ททท.อบรมเจ้าบ้านน้อยปั้นเยาวชนให้เป็นไกด์

ibk5kdjgb9acbbfabah9g.jpg

“กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเจ้าบ้านน้อย ที่ จ.ตราด ดึงเอาความน่ารักน่าเอ็นดูของเจ้าบ้านน้อย มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แหล่งท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้าม (พลาด) โดยให้เด็กที่เข้ารับการคัดเลือกเข้าอบรมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอย่างมืออาชีพ รักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมความเป็นไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับนักเรียนที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าบ้านน้อย ตามโครงการอบรมเครือข่ายการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในพื้นที่ 12 เมืองต้องห้ามพลาด จังหวัดละ 70 คน ซึ่ง จ.ตราด เป็นรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารรสสุคนธ์ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

กอบกาญจน์ กล่าวว่า การสร้างเจ้าบ้านน้อยที่ดำเนินการในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและหวงแหนทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวให้แก่กลุ่มเยาวชน ซึ่งนับเป็นบุคลากรที่ช่วยด้านการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นับเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญในจังหวัด ความสำคัญกับการท่องเที่ยว การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ธรรมเนียม และมารยาทในการต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งการใช้เทคนิคใช้วาทศิลป์ในการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ เนื่องจากความน่ารัก น่าเอ็นดูของเด็กในวัยประถมศึกษาจะช่วยสร้างภาพลักษณ์และความรู้สึกที่ดีแก่นักท่องเที่ยวจนเกิดความประทับใจ ส่งผลในเชิงบวกต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ

ฐกัดชัย เกียรติอัมพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด กล่าวว่า การอบรมมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4 จาก 4 โรงเรียน 4 ชุมชน เข้ารับการอบรม ได้แก่ ชุมชนแหลมมะขาม ชุมชนน้ำเชี่ยว ชุมชนบ้านหนองบอน และชุมชนบางพระ จำนวน 75 คน ครู 8 คน และผู้แทนชุมชน 6 คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ส่วน คือ การบรรยายภาคทฤษฎี เรื่อง “สืบสาน สร้างสรรค์ศิลปะการพูดสู่ความเป็นเจ้าบ้านน้อย” และ “วัฒนธรรมที่แตกต่างกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี” จากอาจารย์สมโภชน์ วาสุกรี ปราชญ์ชาวบ้าน, การเสวนาเรื่อง “บ้านฉันมีดี” และการแสดงจากเจ้าบ้านน้อย โดยผู้นำชุมชนบ้านแหลมมะขาม บ้านน้ำเชี่ยว บ้านหนองบอน กิจกรรมสานสัมพันธ์สู่เออีซี โดย ตชด.117 ตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ กกท.ตราด ส่วนที่ 2 เป็นภาคปฏิบัติ โดยแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติและลงพื้นที่ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจ.ตราด และแบ่งกลุ่มสาธิตหัวข้อ “การทำผลิตภัณฑ์ชุมชน”

การจัดโครงการนี้ในปีงบประมาณ 2558 ดำเนินการรวม 6 จังหวัดจาก 12 เมืองต้องห้ามพลาด โดยก่อนหน้านี้ดำเนินโครงการมาแล้ว 5 รุ่น คือ น่าน ลำปาง บุรีรัมย์ และเพชรบูรณ์ โดย จ.ตราด เป็นจังหวัดสุดท้ายในการดำเนินโครงการปีงบประมาณนี้ ซึ่งจะได้ดำเนินการในอีก 6 จังหวัดที่เหลือในปีงบประมาณถัดไป ก่อนการฝึกอบรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยม “บ้านน้ำเชี่ยว” สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรม ตั้งอยู่ใน ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด เป็นหมู่บ้านในเส้นทางผ่านไป ขึ้นเรือสู่เกาะช้าง หมู่บ้านน้ำเชี่ยวแห่งนี้ ยังได้เป็นรับเลือกให้เป็น “หมู่บ้าน OVC” (OTOP Village Champion) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รวมถึงสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยดีเด่นจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บ้านน้ำเชี่ยวมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ติดทะเล มีป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นจำนวนมาก มีคลองขนาดใหญ่ไหลผ่าน ซึ่งคลองนี้มีต้นกำเนิด อยู่ที่เขาวังปลา อยู่ระหว่าง อ.แหลมงอบ และ อ.เมืองตราด เดิมทีประชากรของ ต.น้ำเชี่ยว เป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธ ต่อมามีพ่อค้าชาวจีนล่องเรือสำเภามาค้าขายสินค้าที่ท่าเรือบ้านน้ำเชี่ยว

และได้ตั้งรกรากอยู่ที่นี่ ทำให้ชาวน้ำเชี่ยวส่วนหนึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีน และในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีชาวมุสลิมซึ่งเรียกตัวเองว่า “แขกจาม หรือ จำปา” อพยพหนีสงครามมาจากประเทศเขมร มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ริมคลองน้ำเชี่ยว และมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยชาวพุทธและมุสลิมสามารถแต่งงานข้ามศาสนาได้ ซึ่งทั้ง 2 ศาสนาอาศัยอยู่ร่วมกันใน ต.น้ำเชี่ยว อย่างสันติสุขด้วยความสัมพันธ์อันดีตลอดมา

ด.ช.ณัฐพงษ์ คนาวนิค และ ด.ช.คิดหัน ชาย เยาวชน ที่เข้าร่วมการอบรม กล่าวเชิญชวนให้ทุกท่านได้ลองมาเที่ยวที่ จ.ตราด ว่าอยากให้ทุกคนมาเที่ยวที่ จ.ตราด ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เกาะกูด เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะไม้ซี้ น้ำตกและชายหาดอีกมากมาย โดยพวกเราเยาวชนจากชุมชนแหลมมะขาม ชุมชนน้ำเชี่ยว ชุมชนบ้านหนองบอน และชุมชนบางพระ พร้อมอาสาช่วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวเองโดยนักท่องเที่ยวที่มาจะได้พักแบบโฮมสเตย์ เหมือนได้อาศัยอยู่กับชาวบ้านจริงๆ และจะได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตแบบชาวบ้านอย่างใกล้ชิดเสมือนเป็นคนในชุมชน ทั้งยังได้ร่วมเล่นการแสดงกับชาวบ้านอีกด้วย

ธรรมชาติของที่นี่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก มีทั้งลิงแสมและนกเหยี่ยวคอแดง ในน้ำก็มี กุ้ง หอย ปู ปลา อยู่เป็นจำนวนมาก อาหารที่ขึ้นชื่อของที่นี่คือ หอยปากเป็ด ซึ่งมีลักษณะกาบหอยเหมือนปากเป็ด ลำตัวยาวคล้ายไส้เดือน เป็นหอยที่ถือได้ว่ามีรูปร่างที่ประหลาดเป็นอย่างมาก สามารถนำไปทำได้หลากหลายเมนู มีการสาน “งอบ” ที่ทำมาจาก “ใบจาก” เพราะมีต้นจากอยู่มาก มีหลากหลายลักษณะหลายขนาดตั้งแต่เล็กถึงใหญ่ เป็นสินค้าโอท็อปของชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวและยังถือเป็นของดีจังหวัดตราดอีกด้วย สนใจสถานที่ท่องเที่ยวสอบถามได้ที่ 08-4892-5374 0

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Tags:

%d bloggers like this: