Archive | January 2016

มหิดลแจงกรณีอาจารย์สาวเบี้ยวทุนไม่ใช่รายแรก

ม.มหิดลแจงกรณีอาจารย์สาวเบี้ยวทุน ชี้กรณีเช่นนี้มีอยู่ประปราย ไม่ใช่รายแรก

Read More…

สพป.สร.๑ ร่วมงาน“ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕”

819453.JPG

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2559 และวันที่ 29 มกราคม 2559 เวลาประมาณ 10.30 น. จัดพิธีเปิด ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ การนี้ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ได้นำทีมศึกษานิเทศก์เข้าร่วมพิธีเปิด จากนั้นได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรม สำหรับโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากจะใช้เป็นสถานที่พิธีเปิดแล้ว ยังจัดแข่งขันกิจกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มศิลปะกลุ่มนาฏศิลป์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่วนโรงเรียนนายเรืออากาศ มีการแข่งขัน กลุ่มวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร แข่งขัน ดนตรีไทย การประกวดขับขานประสานเสียง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แข่งขัน วงดนตรี ขับร้องเพลง ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี แข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต แข่งขันหุ่นยนต์ และกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีแข่งขันที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศ ศาลายา คอมพิวเตอร์ แข่งขันที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมโรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนบางบัวทอง สำหรับกิจกรรมโรงเรียนเฉพาะความพิการและนักเรียนเรียนร่วม แข่งขันที่ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5 มีตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งการแสดงและจำหน่ายผลผลิตที่เป็นสุดยอดฝีมือของนักเรียนอีกด้วย การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 65 นี้ ทำให้เห็น ผลงาน ศักยภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ยังเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อีกด้วย

/ ประเสริฐ ปัตถวัลย์ และทีม ปชส.สุรินทร์ เขต 1

30 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ขานรับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV

819207.jpg

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโกสัมพี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วย ดร.สายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป. นำคณะศึกษานิเทศก์เข้ารับการประชุมการถ่ายทอดสดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนส์ ซึ่งถ่ายทอดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) มีพลเอกดาวน์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. และ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ.เป็นวิทยากรหลัก

ในส่วนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๔๗ โรงเรียน ได้มีการจัดสถานที่ และรับชมการถ่ายทอดฯ การออกอากาศ เช่นเดียวกัน โดยผู้รับชมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาศึกษา ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็นสำคัญจาก พลเอกดาวน์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ : หลักสูตร ลดเวลาเรียน และเพิ่มเวลารู้ โดยใช้กิจกรรมเสริมสมอง ประกอบด้วย Head, Hard, Hand, Health เป็นหลักในการพัฒนาแบบองค์รวม

สิ่งที่ครูต้องทำเวลานี้ คือ

– ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม

– ปรับความเข้าใจในการวัดและประเมินให้สอดคล้องกับเนื้อหา

– อธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจหลักคิดและแนวทางในการปฏิบัติ

– นักเรียน ครู และผู้ปกครองประสานสัมพันธ์กันอย่างเข้าใจและ “มีความสุข”

อยากให้เกิดกับเด็ก : จำ เข้าใจ ใช้งาน วิเคราะห์เป็น และประเมินตัวเองเป็น จึงขอให้ครูจัดประสบการณ์ตามความเหมาะสม โดย สพฐ. จะเริ่มทดลองใช้ตำราใหม่ประมาณเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นี้

ฝากครู

– ครู : อยากให้ลดภาระครูด้านการประเมินต่าง ๆ และให้เวลากับศิษย์

– นักเรียน : อยากให้มีทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้ โดยการปฏิบัติ

– ผู้ปกครอง : อยากให้เข้าใจแนวคิด วิธีปฏิบัติตามวิธีการ Head, Hard, Hand และ Health

ในส่วนของการทดสอบ O-NET อยากให้เด็กมีความสุข มีสมาธิ และคลายความกังวล โดยอยากให้ครูชี้แจงทำความเข้าใจเด็กและผู้ปกครอง ในการออกข้อสอบจะออกตามมาตรฐานตัวชี้วัดในเนื้อหาหลักสูตรที่เด็กได้เรียนมา และสิ่งสำคัญที่อยากจะฝาก การใช้สื่อมูลนิธิไกลกังวลเพื่อตอบโจทย์การศึกษา ความไม่พร้อมด้านจำนวนครู และความขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ขอให้ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ถ่ายภาพ/เขียนข่าว

ปัญญา สาระกุมาร : รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ : เครดิตข้อมูล

ข่าว สพป.มค. 3 : http://203.172.194.82/mk3/?p=3588

29 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.จัดเสวนาชี้แจงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘

819002.JPG

วันนี้ 28 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ร่วมรายการถ่ายทอดสดการเสวนาชี้แจงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องส่ง ETV ถนนศรีอยุธยา โดยมี ร้อยตรีหญิงชลรัศมี งาทวีสุข เป็นผู้ดำเนินรายการ

กิจกรรมดังกล่าวได้จัดผ่านสื่อโทรทัศน์ ETVเพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงต่อครูและผุ้ปกครองนักเรียนอีกทั้งได้มีการติดตั้งกล้องคอนเฟอเร้นซ์ส่งภาพผู้ร่วมประชุมจากทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ซึ่งสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวยการสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ได้นำคณะรองผอ.สพป.นศ.2และศึกษานิเทศก์ (Smart Trainer) เข้ารับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมดังกล่าวจนเสร็จสิ้น โดยมีสาระสำคัญๆหลายประเด็น ประเด็นที่น่าจะเป็นที่สนใจของผู้ปกครองอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือ แนวทางปฏิบัติ 3 กลุ่มสาระวิชาที่มิได้มีการทดสอบ O – NET ซึ่งได้ให้แนวทางไว้ดังนี้

1. ให้สถานศึกษาเป็นผู้ประเมินโดยครอบคลุมการประเมินความรู้ ทักษะ กระบวนการและการประเมินคุณลักษณะ

2. ให้ความสำคัญกับการประเมินภาคปฏิบัติ

3. การประเมินทั้ง 3 กลุ่มสาระวิชา จะต้องสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของวิชาตลอดภาคเรียนหรือปีการศึกษา

เบญจมาศ มัฆนาโส นักประชาสัมพันธ์ รายงานข่าว/ภาพ

28 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ รับการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

818863.JPG

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รับการตรวจราชการจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เช้าวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.บุญเลิศ เขียนวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ร่วมให้การต้อนรับ ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ที่ได้มาติดตามและประเมินผลโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธนกร แก้วธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดที่ดำเนินการบริหารจัดการเรียนการสอนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 19 ปราสาทเยอสุขสวัสดิ์ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน กรรมการสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน

28 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.สธ.หนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตมุสลิมไทย

รมว.สธ.หนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตมุสลิมไทย เดินหน้าโครงการ

Read More…

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

พิธียกเสาเอกการสร้างบ้านพักอาศัยนักเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3

817917.jpg

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 10.09 น. ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประธานพิธียกเสาเอกการสร้างบ้านพักอาศัยให้กับนักเรียน เด็กชายนิพนธ์ สุภาพงษ์ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยฝรั่ง ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต พร้อมได้สนองนโยบายของ สพฐ.ที่มีโครงการสร้างบ้านให้นักเรียน “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการโดยมีประธานเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดให้สร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่เพิ่มอีก 2 หลังให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ปรับปรุงซ่อมแซอมจำนวน 2 หลัง โดยได้รับเงินสนับสนุนรายได้จากโรงเรียนในสังกัดร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมกายกรรมซีสุ่ย

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ

818020.JPG

วันที่ 25 มกราคม 2559 นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง กล่าวต้อนรับ นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ประธานโรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มล้านนาประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี นายไกร เกษทัน ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวขอบคุณมูลนิธิไทยรัฐในนามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 มอบของที่ระลึก จากนั้นบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด(มหาชน) มอบเสื้อกันหนาวให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือจำนวน 21 โรงเรียน จำนวน 4,048 ตัว ท้ายสุดประธานในพิธีและคณะชมนิทรรศการตามเต๊นของแต่ละโรงเรียนhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100003368603572&sk=photos&collection_token=100003368603572%3A2305272732%3A69&set=a.835478326574446.1073742805.100003368603572&type=3&pnref=story ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

คณะกรรมการมูลนิธิสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐานสู่ต้นแบบสภานักเรียน โรงเรียนบ้านโกตาบารู สังกัด สพป.ยะลา เขต ๑

818032.JPG

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียน มูลนิธิสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ประกอบด้วย นายสุวัช สิงหพันธุ์ รองประธานโครงการฯ พันเอกมานะ เกษรศิริ ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ และนางสาวอรสุดา เจริญรัถ กรรมการโครงการฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐานสู่ต้นแบบสภานักเรียน โรงเรียนบ้านโกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา โดยมี นางพรรณี ปานทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางอรวรรณ ปล้องไหม ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑ นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของโรงเรียน

นายไพศาล ว่องภาณุสกุล กล่าวว่า “เรื่องวินัยประชาธิปไตยเป็นส่วนสำคัญมากถ้านักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีความเคารพต่อคุณครู นักเรียนก็จะมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆ ซึ่งทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เสริมกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โรงเรียนมีความเชื่อว่าเมื่อนักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม การมีวินัยนั้นสามารถทำได้โดยไม่ต้องให้ใครสั่ง และถ้าเราเป็นคนที่มีวินัยเราก็จะได้รับสิ่งดีๆและอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข”

25 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ