Archive | August 2015

สพป.นครปฐม เขต ๒ ร่วมพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๓๙

793853.jpg

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับพระราชทาน เล่มที่ 39 ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย ฯ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดนครปฐม โดยที่หนังสือสารานุกรมไทยฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดทำขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสศึกษา และอ่านเพื่อส่งเสริมความรู้ในเรื่องราว และวิชาการต่างๆ สโมสรไลออนส์สากลในประเทศไทย จึงได้จัดหาทุนทูลเกล้าฯ ถวาย และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งหนังสือสารานุกรมไทยเล่มที่ 39 ได้จัดพิมพ์เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สโมสรไลออนส์สากลในประเทศไทย อัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยฯ ไปมอบให้โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ และสโมสรไลออนส์ในจังหวัดนครปฐม ได้สนองพระราชประสงค์มาโดยตลอด ตั้งแต่เล่มที่ 1 จนถึงเล่มที่ 39 สำหรับในปีนี้ มีคณะครู อาจารย์ จากโรงเรียนในเขตจังหวัดนครปฐม รวม 50 โรงเรียน เข้ารับพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในด้านการศึกษาอย่างหาที่สุดมิได้

นวเนตร…ภาพ/ข่าว

25 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ยะลา ๑ จัดประกวดเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น(Best Practice) ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

793705.JPG

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นประธานจัดประกวดเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น(Best Practice) ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนจากตัวแทนศูนย์เครือข่ายในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ๙ ศูนย์เครือข่าย ได้นำเสนอผลงานและนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน กรรมการสถานศึกษา เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษา สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ในการนี้ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้เข้าร่วมพบปะผู้บริหาร ครู บุคลากร และกรรมการสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรายา สพป.ยะลา เขต ๑

25 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบล เขต ๔ ประธานพิธีเปิดการอบรม BBL รุ่นที่ ๒

793356.JPG

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง (Brain-Based Learning:BBL) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2558 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของนักเรียนแต่ละช่วงวัยโดยมี อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา และทีมงานให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย

รอง ผอ.สพป.อบ.4 ผู้บริหารและข้าราชการครูในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 และ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จำนวน 778 คน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 1 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

สพฐ.รับลูกบิ๊กตู่ลดชม.ชั้นประถมเหลือ๘๔๐ชม.ต่อปี

สพฐ.รับลูก”บิ๊กตู่”ลดชม.ชั้นประถมเหลือ840ชม.ต่อปี : เกศกาญจน์ บุญเพ็ญรายงาน

Read More…

โคราช ๓ จัดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ ๒

792814.jpg

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น ดร.นิเวศน์ อุดมรัตน์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือ โกล์เด้นท์แลนด์ รีสอร์ท ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด มีทักษะในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด สร้างเสริมประสงบการณ์ชีวิตผ่านกระบวนการสร้างผู้นำ ทั้งยังนำความรู้ที่ได้ไปขยายผล ยังโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน

การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นลูกเสือชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 2 โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 จำนวน 62 โรงเรียนๆ ละ 4 คน โรงเรียนเอกชน จำนวน 4 โรงเรียนๆ ละ 8 คน รวม 280 คน ตามหลักสูตร 3 วัน 2 คืน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

24 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พัฒนาอย่างเข้ม หลักสูตรครูผู้ช่วย

792710.JPG

๒๓ ส.ค.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ได้มอบหมายให้ นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาอย่างเข้มหลักสูตรครูผู้ช่วย รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์

ในการนี้ ยังได้มอบนโยบาย และบรรยายพิเศษ ดังนี้

๑. งานเชิงนโยบาย ได้แก่เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ ๒๑ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การบูรณาการการจัดการเรียนสอนค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

๒. อุดมการณ์ และจิตวิญาณ เกี่ยวกับปัญหาเด็กนักเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๔. พรบ.คอมพิวเตอร์/ลิขสิทธิ์

๕. งานวิชาการ

ฯลฯ

การพัฒนาและฝึกอบรมในครั้งนี้ มีครูที่บรรจุใหม่ในตำแหน่งครูผู้ช่วยเข้ารับการอบรม จำนวน ๘๓ คน วิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จาก

๑. นางรัตนา ชิดชอบ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนสิรินธร

๒. นายวัชรา สามาลย์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เพื่อการศึกษา

๓. นายองอาจ ดีประดวง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ พิชญ์สิณี เจริญรัตน์ ภาพ/ข่าว

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.734007763389372.1073742545.100…

23 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.เลย เขต ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

792389.JPG

นายกัมปนาท ศรีเชื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย เขต 2 ซึ่ง สพฐ. ได้กำหนดให้หน่วยงานและสถานศึกษา ได้ดำเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ด้วยการนำกระบวนการควบคุมภายใน ไปเป็นเครื่องมือในการกำกับกิจกรรมของหน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย เกิดความคุ้มค่าระหว่างต้นทุนผลผลิต ผลลัพธ์ และเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย เกิดความคุ้มค่าระหว่างต้นทุน ผลผลิตและผลลัพธ์ โดยมีครูเข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 164 คน โดยมี นายธนินทร์ นันทขว้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปูเลย สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ระบบควบคุมภายใน

22 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ