โปรดเกล้าฯวิรัชนายกสภาม.รามคําแหง

โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายวิรัช ชินวินิจกุล ให้ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง

8hhbcc76dk978kdj5kgab.jpg

29 ก.ค. 58 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา http://www.mratchakitcha.soc.go.th/ เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายวิรัช ชินวินิจกุล ให้ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 นั้น เนื่องจาก นายวิรัช ชินวินิจกุล ได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง นายวิรัช ชินวินิจกุล ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ยงยุทธ ยุทธวงศ์

รองนายกรัฐมนตรี

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Tags:

%d bloggers like this: