สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

794331.JPG

วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ //๒๕๕๘ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กำหนดให้ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอบ โดยให้ดำเนินการดังนี้ ๑ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ๒.การพัฒนาและดำเนินงานคุ้มครองเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา และเหตุอื่น ๆ ๓. อบรมเพื่อเพิ่มจำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ๔ อาหารกลางวันในโรงเรียน ณ ห้องประชุม ๒ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑+++ธีรธิดา พรหมมาแบน ภาพ/ข่าว+++++

28 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , ,

%d bloggers like this: