สพป.ยโสธร เขต ๑ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๘

765642.jpg

นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 นำข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558 ในวันที่26 มิถุนายน 2558 โดยมี นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุมวิถีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร เนื่องมาจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ ที่ประชาคมโลกให้ความสำคัญและได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งในปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กำหนดแนวทางจัดงานภายใต้แนวคิด คิดดี ทำดี ต่อต้าน ยาเสพติด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จึงเป็นแนวทางที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันดำเนินการอย่างเข้มแข็ง และจริงจัง กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย มอบโล่รางวัลการประกวดสุดยอด ภาพถ่ายกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด มอบใบประกาศมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง มอบใบประกาศโรงงานสีขาว 12 แห่ง มอบใบประกาศโครงการร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน จำนวน 5 แห่ง มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา (สพป.ยส.1 ,สพป.ยส.2 และสพม.28) และพร้อมกันกล่าวเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และร่วมร้องเพลงชาติไทย

26 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , ,

%d bloggers like this: