนรักให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียน ลดความรุนแรง การทะเลาะวิวาท การขัดแย้งกัน ซึ่งมีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ผ่านกิจกรรมค่ายธรรมะ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายภาษาอังกฤษ รวมถึงการนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของทั้ง 4 โรงเรียน จำนวน 99 คน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างวินัยจราจร ของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น

ซึ่งนักเรียนทั้ง 99 คน ได้รับการปฐมนิเทศ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ความปลอดภัยบนท้องถนน กฎ วินัยจราจร ป้ายเตือน ป้ายบังคับ เครื่องหมายบนพื้นทาง สัญญาณจราจร ไฟจราจรสำหรับรถ อุปกรณ์จราจรที่เห็นในชีวิตประจำวัน กฎหมายเบื้องต้น พร้อมทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี และทดสอบการขับขี่รถจักรยานในสนามเมืองจราจรจำลอง เพื่อเรียนรู้การขับขี่ยานพาหนะตามแนวคิด “ถนนสีขาว” ซึ่งเน้นให้ผู้ขับขี่ภูมิใจในการปฏิบัติตามกฎหมายและวินัยจราจร ภายใต้บรรยากาศที่จำลองสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมของภาคเหนือ เช่น อุททยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งนักเรียนทุกคนต่างได้รับความรู้และประทับใจเป็นอย่างมาก

27 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.พังงา จัดโครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมคุณภาพ” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเผยแพร่ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ

765140.jpg

สพป.พังงา จัดโครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมคุณภาพ” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเผยแพร่ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพ

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมปันหยีโรงแรมภูงา จังหวัดพังงา โรงเรียนในสังกัด สพป.พังงา ร่วมส่งนวัตกรรมประกวดแข่งขัน จำนวน 20 โรง เพื่อรับรางวัล “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมคุณภาพ” One School One Innovation ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพ ในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านสิ่งประดิษฐ์ สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา โดยการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนได้คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และตรงตามเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ..ธนพร ภาพ/ข่าว

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.332216346902766.1073742025.237…

25 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ยโสธร เขต ๑ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๘

765642.jpg

นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 นำข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558 ในวันที่26 มิถุนายน 2558 โดยมี นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุมวิถีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร เนื่องมาจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ ที่ประชาคมโลกให้ความสำคัญและได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งในปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กำหนดแนวทางจัดงานภายใต้แนวคิด คิดดี ทำดี ต่อต้าน ยาเสพติด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จึงเป็นแนวทางที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันดำเนินการอย่างเข้มแข็ง และจริงจัง กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย มอบโล่รางวัลการประกวดสุดยอด ภาพถ่ายกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด มอบใบประกาศมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง มอบใบประกาศโรงงานสีขาว 12 แห่ง มอบใบประกาศโครงการร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน จำนวน 5 แห่ง มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา (สพป.ยส.1 ,สพป.ยส.2 และสพม.28) และพร้อมกันกล่าวเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และร่วมร้องเพลงชาติไทย

26 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปณิธานเยาวชนนักประดิษฐ์คิด-ทำเพื่อสังคม

ปณิธานเยาวชนนักประดิษฐ์คิด-ทำ นวัตกรรมลดพลังงานเพื่อสังคม

Read More…

รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รับการประเมิน วฐ.ชช.

763412.JPG

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการประเมินให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานการบริหารการศึกษา) ของดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นำโดยท่านเฉลียว อยู่สีมารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านเทียนชัย จูเจี่ย ศร.ดร.วิทยา จันทร์ศิลาและนายมะยม โพธิสุวรรณ ได้เดินทางมายังห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อรับฟังการนำเสนอรายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 3) ของดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามตลอดจนแขกผู้มีเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับและให้กำลังใจ จนเสร็จสิ้นการประเมินในเวลา 15.30 น.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

สพป.นศ.๑ สอบคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกโครงการคืนครูให้นักเรียน

763649.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ สอบคัดเลือกบุคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการคืนครูให้นักเรียน และประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์จำนวน ๒๒๘ ราย สอบเมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ สนามสอบโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น ๕๔๒ คน ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ประธานในการสอบคัดเลือก ผลการสอบลำดับที่ ๑-๕ ดังนี้ ลำดับที่ ๑ นางสาวแก้วตา ภะตะมัน ลำดับที่ ๒ นางสาววรลักษณ์ จงจิตต์ ลำดับที่ ๓ นางจิรนันท์ พลพินิจ ลำดับที่ ๔นายสุรรักษ์ วรรณทอง ลำดับที่ ๕ นางสาววิยะกาญ สิทธิ์มาก โดยให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑- ๕ รายงานตัวในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล///นางสุภาพร ดาราจิตร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ /นางสาวจรวยพร อัตปัญญา รายงาน

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดอบรมมารยาทไทยเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

763680.JPG

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. นายจาระไน ทิพย์คีรี รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมมารยาทไทยเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยมี ว่าที่ ร.ต.มโนชญ์ นาคธรณิศวร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 (ชั้น 3) สพป.ชุมพร เขต 1

การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจนเป็นวิถีชีวิต ปฏิบัติตนตามแบบแผนมารยาทไทยได้ และนำความรู้ไปถ่ายทอดขยายผลสู่บุคลากรในสถานศึกษา และ ร.ร.ในเครือข่ายสถานศึกษาและชุมในโอกาสต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 130 คน จาก นักเรียนและครูใน ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา

วิทยากรในการฝึกอบรมได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร และนักจัดรายการวิทยุ และพิธีกรของจังหวัดชุมพร

ภาพ/ข่าว วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

23 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สนง.ลูกเสือเขตพื้นที่นครศรีฯ เขต ๒ จัดพิธี…สร้างขวัญและกะลังใจแด่คนในวงการลูกเสือ

763779.jpg

๒๓ มิ.ย.๕๘ ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร/ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อนและพิธีประดับเข็ม “ ทำความดี จิตอาสา สู่สากล” ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒

สืบเนื่องจากสนง.ลูกเสือแห่งชาติได้พิจารณาผลการตรวจชั้นปฏิบัติการและประเมินผลของบุคลากรทางการลูกเสือให้มีคุณสมบัติวูดแบดจ์ (W.B.)จึงได้อนุมัติและแต่งตั้งให้ผู้มีคุณสมบัติวูดแบดจ์(W.B.)และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ตามคำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติที่ ๔๙/๒๕๕๘ ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือของสนง.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ประเภทสามัญ จำนวน ๔๑ รายและประเภทสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน ๕ ราย รวม ๔๖ ราย และมีลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนวัดควนสูงในสังกัดเป็นสมาชิกองค์กรลูกเสือโลกได้บำเพ็ญประโยชน์และบันทึกการทำความดีต่อตนเอง/ครอบครัว/โรงเรียน/ชุมชนและสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรได้รับการประดับเข็ม “ ทำความดี จิตอาสา สู่สากล”จากองค์กรลูกเสือโลกจำนวน ๔๙ ราย(ชั้นป.๓, ๗ ราย/ป.๔, ๑๑ ราย/ป.๕, ๑๔ ราย/ป.๖,๑๗ ราย)

สนง.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ จึงได้จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรและประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อนแก่บุคลากรทางการลูกเสือและประดับเข็ม “ทำความดี จิตอาสา สู่สากล” จำนวน ๙๕ รายโดยมีรองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่และวิทยากรลูกเสือร่วมมอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายต่างๆหลังจากที่ประธานได้เปิดกิจกรรมด้วยการนำถวายบังคมพระบรมรูป รัชกาลที่ ๖ กล่าวให้โอวาทและสิ้นสุดที่ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน ซึ่งประธานฯได้กล่าวให้โอวาทมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า ….การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาตนเองของบุคลากรทางการลูกเสือ ให้มีความรู้ ความสามารถในการนำกระบวนการทางลูกเสือไปพัฒนาเยาวชนไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ร่วมสร้างสังคมที่ดีให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ ในส่วนของลูกเสือ เนตรนารีได้รับการพัฒนามุ่งเน้นให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สร้างความมีระเบียบวินัยสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของรัฐบาลในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อุทิศตนเข้าร่วมโครงการ “ ทำความดี จิตอาสา สู่สากล” ซึ่งสมควรแก่การยกย่องลูกเสือ เนตรนารีได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาอื่น ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนในการพัฒนางานลูกเสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป….

เบญจมาศ มัฆนาโส นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ข่าว/ภาพ

เครือข่าย ปชส.สนับสนุนภาพ

23 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ และโครงการ สพป.สิงห์บุรี พร้อมใจก้าวไกลพัฒนาสู่อาเซียน

763341.JPG

ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกันของบุคคลในชาติ สำหรับวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2558 มีกิจกรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน การให้โอวาท ร้องเพลงศึกบางระจัน และเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี หมุนเวียนสับเปลี่ยนเป็นครูใหญ่ประจำวัน สำหรับครูใหญ่ประจำวัน วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2558 ได้แก่ นายสุเชษฐ ประชากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในการนี้ได้มีกิจกรรมในโครงการ สพป.สิงห์บุรี พร้อมใจก้าวไกลพัฒนาสู่อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่บุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีในการเข้าสู่อาเซียน เป็นการนำเสนอของประเทศสิงคโปร์ นำโดย นายนิวัต เชื้อนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นหัวหน้า

22 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ