Archive | July 2015

ททท.อบรมเจ้าบ้านน้อยปั้นเยาวชนให้เป็นไกด์

ibk5kdjgb9acbbfabah9g.jpg

“กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเจ้าบ้านน้อย ที่ จ.ตราด ดึงเอาความน่ารักน่าเอ็นดูของเจ้าบ้านน้อย มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แหล่งท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้าม (พลาด) โดยให้เด็กที่เข้ารับการคัดเลือกเข้าอบรมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอย่างมืออาชีพ รักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมความเป็นไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับนักเรียนที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าบ้านน้อย ตามโครงการอบรมเครือข่ายการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในพื้นที่ 12 เมืองต้องห้ามพลาด จังหวัดละ 70 คน ซึ่ง จ.ตราด เป็นรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารรสสุคนธ์ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

กอบกาญจน์ กล่าวว่า การสร้างเจ้าบ้านน้อยที่ดำเนินการในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและหวงแหนทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวให้แก่กลุ่มเยาวชน ซึ่งนับเป็นบุคลากรที่ช่วยด้านการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นับเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญในจังหวัด ความสำคัญกับการท่องเที่ยว การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ธรรมเนียม และมารยาทในการต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งการใช้เทคนิคใช้วาทศิลป์ในการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ เนื่องจากความน่ารัก น่าเอ็นดูของเด็กในวัยประถมศึกษาจะช่วยสร้างภาพลักษณ์และความรู้สึกที่ดีแก่นักท่องเที่ยวจนเกิดความประทับใจ ส่งผลในเชิงบวกต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ

ฐกัดชัย เกียรติอัมพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด กล่าวว่า การอบรมมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4 จาก 4 โรงเรียน 4 ชุมชน เข้ารับการอบรม ได้แก่ ชุมชนแหลมมะขาม ชุมชนน้ำเชี่ยว ชุมชนบ้านหนองบอน และชุมชนบางพระ จำนวน 75 คน ครู 8 คน และผู้แทนชุมชน 6 คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ส่วน คือ การบรรยายภาคทฤษฎี เรื่อง “สืบสาน สร้างสรรค์ศิลปะการพูดสู่ความเป็นเจ้าบ้านน้อย” และ “วัฒนธรรมที่แตกต่างกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี” จากอาจารย์สมโภชน์ วาสุกรี ปราชญ์ชาวบ้าน, การเสวนาเรื่อง “บ้านฉันมีดี” และการแสดงจากเจ้าบ้านน้อย โดยผู้นำชุมชนบ้านแหลมมะขาม บ้านน้ำเชี่ยว บ้านหนองบอน กิจกรรมสานสัมพันธ์สู่เออีซี โดย ตชด.117 ตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ กกท.ตราด ส่วนที่ 2 เป็นภาคปฏิบัติ โดยแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติและลงพื้นที่ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจ.ตราด และแบ่งกลุ่มสาธิตหัวข้อ “การทำผลิตภัณฑ์ชุมชน”

การจัดโครงการนี้ในปีงบประมาณ 2558 ดำเนินการรวม 6 จังหวัดจาก 12 เมืองต้องห้ามพลาด โดยก่อนหน้านี้ดำเนินโครงการมาแล้ว 5 รุ่น คือ น่าน ลำปาง บุรีรัมย์ และเพชรบูรณ์ โดย จ.ตราด เป็นจังหวัดสุดท้ายในการดำเนินโครงการปีงบประมาณนี้ ซึ่งจะได้ดำเนินการในอีก 6 จังหวัดที่เหลือในปีงบประมาณถัดไป ก่อนการฝึกอบรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยม “บ้านน้ำเชี่ยว” สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรม ตั้งอยู่ใน ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด เป็นหมู่บ้านในเส้นทางผ่านไป ขึ้นเรือสู่เกาะช้าง หมู่บ้านน้ำเชี่ยวแห่งนี้ ยังได้เป็นรับเลือกให้เป็น “หมู่บ้าน OVC” (OTOP Village Champion) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รวมถึงสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยดีเด่นจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บ้านน้ำเชี่ยวมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ติดทะเล มีป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นจำนวนมาก มีคลองขนาดใหญ่ไหลผ่าน ซึ่งคลองนี้มีต้นกำเนิด อยู่ที่เขาวังปลา อยู่ระหว่าง อ.แหลมงอบ และ อ.เมืองตราด เดิมทีประชากรของ ต.น้ำเชี่ยว เป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธ ต่อมามีพ่อค้าชาวจีนล่องเรือสำเภามาค้าขายสินค้าที่ท่าเรือบ้านน้ำเชี่ยว

และได้ตั้งรกรากอยู่ที่นี่ ทำให้ชาวน้ำเชี่ยวส่วนหนึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีน และในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีชาวมุสลิมซึ่งเรียกตัวเองว่า “แขกจาม หรือ จำปา” อพยพหนีสงครามมาจากประเทศเขมร มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ริมคลองน้ำเชี่ยว และมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยชาวพุทธและมุสลิมสามารถแต่งงานข้ามศาสนาได้ ซึ่งทั้ง 2 ศาสนาอาศัยอยู่ร่วมกันใน ต.น้ำเชี่ยว อย่างสันติสุขด้วยความสัมพันธ์อันดีตลอดมา

ด.ช.ณัฐพงษ์ คนาวนิค และ ด.ช.คิดหัน ชาย เยาวชน ที่เข้าร่วมการอบรม กล่าวเชิญชวนให้ทุกท่านได้ลองมาเที่ยวที่ จ.ตราด ว่าอยากให้ทุกคนมาเที่ยวที่ จ.ตราด ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เกาะกูด เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะไม้ซี้ น้ำตกและชายหาดอีกมากมาย โดยพวกเราเยาวชนจากชุมชนแหลมมะขาม ชุมชนน้ำเชี่ยว ชุมชนบ้านหนองบอน และชุมชนบางพระ พร้อมอาสาช่วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวเองโดยนักท่องเที่ยวที่มาจะได้พักแบบโฮมสเตย์ เหมือนได้อาศัยอยู่กับชาวบ้านจริงๆ และจะได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตแบบชาวบ้านอย่างใกล้ชิดเสมือนเป็นคนในชุมชน ทั้งยังได้ร่วมเล่นการแสดงกับชาวบ้านอีกด้วย

ธรรมชาติของที่นี่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก มีทั้งลิงแสมและนกเหยี่ยวคอแดง ในน้ำก็มี กุ้ง หอย ปู ปลา อยู่เป็นจำนวนมาก อาหารที่ขึ้นชื่อของที่นี่คือ หอยปากเป็ด ซึ่งมีลักษณะกาบหอยเหมือนปากเป็ด ลำตัวยาวคล้ายไส้เดือน เป็นหอยที่ถือได้ว่ามีรูปร่างที่ประหลาดเป็นอย่างมาก สามารถนำไปทำได้หลากหลายเมนู มีการสาน “งอบ” ที่ทำมาจาก “ใบจาก” เพราะมีต้นจากอยู่มาก มีหลากหลายลักษณะหลายขนาดตั้งแต่เล็กถึงใหญ่ เป็นสินค้าโอท็อปของชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวและยังถือเป็นของดีจังหวัดตราดอีกด้วย สนใจสถานที่ท่องเที่ยวสอบถามได้ที่ 08-4892-5374 0

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สพป.ยะลา เขต 3 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร

781854.jpg

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 17.30 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558 และครบรอบพระชนมายุ 63 พรรษา โดยมี นายดำรงค์ ดีสกุล นายอำเภอเบตง เป็นประธานในพิธี และนำข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารการศึกษา สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการบำนาญ สมาคม ชมรม สโมสาร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ยังประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/จิรา ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และยารักษาโรค เนื่องในวันเข้าพรรษา

781823.JPG

***เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นำโดย นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวชวิชญ์ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นายณรงค์ ยะพลหาผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนางอรอนงค์ ขวาป้องใต้ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นำข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และยารักษาโรค เนื่องในวันเข้าพรรษา***ในการถวายเทียนจำนำพรรษาในวันนี้พระครูศรีธรรมปาลคุณ เจ้าคณะอำเภอโพนทอง (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าศรีโพนทอง ให้พรเป็นความรักที่ขอเรียกว่า “รักสามเส้า” ประกอบด้วย 1.รักตนทุกคนต้องมีความรักตนเอง เพื่อที่จะดูแลตนให้มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง 2.รักคน ต้องมีความรักต่อคนอื่น ทั้งรักคนในครอบครัว และคนในสังคมรอบข้างเพื่อจะเกิดสันติสุข เกิดการปรองดองกัน 3.รักงาน ทุกคนต้องทำงานซึ่งเป็นเครื่องมือวัดคุณค่าของคนมีความรักงานก็จะดำเนินชีวิตการทำงานไปอย่างราบรื่นได้รับผลตอบแทนอย่างดีรักสามเส้าสามประการนี้ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเองทำให้เกิดความสุขกายสบายใจ ณ วัดป่าศรีโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด(ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ)

สพป.พิษณุโลก เขต 3 สร้างพลังเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน

781768.JPG

นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดและมอบเข็มให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมปฏิบัติการสร้างพลังเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ให้ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชน โรงเรียนสุจริตเครือข่ายโรงเรียนละ 3 คน 17 โรงเรียน และโรงเรียนต้นแบบ 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดโบสถ์ (โรงเรียนแกนนำ) โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิ) โรงเรียนวัดเสนาสน์ โรงเรียนวัดหินลาด โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน โรงเรียนบ้านาติตระการ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม โรงเรียนวัดห้วยดั้ง โรงเรียนวัดสนามไชย โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 โรงเรียนบ้านพร้าว โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ และโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่อย่างชัดเจนนำสู่การปฏิบัติได้ เป็นแบบอบ่างที่ดีในด้านการป้องกันการทุจริต สามารถส่งเสริม ป้องกัน พัฒนาบุคคลในสังคม ให้ปฏิบัติตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต และเพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตในโรงเรียนและชุมชน ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นางเสริมศรี บุญคง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นายพฤณท์ คำปัญญา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากร

29 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โปรดเกล้าฯวิรัชนายกสภาม.รามคําแหง

โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายวิรัช ชินวินิจกุล ให้ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง

Read More…

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สังกัด สพม.๑๘ จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

780419.jpg

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2558 …โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สังกัด สพม.18 จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2558 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน และ ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2558 เพื่อเป็นการปลูกสร้างจิตสำนึกในการรักษาคุณธรรมและนำมาปรับใช้ในชีวิตอย่างมีความสุข โดยนายประชา เตรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดพิธี และนายอุทัย สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎรอำรุง พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ

ในการเข้าค่ายคุณธรรมครั้งนี้ได้แบ่งเป็นทั้งหมด 5 รุ่นดังนี้

– วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ห้อง ม.1/9, ม.5/4

– วัดเขาแตงอ่อน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ห้อง ม.1/8 , ม.1/11

– วัดป่าวชิรบรรพต อ.เมือง จ.ชลบุรี ห้อง ม.5/16

– วัดเนื่องจำนงค์ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ห้อง ม.1/12 , ม.5/14

– วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ห้อง ม.1/6, ม.1/10

– วัดเขาแตงอ่อน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ห้อง ม. 1/7 , ม. 5/5

– สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม อ.เมือง จ.ชลบุรี ห้อง ม.1/3 , ม.5/3

– วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ห้อง ม.5/8 , ม.5/11

– วัดเขาแตงอ่อน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ห้อง ม.5/6 , ม.5/13

– วัดป่าวชิรบรรพต อ.เมือง จ.ชลบุรี ห้อง ม.5/15

– วัดเนื่องจำนงค์ อ.บ้านบึง จงชลบุรี ห้อง ม.5/9 , ม.5/10

– วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ห้อง ม.5/7 , ม.5/12

ค่ายพุทธบุตรมูลนิธิพระธรรมสัจจะ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ห้อง ม.1/4 , ม.1/5

สำนักสงฆ์ “เขาพระครู” อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ห้อง ม.1/2, ม.5/1. ม.5/2

27 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.เชียงราย เขต๑ จัด Mind of Art “ครูปฐมวัยหัวใจศิลปะ” สร้างสรรค์เทคนิควาดภาพ-ระบายสี

779861.JPG

วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องพวงแสด 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1 นายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 ประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการ “Mind of Art” ครูปฐมวัยหัวใจศิลปะ ให้แก่บุคลากรครูปฐมวัยในสังกัดสพป.เชียงราย เขต1 จำนวน 106 คน โดยมีจุดประสงค์ให้ครูปฐมวัยได้เรียนรู้และฝึกเทคนิคต่างๆในงานศิลปะเพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กปฐมวัยที่ตนรับผิดชอบ เช่น การวาดภาพด้วยดินสอ เทคนิคการวาดภาพด้วยสีน้ำ เทคนิคการระบายภาพด้วยสีเทียนและการใช้จินตนาการสรรค์สร้างงานด้านศิลปะ โดยคณะ วิทยากรประกอบด้วย นายสุวิทย์ ใจป้อม ศิลปินอิสระ อาจารย์พิเศษวิทยาลัยเพาะช่างและมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ,นายนภดล ปูธิปิน ครูสอนศิลปะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รร.ศิริมาตย์เทวี อ.พาน จ.เชียงราย,อ.บรรจบ ปูธิปิน ศิลปินอิสระเด็กระดับประถมศึกษาที่บ้านม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงรายและอ.สุจินต์ สุริยะนภาฤกษ์ ศิลปินอิสระ

ทั้งนี้ ในช่วงภายหลังพิธีเปิด นายสุวิทย์ ใจป้อม ศิลปินอิสระ ได้วาดภาพเหมือนนายนพรัตน์ อู่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 ด้วยเทคนิคชาร์โคลหรือแท่งชอล์คถ่านสีดำ ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 และผู้เข้าอบรมปฏิบัติการเป็นอย่างมาก โดยครูผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการเฝ้าสังเกตการณ์วาดภาพและการใช้เทคนิคประกอบการบรรยายอย่างใกล้ชิด ซึ่งถือเป็นการอบรมปฏิบัติการศิลปะที่มีลำดับขั้นตอนสามารถนำไปประยุกต์หรือใช้สอนได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือที่เรียกว่า Step by Step สำหรับวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบการอบรม เช่น สีน้ำ สีดินสอ จานสี ดินสอ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท นานมี จำกัด ส่งผลให้การดำเนินการอบรมปฏิบัติการดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ เติมเต็มประสบการณ์และสามารถนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี

26 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์ศ.ดร.สุชัชวีร์อธิการบดีสจล.คนใหม่

เจ้าแห่งนวัตกรรม-นำไทยสู่ประเทศพัฒนา “ศ.ดร.สุชัชวีร์”อธิการบดีสจล.คนใหม่ : ชุลีพร อร่ามเนตรรายงาน

Read More…

สพม.๒ รับการติดตามและประเมินผลฯ ตามจุดเน้น สพฐ.

778942.JPG

นายสนิท แยมเกษร ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม สพม.2 โดยมี นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และรายงานการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาของ สพม.2

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้ติดตามจุดเน้นที่1 ด้านการพัฒนาผู้เรียน (1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากล 1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล) จุดเน้นที่2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา (2.1 ครูได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริง และความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม)

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีคณะกรรมการติดตามประกอบดวย นายสนิท แย้มเกษร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นางปณิชา นัยเพียร สตผ. สพฐ. และนางสุนิสา ทิพยพิทักษ ขาราชการบํานาญ สพฐ.ซึ่งการติดตามฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการได้พอใจในการรายงานและเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้งนำเอกสารส่ง สพฐ.ต่อไป ……………………………………………………

(ทิชา แสงเล็ก /ข่าว/ภาพ)

23 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ถอดรหัสเลี้ยงลูกยุคเจนอัลฟ่า(Gen Alpha)

6gcicafh7gg6j8jicg9k9.jpg

เมื่อเร็วๆ นี้ นิตยสารโมเดิร์นมัม ในกลุ่มบริษัท อาร์แอลจี หรือรักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป จัดงานเสวนา “7 Codes ถอดรหัสความสำเร็จ Generation Alpha” เจาะลึกพฤติกรรมเด็กเจนเนอเรชั่น อัลฟ่า เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือและรู้เท่าทันการเลี้ยงลูกยุคใหม่ ด้วยทักษะ “Be 5” ที่พ่อแม่ควรเป็น และทักษะ “7 Essential Skills” ที่ลูกควรมี พร้อมเทคนิคการเลี้ยงลูก น.ส.ชนิดา อินทรวิสูตร รองประธานปฏิบัติการสายธุรกิจคอมมูนิเคชั่นส์ กลุ่มบริษัท อาร์แอลจี (RLG-Rakluke Learning Group) กล่าวว่า เด็กยุคเจนเนอเรชั่น อัลฟ่า คือเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดในปี 2010 ซึ่งเป็นช่วงที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง สังคมมีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยปัญหามากมาย สภาพแวดล้อมเหล่านี้จึงส่งผลต่อการคิดและการใช้ชีวิตของเด็กยุคนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้คนเป็นพ่อแม่รวมทั้งลูกจำเป็นต้องมีทักษะเพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือกับสังคมและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปได้

“ในปี ค.ศ. 2030 หรืออีก 15 ปีข้างหน้า คาดการณ์ว่าจะมีประชากรซึ่งเป็นเจนเนอเรชั่น อัลฟ่า เพิ่มขึ้นราว 1,590 ล้านคน ดังนั้น ยุคนี้จึงถือเป็นยุคที่เจนเนอเรชั่น อัลฟ่า ขับเคลื่อนโลกก็ว่าได้ เจนเนอเรชั่น อัลฟ่า เป็นเด็กยุคใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับโลกดิจิทัล ใช้ชีวิตอยู่กับโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เรียนรู้เร็ว ปรับตัวเก่ง แต่มีแนวโน้มที่จะมีความอดทนต่ำ สมาธิสั้น และเป็นตัวของตัวเองสูง ในสภาวะที่สังคมและรูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องมีความพร้อมในการรับมือ เพื่อให้ลูกเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

ทักษะสำคัญที่ลูกเจนเนอเรชั่น อัลฟ่า จำเป็นต้องมี เรียกว่า 7 Essential Skills ซึ่งประกอบไปด้วย การคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหาเป็น (Critical Thinking and Problem Solving), การคิดในเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking), ความฉลาดในการใช้สื่อดิจิทัล (Digital Wisdom), การรู้จักปรับตัวและการทำงานเป็นทีม (Collaboration), ความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค (Resilience), การสื่อสารชัดเจน มีประสิทธิภาพ (Communication) และความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจคนอื่น (Compassion) ทักษะเหล่านี้จะเป็นภูมิคุ้มกันชั้นดีให้ลูกสามารถปรับตัวและเรียนรู้การใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันได้อย่างรู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อในโลกออนไลน์และสังคมวัตถุนิยม

อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างทักษะทั้ง 7 ประการนี้ให้แก่ลูก คุณพ่อคุณแม่เองก็จำเป็นต้องปรับวิธีการเลี้ยงลูกให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันด้วยเช่นกัน โดยการสวมบทบาท Be 5 ที่พ่อแม่ยุคใหม่ควรเป็นได้แก่ นักคิดสร้างสรรค์(Be Creator) เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพใหม่ๆ ให้แก่ลูก, นักเรียนรู้ (Be Learner) เพื่อเติมเต็มการเรียนรู้ให้แก่ลูกอย่างต่อเนื่อง, นักสื่อสาร(Be Communicator) เพื่อทักษะในการเจรจาพูดคุยกับลูกอย่างเข้าใจด้วยเหตุและผล, นักจัดกระบวนการเรียนรู้(Be Facilitator) เพื่อสร้างแรงบันดาลและส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ของลูก และนักพัฒนา(Be Developer) เพื่อส่งเสริมความสามารถของลูกได้อย่างเต็มศักยภาพ

ดร.วรนาท รักสกุลไทย นักการศึกษาด้านปฐมวัย ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล โรงเรียนเกษมพิทยา ได้ให้มุมมองความคิดเรื่องการเลี้ยงลูกเจนอัลฟ่าว่า “สิ่งที่เด็กเจนเนอเรชั่น อัลฟ่า ต้องมี…อาทิ ทักษะการสื่อสาร ในเด็กเล็กจะเน้นภาษาท่าทางเป็นหลัก พ่อแม่ต้องทำความเข้าใจตีความและใส่ใจภาษาของลูก ต้องให้เขาเรียนรู้วิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม เราสามารถกระตุ้นให้เขาพัฒนาการใช้ภาษา เช่น ถ้าเขาแสดงออกผ่านท่าทางหรือสื่อสารยังไม่ชัดเจน อาจถามเขาว่าหนูหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมลูก เราต้องสอนให้เขารู้จักวิธีแสดงออกทางอารมณ์ให้เหมาะสม และทำอย่างสม่ำเสมอ เพราะบางครั้งอาจเกิดปัญหาในการใช้คำพูดผิดกาลเทศะบ่อยๆ เด็กสับสนว่าทำไมครูที่โรงเรียนบอกพูดอย่างนี้ไม่ได้ แต่พ่อแม่ไม่ห้ามหรือมองเป็นความน่ารักไป

ทักษะการแก้ปัญหา ควรสอนการแก้ปัญหาให้เหมาะกับสถานการณ์ ต้องไม่ใช้กำลังเอาชนะ พ่อแม่ต้องใจเย็นและระมัดระวังในการแสดงออก ให้ลูกเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา โดยการพูดถึงวิธีการแก้ปัญหาของเราให้เขาได้ยินบ้าง ชวนเขาคิดหรือชวนเล่นให้เป็นเรื่องสนุก หรือใช้ด้านบวกมาสอนลูก พยายายามให้ลูกได้เห็น ได้ยิน การแสดงความรักที่เรามีต่อคนอื่น เช่น ถ้าไปเยี่ยมคุณยาย แต่ไม่ได้ให้เป็นของฝาก คิดว่าเราน่าจะให้อะไรกับคุณยายได้ เช่น กอด บอกรักคุณยาย อย่าให้เป็นวัตถุเพียงอย่างเดียว

ทักษะคิด พ่อแม่ควรบอกลูกก็คือ ไม่ใช่สื่อเทคโนโลยีต่างๆ อย่างแท็บเล็ตไม่ดี แต่ต้องฝึกให้เขาเรียนรู้การเคารพกติกา ควบคุมเวลาเล่น ถ้าให้เล่นแค่ 10 นาทีห้ามต่อเนื่องนานเกินไป กำหนดไว้แบบไหนให้เป็นแบบนั้นเสมอ อธิบายผลเสียจากการเล่นแท็บเล็ตนานเกินไป เช่น สายตาเสีย หรืออ้วน ก็ควรหาภาพเป็นรูปธรรมให้ลูกเห็น เช่น รูปเด็กใส่แว่นตา เด็กอ้วน หรือไปหาหมอ เมื่อห้ามเล่นเป็นเวลานานแล้วก็ต้องหาสิ่งอื่นมาทดแทนกัน ต้องมีกิจกรรมสนุกให้เขาทำไม่ใช่ห้ามเพียงอย่างเดียว

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความเห็นว่า สำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้ว อยากให้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่นต่างๆ เพราะในแต่ละเจนเนอเรชั่นล้วนสำคัญและมีความหมายมาก ไม่ว่าจะเป็น เบบี้ บูมเมอร์ ซึ่งเป็นคนรุ่นหลังสงครามที่ลำบากต้องปากกัดตีนถีบ ส่งผลทำให้คนรุ่นนี้มีความขยันขันแข็ง อดทน แล้วคนรุ่นต่อมาอย่าง เจนเนอเรชั่น เอ็กซ์(X), เจนเนอเรชั่น วาย(Y) และเจนเนอเรชั่น ซี(Z) จนมาถึงเจนเนอเรชั่น อัลฟ่า ซึ่งเป็นเจนเนอเรชั่นล่าสุดอายุเพิ่งจะ 5 ขวบ นับเป็นความท้าทายของคนทุกรุ่นที่ต้องสร้างทักษะเพื่อปรับตัวลดช่องว่างในการเป็นพลเมืองของยุค เจนเนอเรชั่น อัลฟ่า

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คือหลักการ ของ นางปนัดดา มักสัมพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา สพม.๖

777615.jpg

“ใช้หลักธรรมาภิบาล มีความเที่ยงตรง ยุติธรรม ตั้งใจทำงานอย่างสุดความสามารถ”นางปนัดดา มักสัมพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สพม.6 แม้พึ่งมาดำรงตำแหน่งในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม ได้ไม่นานแต่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม ก็มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม มีการดำเนินงานอย่างก้าวหน้าประวัติ นางปนัดดา มักสัมพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา สพม.6ประวัติการศึกษา พ.ศ.2529 จบการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ) วิชาเอกภาษาไทย จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน พ.ศ.2545 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหงตำแหน่งและประวัติการทำงาน พ.ศ.2530-2531 อาจารย์1 โรงเรียนบ้านโคกคึม อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ พ.ศ.2531-2537 อาจารย์ 1 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง พ.ศ.2537-2541 อาจารย์ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ.2541-2547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงค์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ.2547-2550 รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงค์ อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ.2500-2555 ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดเปร็ง(น้อยใจบุญอุทิศ) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ.2555-2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ.2558 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม

21 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” สังกัด สพม.14

778917.jpg

โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” สังกัด สพม.14 จัดโครงการการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม มาย เขาหลัก สปา แอนด์ รีสอร์ท อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมี นายสมชาย ประเสริฐพรพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางนายสี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 และนางภัทธิดา กันเสนาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกุล” กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง จากเจ้าของภาษา สร้างเจตคติที่ดี ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ และให้นักเรียน รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น สำหรับการอบรมมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม ทั้งหมด 119 คน และมีวิทยากรชาวต่างประเทศ ให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน Cr ภาพ /ข่าวโดยเครือข่ายโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

ยะลา เขต ๑ จัดประชุมเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต

778747.JPG

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นประธานประชุมเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามทุจริตในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ยล.๑ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๑๑ โรง โดยมี นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายวิรัช อัศวสุขสันต์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยะลา มาให้ความรู้เรื่องหลักธรรมาภิบาลสู่ความสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ นายกมล เรืองน้อย นายพายัพ คชพลายุกต์ มาให้ความรู้เรื่องกฏหมาย ปปช. ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษา กรณีศึกษา/อุทาหรณ์ในวงการศึกษา และ นายสุวรรณ อุมาสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุชนพัฒนา ได้มาให้ความรู้เรื่องการดำเนินงาน “โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา” ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

ยะลา เขต ๑ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

778734.JPG

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นประธานประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ง พรบ.กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน โดยให้พิจารณากระบวนงานที่ประชาชนติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับการขออนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวข้องโดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ( ครบกำหนดวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘) โดยมีรองผอ.สพป.ยล.๑/ผอ.กลุ่ม/ศูนย์/หน่วย/ทุกคน และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรายา สพป.ยล.๑ เพื่อรับฟังคำชี้แจงเรื่องดังกล่าว ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบผ้าถุงชาย จำนวน ๙๙ ผืน และ เสื้อขาว จำนวน ๑๒ ตัว จากโครงการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นของที่ระลึกเนื้องในวันรายออิดิ้ลฟิตรี ให้กับประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกโรง

23 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ