กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒

767220.jpg

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ นำโดยนายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมอาเซียน นายจุลวัจน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา เลขานุการกรมอาเซียนพร้อมด้วยคณะ เดินทางไปทำพิธีมอบห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนบ้านคลองสงค์ อำเภอท่าชนะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวน 1 ห้อง สำหรับในปีงบประมาณ 2558 กรมอาเซียนได้จัดทำโครงการสร้างห้องสมุดอาเซียนมอบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน จากสื่อต่างๆภายในห้องสมุด และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนายจุติพร ขาวมะลิ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 นายธวัช เฮ่าหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสงค์ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนประชาชนใกล้เคียงให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

30 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: