การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

795394.jpg

29 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายชนม์ พานิชชอบ รอง ผอ.สพป.ลบ.1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ให้กับคุณครู ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่าย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมครั้งนี้ เกิดขึ้นจากผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน และระวังภัยพิบัติฯในปีที่ผ่าน ๆ มา ประสบผลสำเร็จ ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาเลือกและจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นปีที่ ๓ ติดต่อกัน โดยมุ่งหวังให้มีการพัฒนาต่อยอด โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดทำแผนเสี่ยงภัย การฝึกซ้อมแผนอพยพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์แหล่งเรียนรู้ประจำอำเภอ จำนวน ๕ ศูนย์ ๆ ละ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อขยายผลการจัดกิจกรรมอีกด้วย

วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ทีมงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี

ภคจิรา รายงาน

02 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , ,

%d bloggers like this: