ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบล เขต ๔ ประธานพิธีเปิดการอบรม BBL รุ่นที่ ๒

793356.JPG

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง (Brain-Based Learning:BBL) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2558 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของนักเรียนแต่ละช่วงวัยโดยมี อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา และทีมงานให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย

รอง ผอ.สพป.อบ.4 ผู้บริหารและข้าราชการครูในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 และ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จำนวน 778 คน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 1 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: