Archive | June 2015

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒

767220.jpg

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ นำโดยนายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมอาเซียน นายจุลวัจน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา เลขานุการกรมอาเซียนพร้อมด้วยคณะ เดินทางไปทำพิธีมอบห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนบ้านคลองสงค์ อำเภอท่าชนะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวน 1 ห้อง สำหรับในปีงบประมาณ 2558 กรมอาเซียนได้จัดทำโครงการสร้างห้องสมุดอาเซียนมอบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน จากสื่อต่างๆภายในห้องสมุด และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนายจุติพร ขาวมะลิ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 นายธวัช เฮ่าหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสงค์ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนประชาชนใกล้เคียงให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

30 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สัมผัสวิถีชาวนารู้คุณค่าข้าวสวนลุงเขียนกับอนุบาลสร้างสรรค์

สัมผัสวิถีชาวนารู้คุณค่าของข้าวที่สวนลุงเขียนกับอนุบาลสร้างสรรค์

Read More…

สพป.นศ.๑พัฒนาความรู้นักเรียน สร้างวินัยการเงิน

765799.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ จัดอบรมโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ สร้างวินัยทางการเงิน เชิงเศรษฐศาสตร์ นักเรียนแกนนำ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

นายวัฒสัน สร้างดำรงคุณ รอง.ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดและปิดการอบรมโครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ สร้างวินัยทางการเงิน เชิงเศรษฐศาสตร์ นักเรียนแกนนำ เพื่อพัฒนาแกนนำนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๓๐ โรงเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ๒๒ โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษา ๘ โรงเรียน โรงเรียนละ ๓ คน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ และสามารถนำไปพัฒนาตนเอง เพื่อนนักเรียน ผู้ปกครองและครอบครัวในการบริหารจัดการเงินได้อย่างประสิทธิภาพอย่างถูกต้อง

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ คือความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดโดยส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เน้นการฝึกปฎิบัติจริง //วิทยากรจัดการอบรม นายพงศ์ศักดิ์ กาญจนภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพรทิพย์ ฉิมพลี นางวรรณพร ดำศรี ครูโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ และนางสาวบุญเจือ เนาวะกะ ครูโรงเรียนบ้านสันยูง//จรวยพร อัตปัญญา ภาพ ข่าว

26 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป.พล.๑ จับมือทำกิจกรรมสร้างวินัยจราจร

766176.JPG

นายสุรเชษฐ์ มุกสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 และ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น เป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 อยู่ในกลุ่มโรงเรียนและ อบต.เดียวกัน ได้รวมตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียน เป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อนรักให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียน ลดความรุนแรง การทะเลาะวิวาท การขัดแย้งกัน ซึ่งมีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ผ่านกิจกรรมค่ายธรรมะ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายภาษาอังกฤษ รวมถึงการนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของทั้ง 4 โรงเรียน จำนวน 99 คน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างวินัยจราจร ของสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น

ซึ่งนักเรียนทั้ง 99 คน ได้รับการปฐมนิเทศ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ความปลอดภัยบนท้องถนน กฎ วินัยจราจร ป้ายเตือน ป้ายบังคับ เครื่องหมายบนพื้นทาง สัญญาณจราจร ไฟจราจรสำหรับรถ อุปกรณ์จราจรที่เห็นในชีวิตประจำวัน กฎหมายเบื้องต้น พร้อมทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี และทดสอบการขับขี่รถจักรยานในสนามเมืองจราจรจำลอง เพื่อเรียนรู้การขับขี่ยานพาหนะตามแนวคิด “ถนนสีขาว” ซึ่งเน้นให้ผู้ขับขี่ภูมิใจในการปฏิบัติตามกฎหมายและวินัยจราจร ภายใต้บรรยากาศที่จำลองสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมของภาคเหนือ เช่น อุททยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งนักเรียนทุกคนต่างได้รับความรู้และประทับใจเป็นอย่างมาก

27 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.พังงา จัดโครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมคุณภาพ” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเผยแพร่ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ

765140.jpg

สพป.พังงา จัดโครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมคุณภาพ” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเผยแพร่ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพ

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมปันหยีโรงแรมภูงา จังหวัดพังงา โรงเรียนในสังกัด สพป.พังงา ร่วมส่งนวัตกรรมประกวดแข่งขัน จำนวน 20 โรง เพื่อรับรางวัล “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมคุณภาพ” One School One Innovation ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพ ในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านสิ่งประดิษฐ์ สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา โดยการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนได้คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และตรงตามเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ..ธนพร ภาพ/ข่าว

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.332216346902766.1073742025.237…

25 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ยโสธร เขต ๑ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๘

765642.jpg

นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 นำข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558 ในวันที่26 มิถุนายน 2558 โดยมี นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุมวิถีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร เนื่องมาจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ ที่ประชาคมโลกให้ความสำคัญและได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งในปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กำหนดแนวทางจัดงานภายใต้แนวคิด คิดดี ทำดี ต่อต้าน ยาเสพติด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จึงเป็นแนวทางที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันดำเนินการอย่างเข้มแข็ง และจริงจัง กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย มอบโล่รางวัลการประกวดสุดยอด ภาพถ่ายกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด มอบใบประกาศมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง มอบใบประกาศโรงงานสีขาว 12 แห่ง มอบใบประกาศโครงการร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน จำนวน 5 แห่ง มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา (สพป.ยส.1 ,สพป.ยส.2 และสพม.28) และพร้อมกันกล่าวเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และร่วมร้องเพลงชาติไทย

26 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปณิธานเยาวชนนักประดิษฐ์คิด-ทำเพื่อสังคม

ปณิธานเยาวชนนักประดิษฐ์คิด-ทำ นวัตกรรมลดพลังงานเพื่อสังคม

Read More…