Archive | October 2015

๒แอนิเมชั่นจากมจธ.ลุ้นDigiCon๖ Asia ๒๐๑๕

2แอนิเมชั่นจากมจธ.ลุ้นDigiCon6 Asia 2015 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี0เรื่อง/ภาพ

Read More…

ลูกจ้างเฮ!ใช้สิทธิประกันสังคมใหม่เพียบ

986gkbd8acaa5855cji66.jpg

20ต.ค.2558 นายโกวิท สัจจวิเศษ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยกรณีพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ต.ค.เป็นต้นไป ว่า สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นตามพ.ร.บ.ฉบับนี้มากมาย อาทิ ผู้ประกันมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรไม่จำกัดจำนวนครั้ง (เหมาจ่ายครั้งละ 13,000 บาท + เงินสงเคราะห์การหยุดงาน 90 วัน) ผู้ประกันมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรคราวละไม่เกิน 3 คน (เหมาจ่ายรายเดือน เดือนละ 400 บาทต่อคน) ผู้ประกันตนสามารถทำหนังสือระบุบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้าได้โดยให้มีสิทธิรับร่วมกับทายาท เพิ่มเงินสงเคราะห์กรณีตาย ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเรื้อรังมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย นายโกวิท กล่าวว่า ส่วนการคำนวณค่าจ้างรายวันในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ให้คำนวณโดยนำค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบสูงสุด 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิมารวมกันเป็นฐานในการคำนวณแล้วหารด้วย 90 ในกรณีที่ผู้ประกันตนมีค่าจ้างไม่ครบ 3 เดือนในคำนวณจากค่าจ้างเฉลี่ยเป็นรายวัน กองทุนประกันสังคมขยายระยะเวลาการขอรับประโยชน์ทดแทนจาก 1 ปี เป็น 2 ปี และขยายความคุ้มครองไปถึงลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของส่วนราชการที่มีอยู่ประมาณ 300,000 คน และลูกจ้างของนายจ้างที่มีสำนักงานในประเทศและไปประจำทำงานต่างประเทศ ผู้ทุพพลภาพอยู่ก่อนวันที่ 31 มี.ค. 2558 มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไปตลอดชีวิต นายโกวิท กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมยังไม่มีการเตรียมที่จะขยายฐานการเก็บเงินสมทบจากผู้ประกันตนและนายจ้าง หลังวันที่ 20 ต.ค.เพราะเข้าใจสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวม และห่วงใยผู้ประกันตน ลูกจ้าง รวมทั้งนายจ้าง จึงยังคงยืนยันที่จะเก็บเงินสมทบจากผู้ประกันตนและนายจ้างร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือนที่กำหนดไว้คือ 1,650-15,000 บาทอยู่เหมือนเดิม ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนด้วยซ้ำ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีเงินเดือนสูง เนื่องจากหากในอนาคตมีการปรับขยายฐานเพิ่มเป็นผู้มีรายได้จาก 1,650-20,000 บาท จะช่วยให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่ม เช่น ถ้าเพิ่มจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 6 เงินสะสมก็เพิ่มขึ้นจาก 1,000 บาทเป็น 1,200 บาท จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เพิ่มขึ้นจาก 7,500 บาทเป็น 10,000 บาท เงินบำนาญชราภาพก็ได้เพิ่มมากขึ้นด้วย ด้านพันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า นอกจากการเพิ่มสิทธิประโยชน์และขยายความคุ้มครองข้างต้นแล้ว กฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ยังได้เพิ่มเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคซึ่งนับเป็นเรื่องใหม่ที่เป็นของขวัญแก่ผู้ประกันตนและลูกจ้างทั่วประเทศด้วย เบื้องต้นในปีงบประมาณ 2559 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เตรียมจะออกประกาศในเรื่องดังกล่าว โดย สปส. จะให้ประกันสังคมจังหวัดหรือเขตเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการของ สปสช. เพื่อประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันในแต่ละจังหวัดให้สามารถไปใช้สิทธิในโรงพยาบาลของรัฐตามหลักเกณฑ์ของ สปสช. เช่น การฝากครรภ์ การรับวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ รวมทั้งการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรง เป็นต้น พันตำรวจตรีหญิง รมยง กล่าวว่า นอกจากนี้พ.ร.บ.ดังกล่าว ยังได้เปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างและโทษปรับกรณีนายจ้างชำระเงินสมทบล่าช้า ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.นี้ด้วยเช่นกัน โดยเงินสมทบงวดเดือนก.ย.2558 นายจ้างต้องชำระเงินสมทบอย่างช้าสุดไม่เกินวันที่ 19 ต.ค. 2558 สำหรับเงินสมทบงวดเดือนต.ค. นายจ้างต้องชำระเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เช่น เงินสมทบงวดเดือนต.ค.ต้องจ่ายเงินสมทบภายใน 15 พ.ย. หากชำระเงินสมทบหลังจากวันที่ 15 พ.ย. นายจ้างจะมีโทษปรับเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่ค้างจ่าย ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคม ยังได้เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวก นายจ้างสามารถยื่นแบบส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) ชำระเงินสมทบได้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารธนชาต โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม นายจ้างทุกท่านสามารถดูรายละเอียดแนวปฏิบัติการนำส่งเงินสมทบได้ที่ http://www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/notice020958.pdfหรือมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย สพป.ตากเขต๑

804644.JPG

..เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ที่สนามสอบครูผู้ช่วยสพป.ตากเขต1โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 เดินทางมาตรวจเยี่ยมการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยสพป.ตากเขต1 โดยมีนายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต1ให้การต้อนรับ และ นำตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย …..ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กล่าวว่า การดำเนินการสอบครูผู้ช่วยในครั้งนี้ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกำหนดมาตรการเข้มทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ด้วยการกำชับให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด และห้ามไม่ให้ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทำการใดๆที่เจตนา หรือ ส่อเจตนา ในการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่ายจ่ายแจก หรือกระทำที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบกลุ่มใดๆ รวมทั้งให้วางตัวเป็นกลาง และให้บุคลากรในสังกัดช่วยสอดส่องดูแล ป้องกันการทุจริต

12 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

804118.jpg

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ. 2558 ภาค ก ณ สนามสอบโรงเรียนพุนพินพิทยาคมและสนามสอบโรงเรียนวัดตรณาราม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี การสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยมีนายจักรรินทร์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการฯรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ประธานสนามสอบที่ 1และนายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการฯประธานสนามสอบที่ 2 ได้ติดตามตรวจสอบการดำเนินการอย่างใกล้ชิดทุกกระบวนการ ซึ่งตลอดทั้งวันได้มีผู้ติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 และคณะ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ การสอบในครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน 1,553 คน มาเข้าสอบจำนวน 1,463 คน ขาดสอบ จำนวน 90 คน

ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

10 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ยุบรวมอาชีวะรัฐ-เอกชนดันสอศ.เป็นสำนักกำกับดูแล

ยุบรวมอาชีวะรัฐ-เอกชนดัน”สอศ.”เป็น”สำนัก”กำกับดูแล : เกศกาญจน์ บุญเพ็ญรายงาน

Read More…

กรมการศาสนาพร้อมโอนกิจการฮัจญ์ให้มท.

อธิบดีกรมการศาสนา แจงพร้อมโอนกิจการฮัจญ์ไปกรมการปกครอง เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล เพราะมท.มีเจ้าหน้าที่ทุกพื้นที่

Read More…

นักธุรกิจไทยกับความเชื่อสุสานพระเจ้าตาก

นักธุรกิจไทยกับความเชื่อสุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช : สุพินดา ณ มหาไชยรายงาน

Read More…