Archive | October 2015

๒แอนิเมชั่นจากมจธ.ลุ้นDigiCon๖ Asia ๒๐๑๕

2แอนิเมชั่นจากมจธ.ลุ้นDigiCon6 Asia 2015 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี0เรื่อง/ภาพ

Read More…

ลูกจ้างเฮ!ใช้สิทธิประกันสังคมใหม่เพียบ

986gkbd8acaa5855cji66.jpg

20ต.ค.2558 นายโกวิท สัจจวิเศษ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยกรณีพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ต.ค.เป็นต้นไป ว่า สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นตามพ.ร.บ.ฉบับนี้มากมาย อาทิ ผู้ประกันมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรไม่จำกัดจำนวนครั้ง (เหมาจ่ายครั้งละ 13,000 บาท + เงินสงเคราะห์การหยุดงาน 90 วัน) ผู้ประกันมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรคราวละไม่เกิน 3 คน (เหมาจ่ายรายเดือน เดือนละ 400 บาทต่อคน) ผู้ประกันตนสามารถทำหนังสือระบุบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้าได้โดยให้มีสิทธิรับร่วมกับทายาท เพิ่มเงินสงเคราะห์กรณีตาย ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเรื้อรังมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย นายโกวิท กล่าวว่า ส่วนการคำนวณค่าจ้างรายวันในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ให้คำนวณโดยนำค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบสูงสุด 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิมารวมกันเป็นฐานในการคำนวณแล้วหารด้วย 90 ในกรณีที่ผู้ประกันตนมีค่าจ้างไม่ครบ 3 เดือนในคำนวณจากค่าจ้างเฉลี่ยเป็นรายวัน กองทุนประกันสังคมขยายระยะเวลาการขอรับประโยชน์ทดแทนจาก 1 ปี เป็น 2 ปี และขยายความคุ้มครองไปถึงลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของส่วนราชการที่มีอยู่ประมาณ 300,000 คน และลูกจ้างของนายจ้างที่มีสำนักงานในประเทศและไปประจำทำงานต่างประเทศ ผู้ทุพพลภาพอยู่ก่อนวันที่ 31 มี.ค. 2558 มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไปตลอดชีวิต นายโกวิท กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมยังไม่มีการเตรียมที่จะขยายฐานการเก็บเงินสมทบจากผู้ประกันตนและนายจ้าง หลังวันที่ 20 ต.ค.เพราะเข้าใจสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวม และห่วงใยผู้ประกันตน ลูกจ้าง รวมทั้งนายจ้าง จึงยังคงยืนยันที่จะเก็บเงินสมทบจากผู้ประกันตนและนายจ้างร้อยละ 5 ของฐานเงินเดือนที่กำหนดไว้คือ 1,650-15,000 บาทอยู่เหมือนเดิม ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนด้วยซ้ำ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีเงินเดือนสูง เนื่องจากหากในอนาคตมีการปรับขยายฐานเพิ่มเป็นผู้มีรายได้จาก 1,650-20,000 บาท จะช่วยให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่ม เช่น ถ้าเพิ่มจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 6 เงินสะสมก็เพิ่มขึ้นจาก 1,000 บาทเป็น 1,200 บาท จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เพิ่มขึ้นจาก 7,500 บาทเป็น 10,000 บาท เงินบำนาญชราภาพก็ได้เพิ่มมากขึ้นด้วย ด้านพันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า นอกจากการเพิ่มสิทธิประโยชน์และขยายความคุ้มครองข้างต้นแล้ว กฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ยังได้เพิ่มเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคซึ่งนับเป็นเรื่องใหม่ที่เป็นของขวัญแก่ผู้ประกันตนและลูกจ้างทั่วประเทศด้วย เบื้องต้นในปีงบประมาณ 2559 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เตรียมจะออกประกาศในเรื่องดังกล่าว โดย สปส. จะให้ประกันสังคมจังหวัดหรือเขตเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการของ สปสช. เพื่อประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันในแต่ละจังหวัดให้สามารถไปใช้สิทธิในโรงพยาบาลของรัฐตามหลักเกณฑ์ของ สปสช. เช่น การฝากครรภ์ การรับวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ รวมทั้งการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรง เป็นต้น พันตำรวจตรีหญิง รมยง กล่าวว่า นอกจากนี้พ.ร.บ.ดังกล่าว ยังได้เปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างและโทษปรับกรณีนายจ้างชำระเงินสมทบล่าช้า ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.นี้ด้วยเช่นกัน โดยเงินสมทบงวดเดือนก.ย.2558 นายจ้างต้องชำระเงินสมทบอย่างช้าสุดไม่เกินวันที่ 19 ต.ค. 2558 สำหรับเงินสมทบงวดเดือนต.ค. นายจ้างต้องชำระเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เช่น เงินสมทบงวดเดือนต.ค.ต้องจ่ายเงินสมทบภายใน 15 พ.ย. หากชำระเงินสมทบหลังจากวันที่ 15 พ.ย. นายจ้างจะมีโทษปรับเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่ค้างจ่าย ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคม ยังได้เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวก นายจ้างสามารถยื่นแบบส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) ชำระเงินสมทบได้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารธนชาต โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม นายจ้างทุกท่านสามารถดูรายละเอียดแนวปฏิบัติการนำส่งเงินสมทบได้ที่ http://www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/notice020958.pdfหรือมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย สพป.ตากเขต๑

804644.JPG

..เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ที่สนามสอบครูผู้ช่วยสพป.ตากเขต1โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 เดินทางมาตรวจเยี่ยมการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยสพป.ตากเขต1 โดยมีนายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต1ให้การต้อนรับ และ นำตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย …..ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กล่าวว่า การดำเนินการสอบครูผู้ช่วยในครั้งนี้ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกำหนดมาตรการเข้มทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ด้วยการกำชับให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด และห้ามไม่ให้ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทำการใดๆที่เจตนา หรือ ส่อเจตนา ในการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่ายจ่ายแจก หรือกระทำที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบกลุ่มใดๆ รวมทั้งให้วางตัวเป็นกลาง และให้บุคลากรในสังกัดช่วยสอดส่องดูแล ป้องกันการทุจริต

12 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

804118.jpg

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ. 2558 ภาค ก ณ สนามสอบโรงเรียนพุนพินพิทยาคมและสนามสอบโรงเรียนวัดตรณาราม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี การสอบเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยมีนายจักรรินทร์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการฯรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ประธานสนามสอบที่ 1และนายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการฯประธานสนามสอบที่ 2 ได้ติดตามตรวจสอบการดำเนินการอย่างใกล้ชิดทุกกระบวนการ ซึ่งตลอดทั้งวันได้มีผู้ติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 และคณะ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ การสอบในครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน 1,553 คน มาเข้าสอบจำนวน 1,463 คน ขาดสอบ จำนวน 90 คน

ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

10 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ยุบรวมอาชีวะรัฐ-เอกชนดันสอศ.เป็นสำนักกำกับดูแล

ยุบรวมอาชีวะรัฐ-เอกชนดัน”สอศ.”เป็น”สำนัก”กำกับดูแล : เกศกาญจน์ บุญเพ็ญรายงาน

Read More…

กรมการศาสนาพร้อมโอนกิจการฮัจญ์ให้มท.

อธิบดีกรมการศาสนา แจงพร้อมโอนกิจการฮัจญ์ไปกรมการปกครอง เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล เพราะมท.มีเจ้าหน้าที่ทุกพื้นที่

Read More…

นักธุรกิจไทยกับความเชื่อสุสานพระเจ้าตาก

นักธุรกิจไทยกับความเชื่อสุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช : สุพินดา ณ มหาไชยรายงาน

Read More…

สพป.เลย เขต ๑ เลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

804015.JPG

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 นายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.ลย.1 ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้แก่ พระภัทรธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง (วัดเลยหลง) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จะได้รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบเพื่อแต่งตั้งต่อไป

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ดำเนินการสรรหา และเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้แจ้งให้สำนักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการต่อไปนั้น ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 5/2558 สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน 2558 ได้แก่ 1. พระภัทรธรรมสุธี 2. นายประพนธ์ พลอยพุ่ม 3. รศ.ภาสกร ดอกจันทร์ 4. นายสุรินทร์ แก้วชูฟอง 5. ผศ.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ 6. ผศ.เชิดเกียรติ กุลบุตร 7. นายสมาน นาวาสิทธิ์

ผู้แทนองค์กรและสมาคม ตามคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 7/2558 สั่ง ณ วันที่ 29 กันยายน 2558 ได้แก่ 1. นายบวร อุตสาหะ ผู้แทนองค์กรชุมชน 2. นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ผู้แทนองค์กรเอกชน 3. นางวาสนา จิรนาท ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. นายพีรพจน์ หมื่นหาวงศ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5. นายสำเนียง ศรีบุรินทร์ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู 6. นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา 7. นายโสภณ ตันกิจเจริญ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู ตามคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 9/2558 สั่ง ณ วันที่ 29 กันยายน 2558 ได้แก่ 1. นางมยุรินทร์ แก้วมาสุขอนันต์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต 2. นายธงชัย ศรีจันทร์แก้ว ผู้แทนครู

……………………..

ประณยา บุญลือ ผอ.กลุ่มอำนวยการ / ข่าว

ทีมงาน ปชส.สพป.ลย.1 / ภาพ

09 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

สพป.ชลบุรี เขต 3 เตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดสอบแข่งขัน “ครูผู้ช่วย”

803950.JPG

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบแข่งขัน โดยนายวิชัย ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน อาทิ การจัดสนามสอบ การจัดห้องสอบ การรับ – ส่งข้อสอบ บทบาทหน้าที่ของกรรมการดำเนินการสอบ ข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ เพื่อให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้นำไปปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดมโนรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ปิ่นเพชร แช่มช้อย ภาพ/ข่าว)

สพม.30(ชัยภูมิ)ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา สพม.ชัยภูมิเกมส์(กีฬานักเรียนโซนหุบเขา)ครั้งที่ 40

803940.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา สพม.ชัยภูมิเกมส์(กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 40 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดย นายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในการประชุม กีฬา สพม.ชัยภูมิเกมส์(กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ที่จะจัดขึ้นนี้ถือเป็นกีฬาประเพณีของชาวมัธยมที่ได้จัดต่อเนื่องกันมาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 40 มีโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิสังกัด สพม. สังกัด สพป. และโรงเรียนในสังกัด อบจ. เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้นักเรียนและเยาวชนให้มีพลานามัยแข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด โดยได้กำหนดชนิดกีฬาที่จะจัดการแข่งขันเป็น 18 ชนิดกีฬา กำหนดการจัดการแข่งขันขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้ การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดและจาก อบจ.ชัยภูมิ และ สพป.ชัยภูมิ เขต 1..ภาพ/ข่าว..อารยา

ผอ.สพม.34 ร่วมต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

803961.JPG

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 40 ของของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดยมี ผู้เข้ารับการประชุม ประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาตผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานเอกชนและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 1000 กว่าคน ณโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จั งหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุม ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2558 การประชุมทางวิชาการ เพื่อปรับยุทธศาสตร์อาชีวศึกษาเอกชนภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับใบอนุญาตผู้ อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโอกาสรับทราบเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมทุกระดับ เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการดำเนินการทางยุทธศาสตร์และการดำเนินงานของสถานศึกษาและการจัดการอาชีวศึกษาเอกชนภายใต้บริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โอกาสนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 – 5 ร่วมต้อนรับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.116673816…

9 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

803645.JPG

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ผลการคัดเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ครั้งนี้ ได้แก่ นายทองหล่อ กุลสุทธิ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้ดำเนินการสรรหา และเลือกกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้แจ้งให้สำนักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการต่อไปนั้น ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ดังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 5/2558 สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน 2558 นายนาเคนทร์ ใบยา นางสาวจงรักษ์ รัตนวิฑูรย์ นายดรุณ ไชยธวัช นายทองหล่อ กุลสุทธิ์ ดาบตำรวจธนัญชัย แก้วศรีงาม นายบุรินทร์ สายทอง นายปกรณ์ ศศิวัจนไพสิฐ

ผู้แทนองค์กรและสมาคม ตามคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 7/2558 สั่ง ณ วันที่ 29 กันยายน 2558 นายมนัส พลหล้า กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน นายบรรเจิด อุดมศิลป์ กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน นายเส่นห์ ขันทะสีมา กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายภูเบศ ไชยโย กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายสมชาย กะรัตน์ กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู นายวรภพ รินฤทธิ์ กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา นางนงค์นุช ศรีมาเหล็ก กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู สมาคม ตามคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 9/2558 สั่ง ณ วันที่ 29 กันยายน 2558 นางสมหญิง ดวงตา กรรมการผู้แทนผู้รับใบอนุญาต นางปริญญาภรณ์ เขียวมูล กรรมการผู้แทนครู

08 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ