Archive | September 2015

เทพรัตนมณีกานท์หนังสืออ่านนอกเวลาพระราชนิพนธ์

“เทพรัตนมณีกานท์”หนังสืออ่านนอกเวลาพระราชนิพนธ์”สมเด็จพระเทพฯ” : เกศกาญจน์ บุญเพ็ญรายงาน

Read More…

สื่อการสอนเตรียมพร้อม

hchf66khbccgc7bibgid7.jpg

การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น “ครู” จะต้องสามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างหลากหลาย และเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกประสบการณ์ ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง “เด็กยุคนี้…ส่วนใหญ่มีปัญหาสมาธิสั้น ซึ่งอาจจะเกิดจากการดูทีวี หรือเล่นเกมมากเกินไป แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า เด็กเหล่านี้จะเรียนรู้ไม่ได้ เพียงแต่ว่าหากใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนก็จะทำให้เด็กเข้าใจ และเข้าถึงบทเรียนได้ง่ายขึ้น” ดร.ธานี จันทร์นาง ครูชำนาญการโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ระบุว่า ที่โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ใช้สื่อเทคโนโลยี ที่เรียกว่า ‘ทวิก’ (Twig) ในการจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 เนื่องจากเป็นสารคดีสั้น ความยาว 3 นาทีกว่าพันเรื่อง ครอบคลุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ “นักเรียนตื่นเต้น สนใจ เพราะเป็นเหมือนการดูภาพยนตร์ หรือหนังวิทยาศาสตร์ที่สามารถสรุปเนื้อหาที่ซับซ้อนให้เข้าใจและจดจำได้ง่าย โดยที่ครูสามารถออกแบบการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง อาจเริ่มจากการตั้งคำถามก่อนนำเข้าสู่บทเรียน เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กได้จับใจความสำคัญ หรือแม้แต่การอภิปรายหลังดูวิดีโอจบ ก็ถือเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี” ดร.ธานีเล่า ประโยชน์ของการนำสื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ดร.ธานี อธิบายต่อว่า มีอยู่หลายทาง ข้อดีที่ชัดเจนสุด คือ 1.ช่วยครู 2.เด็กชอบ เพราะปัจจุบันเด็กไทยมีปัญหาสมาธิสั้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเล่นเกม อยู่กับคอมพิวเตอร์ จอมือถือ หรือให้ดูทีวีมากเกินไป แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะเรียนรู้ไม่ได้ เพียงแต่ว่าบางทีการเรียนรู้ในกลุ่มเล็กๆ จะช่วยให้เด็กเข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายกว่า “สื่อการสอนที่มีการนำเสนอเนื้อหาและบทเรียนที่ซับซ้อนให้เข้าใจและจดจำได้ง่าย สามารถนำมาสร้างกิจกรรมเวิร์กช็อปที่เชื่อมโยงกับบทเรียนให้ครูสามารถนำไปใช้ในห้องเรียนได้ ฝึกคิด แก้ปัญหา และสร้างเนื้องาน เพราะกิจกรรมที่สนุก ครูจะมีการต่อยอดในห้องเรียนได้ดี อีกอย่างเมื่อสื่อมีความน่าสนใจก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี” ครูชำนาญการโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา การใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างน้อยทำให้เด็กเกิดจินตนาการ เช่นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องโครงสร้างบางทีเขาไม่สามารถมโนภาพได้ แต่ว่าถ้าเรามีสื่อ เช่นเดียวกับกรณีทวิกก็จะทำให้เด็กมองภาพชัดขึ้น บวกกับสถานการณ์จำลองที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ จะทำให้เขารู้จักคิดและมีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาได้ด้วย เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องดีที่เอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน การนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนนั้น ในส่วนของครูคือสามารถนำเข้าสู่บทเรียนสั้นๆ ได้ และทำให้เด็กเข้าใจง่าย และเห็นภาพได้ชัด สำหรับเด็กคือ ทำให้เขาได้เห็นของจริง ถึงแม้จะเป็นแค่ภาพที่ปรากฏบนสื่อ แต่เขาก็จะจินตนาการตามได้ และสามารถหาองค์ความรู้เพิ่มได้ด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตามการใช้กระบวนการเรียนรู้เหล่านี้ เด็กก็ต้องมีความรู้พื้นฐานอยู่ก่อนแล้ว ครูเองก็จะต้องเตรียมตัวเองและเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กด้วยเช่นกัน หากครูสามารถเสริมสร้างความเคยชินให้แก่เด็กในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้าหาความรู้ในแบบต่างๆ ตั้งคำถาม และหาคำตอบให้ตัวเองได้ เมื่อนั้นก็ถือว่าเราได้ทำสำเร็จแล้วในฐานะ ครู คนที่ให้การศึกษา ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ นำไปสู่ไอเดียที่สามารถต่อยอดโปรเจ็กต์งานของตัวเองได้ เหมือนเป็นเครื่องมือในการขยายความรู้ให้เด็กๆ นั่นเอง ทำให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเป็นการใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งนีี้ การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการการเรียนการสอน “ครู” ต้องเข้าใจความสำคัญของเทคโนโลยีเสียก่อนว่า ปัจจุบันโลกของธุรกิจต้องการคนที่มีทักษะ ไม่ใช่คนที่มีความรู้เพียงอย่างเดียว บริษัทใหญ่ๆ อย่างกูเกิลประกาศว่าไม่สนใจว่าจบจากมหาวิทยาลัยอะไร หรือได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ สนใจแค่ว่า ทำงานได้ไหม แก้ปัญหาได้หรือเปล่า เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะ แต่ถ้าครูยังสอนแบบเดิม คือเน้นว่าเด็กต้องได้คะแนนเยอะๆ เกรดเฉลี่ยเยอะๆ ท่องจำเยอะๆ สอบแบบกากบาท เรียนแบบใช้ใบงาน ใบความรู้เหมือนเดิม ผลิตเด็กในแบบที่ไม่มีที่ไหนในโลกต้องการ เพราะเวลาที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนในเมืองไทย เด็กไทยจะกลายเป็นเด็กที่เขาไม่รับเข้าทำงาน ซึ่งจะเป็นปัญหาในอนาคต ครูชำนาญการโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ระบุว่า อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนต่างๆ การจับกลุ่ม ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด หรือแม้การเรียนเดี่ยวก็แก้ปัญหาไม่ได้ทั้งหมดเช่นกัน เพราะฉะนั้น ครูต้องเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับเด็กให้มากที่สุด การใช้ภาพยนตร์สารคดีในการเรียนการสอนนั้น เห็นได้ชัดว่าเด็กมีความตื่นตาตื่นใจ และให้ความสนใจ อีกอย่างคือ ไม่ว่าครูยุคเก่าหรือใหม่การสอนที่เน้นเนื้อหาอย่างเดียวนั้นไม่ใช่ ต้องทลายกำแพงเด็กรุ่นใหม่ให้ได้ คือการนำกระบวนการเรียนรู้เข้ามา น่าจะเป็นการพัฒนาที่ถูกทาง สนใจการเรียนการสอนโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา สอบถามได้ที่ โทร.035-271-010

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Lกฮ Is Not The Answer ดื่มนม ชมบอล

รักชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม : Lกฮ Is Not The Answer “ดื่มนม ชมบอล” กิจกรรมสร้างสรรค์ เพิ่มพื้นที่สีขาวให้คอบอลพันธุ์โจ๋ : โดย…ธีรภัทร์ คหะวงศ์

Read More…

สพป.อย.๒ จัดอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลสำหรับครูผู้สอน

801208.JPG

นายดิเรก โรจน์ปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สำหรับครูผู้สอน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคารสายสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมครูแกนนำแต่ละโรงเรียน ให้นำไปขยายผลในโรงเรียน และพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมจัดเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2558 จำนวน 90 คน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2558 จำนวน 90 คน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2558 จำนวน 87 คน รวมท้งสิ้น 267 คน วิทยากรประกอบด้วย 1. นายประเวช สว่างแสง ครู รร. วัดชุมพลนิกายาราม 2. นายธนชัย อยู่มั่น ครู รร.บ้านแถววิทยาคาร 3. นายสมจิต สิงห์ทอง นักทรัพยากรบุคคล 4.นายธนวัฒน์ แสนสุข ครู รร.วัดช่างเหล็ก 5.นายภาณุวัฒน์ ศิริเสนา ครู รร.วัด บางซ้ายใน 6.นายชัยยะ ชมวิชา ครู รร.วัดหัวเวียง 7.นายชัยวัฒน์ เทียนสมบุญ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 8.นายจีรศักดิ์ ศารทูลวณิช ครู รร.วัดจุฬามณี 9.นางสาวอุษา วีระสัย ศึกษานิเทศก์ 10.นางพินิจ แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์

วลี ชุมพร ภาพ/ข่าว

23 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ลงพื้นที่ทำข่าวปัญหาสังคมพิราบฝึกหัดจำต้องเรียนรู้

ลงพื้นที่ทำข่าวปัญหาสังคมพิราบฝึกหัดจำต้องเรียนรู้ : จารยา บุญมากรายงาน

Read More…

ผอ.สพป.สตูล ยืนยันสอบครูผู้ช่วยโปร่งใส ไร้ทุจริต

800544.JPG

.นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล เปิดเผยว่า ตามที่ สพป.สตูล ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2 ปี 2558 ระหว่างวันที่ 14 -20 กันยายน 2558 จำนวน 5 ตำแหน่ง กลุ่มวิชาเอกละ 1 ตำแหน่งคือ กลุ่มวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ซึ่งกำหนดสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2558 ปรากฎว่ามีผู้มาสมัครสอบทั้งหมด 1450 คน กลุ่มวิชาที่มีผู้มาสมัครมากที่สุด คือ 1)กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 665 คน 2)กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 355 คน 3)กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 153 คน 4)กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 151 คน 5)กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 126คน ตามลำดับ

นายนิสิต กล่าวต่อว่า การสอบแข่งขันมีจำนวน 3 ภาคความรู้ คือ ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค ข.ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาค ค.สอบสัมภาษณ์ ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้วางมาตรการป้องกันการทุจริตทางการสอบอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ถือปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้จะได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจนำเครื่องสแกนวัตถุ ตรวจค้นก่อนการเข้าสอบทุกครั้ง พร้อมตรวจตราความปลอดภัยบริเวณสถานที่สอบแข่งขันด้วย

นายนิสิตกล่าวตอนท้ายว่า หากผู้สมัครสอบพบมีผู้แอบอ้างสามารถช่วยเหลือให้สามารถสอบครูผู้ช่วยได้ ให้แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลทันที เพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ทุจริตต่อไป

22 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แม่บ้านมศวชื่นชมโครงการทูบีนัมเบอร์วันลดเหลื่อมล้ำ

แม่บ้าน”มศว”ชื่นชมโครงการทูบีนัมเบอร์วันลดความเหลื่อมล้ำ พาลูกสาววัย 9 ขวบไปเรียนที่ซีคอนฯ ห่อข้าวไปเป็นอาหารกลางวันหวังให้ลูกเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง

Read More…

สพป.สร. ๑ ยกเสาเอกบ้านนักเรียนตามโครงการฯ หลังที่ ๒

800477.JPG

วันที่ 21 กันยายน 2558 ณ บ้านตราด หมู่ 2 ต. คอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมกับ โรงเรียนบ้านคอโค และชุมชนในเขตบริการ ประกอบพิธียกเสาเอก สร้างบ้านให้นักเรียนตามโครงการสร้างบ้านนักเรียน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดย นายอภัย ไพรสินธุ์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธาน และยังได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ ประครองใจ ผอ. ร.ร. บ้านคอโค นายก อบต.คอโค ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายฯ เมืองสุรินทร์ 1 และผู้นำชุมชน ร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดี กับ ด.ญ. พุ่มพวง – ทิพย์ เชิดสุข นักเรียนโรงเรียนบ้านคอโค (เรียนอยู่ชั้น ป.4 และ ป.2) ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านหลังที่ 2 ในจำนวน 3 หลัง ซึ่ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 จัดสร้างตามโครงการฯ สิ่งที่น่าภาคภูมิใจและประทับใจอย่างยิ่งในครั้งนี้ คือ ความมีน้ำใจ ความสามัคคี ที่ได้รับจากชุมชน คณะครู ที่ร่วมใจบริจาคเงินสมทบสร้างบ้าน เพื่อมอบความสุขให้กับนักเรียนอย่างแท้จริง

//////// นายประเสริฐ ปัตถวัลย์ และทีมประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 1

22 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ยะลา เขต ๑ จัดกิจกรรม“แทนคำขอบคุณ” โครงการประชุมสัมมนา ศึกษาแหล่งเรียนรู้ และเชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘

800061.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ จัดกิจกรรม “แทนคำขอบคุณ” ตามโครงการประชุมสัมมนา ศึกษาแหล่งเรียนรู้ และเชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ให้แก่ผู้บริหาร ครู ลูกจ้างประจำและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยไปศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ เช่น ถ้ำเขาช้างหาย ชมทัศนียภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเกาะลันตา เรียนรู้การจัดภูมิทัศน์ด้วยด้วยวิวสวยงามแบบพาโนรามาจากเนินเขาสู่ท้องทะเลอันดามัน “สวรรค์ชั้นเจ็ด Heaven ๗” ศึกษาธรรมชาติที่ท่าปอมคลองสองน้ำ ชมทิวทัศน์อุทยานแห่งชาตินกน้ำทะเลน้อย แวะชมตลาดน้ำทะเลน้อย ชมผลิตภัณฑ์ การทอเสื่อกระจูด และ ข้าวสังข์หยด เพื่อสุขภาพ ณ จังหวัดกระบี่ ตรัง และพัทลุง โดยมี นายสุทรรศน์ ซุ้นจ้าย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นประธานในกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการและมอบเกียรติบัตร ซึ่งมีผู้บริหาร ครู ลูกจ้างประจำและบุคลากรทางการศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน ๘๕ คน บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น มีผู้บริหารสถานศึกษาร่วมให้กำลังใจและสร้างความบันเทิง และ นายบุญส่ง ลอยสุวรรณ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องวัยเปลี่ยนผ่านชีวิตราชการ ให้กับผู้เกษียณอายุในครั้งนี้ ในการนี้ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้พบปะกับผู้เข้าร่วมสัมมนา ผ่านทาง VDO link Youtube โดยได้อวยพร และขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าไปถึงเส้นชัยในการปฏิบัติงาน และ มีความเชื่อมั่นว่าคุณงามความดีจะส่งผลให้ทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงเป็นที่พึ่งของลูกหลานในโอกาสต่อไป

19 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘

สพป.ระยองเขต ๒ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

799559.JPG

สพป.ระยองเขต ๒ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ RaYONG 2 RACE เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนและยกระดับความรู้ทักษะของแต่ละคน รู้จักการทำงานเป็นทีมขององค์กรและเป็นกาวเพื่อเชื่อมโยงนโยบายและเป้าหมายพร้อมบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อกำหนดแผนปฎิบัตินำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย รองผอ.สพป.รย๒ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ จำนวน ๖๓ คน ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัททีดีจี ฮอสปิตอลลิตีจำกัด โดยคุณนพพร โสวรรณะและคณะ ณ จ้าวหลาว คาบาน่ารีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘

สพป.น่าน เขต 2 ประชุมคณะทำงานกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559

799645.JPG

เมื่อวันที่ 18 กันยาย 2558 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมไร่จุฑามาศรีสอร์ท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่วมพิจารณากำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายที่กำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการประชุมครั้งนี้ กำหนดประชุมระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมไร่จุฑามาศรีสอร์ท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน มีข้าราชการลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาน่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุม จำนวน 70 คน

สพม.14 จัดมุทิตาจิตยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างเกษียณอายุราชการ

799542.jpg

วันที่ 15 กันยายน 2558 ที่โรงแรมเดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดมุทิตาจิตให้กับข้าราชการและลูกจ้างสังกัด สพม.14 ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2558 จำนวน 55 คน “ชีวิตที่ก้าวผ่าน…สร้างสรรค์งานการศึกษา” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่บุคคลเหล่านี้ได้รับราชการและอุทิศตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษา เกิดคุณประโยชน์เหลือคณาต่อวงการศึกษา เป็นผู้อุทิศตน รวมถึงอยู่เบื้องหลังความสำเร็จและความก้าวหน้าของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มาตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและตอบแทนคุณความดี โดยมีนางอำพัน รุ่งแจ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีผู้มาร่วมงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ กว่า 300 คน เรวดี …ภาพ / ข่าว

18 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ