Archive | June 2015

รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รับการประเมิน วฐ.ชช.

763412.JPG

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการประเมินให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานการบริหารการศึกษา) ของดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นำโดยท่านเฉลียว อยู่สีมารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านเทียนชัย จูเจี่ย ศร.ดร.วิทยา จันทร์ศิลาและนายมะยม โพธิสุวรรณ ได้เดินทางมายังห้องประชุมขวัญมณฑล เพื่อรับฟังการนำเสนอรายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 3) ของดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามตลอดจนแขกผู้มีเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับและให้กำลังใจ จนเสร็จสิ้นการประเมินในเวลา 15.30 น.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

สพป.นศ.๑ สอบคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกโครงการคืนครูให้นักเรียน

763649.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ สอบคัดเลือกบุคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการคืนครูให้นักเรียน และประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์จำนวน ๒๒๘ ราย สอบเมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ สนามสอบโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น ๕๔๒ คน ดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ประธานในการสอบคัดเลือก ผลการสอบลำดับที่ ๑-๕ ดังนี้ ลำดับที่ ๑ นางสาวแก้วตา ภะตะมัน ลำดับที่ ๒ นางสาววรลักษณ์ จงจิตต์ ลำดับที่ ๓ นางจิรนันท์ พลพินิจ ลำดับที่ ๔นายสุรรักษ์ วรรณทอง ลำดับที่ ๕ นางสาววิยะกาญ สิทธิ์มาก โดยให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑- ๕ รายงานตัวในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล///นางสุภาพร ดาราจิตร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ /นางสาวจรวยพร อัตปัญญา รายงาน

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดอบรมมารยาทไทยเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

763680.JPG

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. นายจาระไน ทิพย์คีรี รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมมารยาทไทยเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยมี ว่าที่ ร.ต.มโนชญ์ นาคธรณิศวร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 (ชั้น 3) สพป.ชุมพร เขต 1

การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจนเป็นวิถีชีวิต ปฏิบัติตนตามแบบแผนมารยาทไทยได้ และนำความรู้ไปถ่ายทอดขยายผลสู่บุคลากรในสถานศึกษา และ ร.ร.ในเครือข่ายสถานศึกษาและชุมในโอกาสต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 130 คน จาก นักเรียนและครูใน ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา

วิทยากรในการฝึกอบรมได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร และนักจัดรายการวิทยุ และพิธีกรของจังหวัดชุมพร

ภาพ/ข่าว วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

23 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สนง.ลูกเสือเขตพื้นที่นครศรีฯ เขต ๒ จัดพิธี…สร้างขวัญและกะลังใจแด่คนในวงการลูกเสือ

763779.jpg

๒๓ มิ.ย.๕๘ ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร/ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อนและพิธีประดับเข็ม “ ทำความดี จิตอาสา สู่สากล” ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒

สืบเนื่องจากสนง.ลูกเสือแห่งชาติได้พิจารณาผลการตรวจชั้นปฏิบัติการและประเมินผลของบุคลากรทางการลูกเสือให้มีคุณสมบัติวูดแบดจ์ (W.B.)จึงได้อนุมัติและแต่งตั้งให้ผู้มีคุณสมบัติวูดแบดจ์(W.B.)และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ตามคำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติที่ ๔๙/๒๕๕๘ ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือของสนง.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ประเภทสามัญ จำนวน ๔๑ รายและประเภทสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน ๕ ราย รวม ๔๖ ราย และมีลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนวัดควนสูงในสังกัดเป็นสมาชิกองค์กรลูกเสือโลกได้บำเพ็ญประโยชน์และบันทึกการทำความดีต่อตนเอง/ครอบครัว/โรงเรียน/ชุมชนและสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรได้รับการประดับเข็ม “ ทำความดี จิตอาสา สู่สากล”จากองค์กรลูกเสือโลกจำนวน ๔๙ ราย(ชั้นป.๓, ๗ ราย/ป.๔, ๑๑ ราย/ป.๕, ๑๔ ราย/ป.๖,๑๗ ราย)

สนง.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ จึงได้จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรและประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อนแก่บุคลากรทางการลูกเสือและประดับเข็ม “ทำความดี จิตอาสา สู่สากล” จำนวน ๙๕ รายโดยมีรองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่และวิทยากรลูกเสือร่วมมอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายต่างๆหลังจากที่ประธานได้เปิดกิจกรรมด้วยการนำถวายบังคมพระบรมรูป รัชกาลที่ ๖ กล่าวให้โอวาทและสิ้นสุดที่ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน ซึ่งประธานฯได้กล่าวให้โอวาทมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า ….การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาตนเองของบุคลากรทางการลูกเสือ ให้มีความรู้ ความสามารถในการนำกระบวนการทางลูกเสือไปพัฒนาเยาวชนไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ร่วมสร้างสังคมที่ดีให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ ในส่วนของลูกเสือ เนตรนารีได้รับการพัฒนามุ่งเน้นให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สร้างความมีระเบียบวินัยสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของรัฐบาลในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อุทิศตนเข้าร่วมโครงการ “ ทำความดี จิตอาสา สู่สากล” ซึ่งสมควรแก่การยกย่องลูกเสือ เนตรนารีได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาอื่น ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนในการพัฒนางานลูกเสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป….

เบญจมาศ มัฆนาโส นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ข่าว/ภาพ

เครือข่าย ปชส.สนับสนุนภาพ

23 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ และโครงการ สพป.สิงห์บุรี พร้อมใจก้าวไกลพัฒนาสู่อาเซียน

763341.JPG

ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกันของบุคคลในชาติ สำหรับวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2558 มีกิจกรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน การให้โอวาท ร้องเพลงศึกบางระจัน และเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี หมุนเวียนสับเปลี่ยนเป็นครูใหญ่ประจำวัน สำหรับครูใหญ่ประจำวัน วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2558 ได้แก่ นายสุเชษฐ ประชากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในการนี้ได้มีกิจกรรมในโครงการ สพป.สิงห์บุรี พร้อมใจก้าวไกลพัฒนาสู่อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่บุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีในการเข้าสู่อาเซียน เป็นการนำเสนอของประเทศสิงคโปร์ นำโดย นายนิวัต เชื้อนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นหัวหน้า

22 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นศ.๑ระดมความคิดเห็นยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์

762825.JPG

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ระดมความคิดเห็นยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค

ดร.เจียร ทองนุ่น รอง.ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับสาเหตุที่ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนวทาง ในการแก้ปัญหา เพื่อสรุปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัด

สำหรับการประชุม ได้มีการแบ่งกลุ่ม เป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้แสดงความคิดเห็น หาแนวทางแก้ปัญหาสาเหตุผลการเรียนของนักเรียน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๖๐ คน กลุ่มละ ๖๕ คน ///จรวยพร อัตปัญญา ภาพ รายงาน

22 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ระยอง เขต ๑ นำเด็กเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

762239.jpg

18 มิถุนายน 2558 สถานศึกษาสังกัด สพป.ระยอง เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองระกำ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 นักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 จำนวน 147 คน จาก 3 โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมตามโครงการคุณธรรมนำชีวิต เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธบุตรและเรียนรู้การฝึกปฏิบัติสมาธิ คุณธรรมจริยธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข โดยนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนอยู่ในเขตตำบลเดียวกัน เป็นการปลูกฝังความรู้รักสามัคคีปรองดองตั้งแต่เด็กเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีสร้างชุมชนให้เข็มแข็งในวันข้างหน้า โดยมี นายวิชัย ฉ่ำมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองระกำ เป็นประธานในพิธีเปิด นายวิชิต จักรแก้ว ครูผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน ได้รับอนุโมทนา อนุเคราะห์ จากพระปลัดเปลื้อง ฐิตธมฺ พระเดชา โชติโก เป็นพระวิทยากร ร่วมกับคณะครูวิทยากรพี่เลี้ยง จำนวน 10 ท่าน โดยใช้สถานที่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 และวัดประสิทธาราม (วัดหลักร้อย) เข้าค่ายคูณธรรมระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558…..

19 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ตราด ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย “โรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี ที่ตะวันออกไกล (ตราด)”

761992.JPG

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี ที่ตะวันออกไกล (ตราด) ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำโดย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีนโยบายให้จัดขึ้น เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยนำนโยบายการศึกษาในทศวรรษที่สอง นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเน้นสำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย ๓ จุดเน้น คือ จุดเน้น ด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านการบริหารจัดการ มากำหนดเป็นนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี ของ สพป.ตราด ประกอบด้วย ดี ๑ โรงเรียนน่าอยู่ ดี ๒ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ดี ๓ ใส่ใจยกระดับผลสัมฤทธิ์ ดี ๔ พิชิตระบบนิเทสครู ดี ๕ เชิดชูคุณธรรม ดี ๖ ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ดี ๗ มุ่งมั่นสู่ประชาคมอาเซียน ดี ๘ โรงเรียนมีระบบประกัน ดี ๙ ครบครันความร่วมมือ และได้จัดทำตัวชี้วัด โรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี ที่ครอบคลุมนโยบายและจุดเน้น นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เพื่อให้การพัฒนาเครื่องมือ ตัวชี้วัดในการติดตามให้ดีกว่าเดิมและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ จึงจัดประชุมปฏิบัติการฯ เพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามนโยบายที่กำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.เขต/ผอ.กลุ่ม ในเขตพื้นที่/ศึกษานิเทศก์/ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา/ ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และคณะกรรมการจาก ๔ องค์คณะ ได้แก่ กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา/ตัวแทน อ.ก.ค.ศ./ตัวแทน ก.ต.ป.น./และตัวแทนคณะกรรมการคุรุสภา รวมทั้งสิ้น ๗๙ คน….ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด

19 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประกวดสวนสนามลูกเสือราชบุรี

761743.JPG

นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 เป็นประธานในการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เป็นการส่งเสริมให้เยาวชน มีคุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคี มีความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในปีนี้มีโรงเรียนส่งกองลูกเสือเข้าร่วมประกวด จำนวน 3 โรงเรียน คือ กองลูกเสือโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน อ.บ้านคา กองลูกเสือ โรงเรียนโยธินบูรณะกองทัพบกอุปถัมภ์และ เนครนารี โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โดยได้รับความเอื้อเฟื้อบุคลากรลูกเสือผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดราชบุรี ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรีเขต1

18 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ