ขยะ แลก ขนม คึกคักอย่างยิ่ง

794517.jpg

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ของงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นับขยะได้เท่าไหร่ ให้หยิบขนมเองเลย เป็นการปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้ตนเองด้วย ไปได้สวย..กิจกรรม ” ขยะ แลก ขนม “ขนมเพียงชิ้นเล็กๆราคาไม่เกิน 2 บาทแต่สิ่งที่ได้รับมีค่ามากกว่าหลายเท่า แม้จะเป็นการแลกเปลี่ยน แต่ก็เป็นสร้างแรงจูงใจอย่างหนึ่ง

นางพชรพรรณ สมศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวว่า จุดประสงค์สำหรับโครงการ”ขยะ แลก ขนม เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ (Stakeholders) ด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด ปราศจากขยะ และเสริมสร้างความมีวินัยในตัวเอง มีความซื่อสัตย์และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเด็กนักเรียนจะได้นำแนวคิดนี้ไปขยายผลไปยังโรงเรียนในสังกัด เพื่อเกิดประโยชน์จะเกิดกับส่วนรวม

30 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: