สพป.ยะลา ๑ จัดประกวดเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น(Best Practice) ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

793705.JPG

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นประธานจัดประกวดเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น(Best Practice) ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนจากตัวแทนศูนย์เครือข่ายในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ๙ ศูนย์เครือข่าย ได้นำเสนอผลงานและนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน กรรมการสถานศึกษา เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษา สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ในการนี้ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้เข้าร่วมพบปะผู้บริหาร ครู บุคลากร และกรรมการสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรายา สพป.ยะลา เขต ๑

25 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: