รมว.สธ.หนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตมุสลิมไทย

รมว.สธ.หนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตมุสลิมไทย เดินหน้าโครงการ

6faajae5i8ffj5758j5bi.jpg

วันที่ 23 ม.ค. ที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.) และแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดงานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “เลิกบุหรี่บ้านละคน” โดยภายในงานมีการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะมุสลิมในด้านต่างๆ นิทรรศการให้ความรู้แนวทางการเลิกบุหรี่โดยใช้หลักการทางศาสนา การออกร้านแนะนำอาหารพื้นบ้านมุสลิม เป็นต้น โดย ศ.นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และประธานในพิธี กล่าวว่า การสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มมุสลิมต้องเป็นประเด็นที่ สธ.ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เกิด “มัสยิดปลอดบุหรี่” ทั้ง 100% ตามกฎหมาย ปัจจุบันพบว่ามีมัสยิดปลอดบุหรี่เพียง 15% เป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกับทำงานต่อไปเพื่อให้เกิดมัสยิดปลอดบุหรี่ได้ทั้ง 100% และเป็นไปในรูปแบบที่จริงจังยั่งยืน ด้าน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. สนับสนุนให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาวะในกลุ่มมุสลิมไทยที่มีนกว่า 3.4 ล้านคนทั่วประเทศ โดยร่วมกับ สสม.พัฒนาองค์ความรู้ประเด็นสุขภาวะของมุสลิมไทยที่สอดคล้องกับหลักการทางศาสนาอิสลาม เพื่อสร้างความตระหนักในปัจจัยเสี่ยงและปัญหาสุขภาพของในสังคมมุสลิมไทย โดยเฉพาะพิษภัยของบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบต่างๆ ที่ผ่านมาได้ร่วมกับสนับสนุนให้เกิด “มัสยิดปลอดบุหรี่” กว่า 570 แห่ง คิดเป็น 15% ของมัสยิดทั่วประเทศ และมีจังหวัดที่ประกาศให้มัสยิดทุกแห่งในจังหวัดเป็นมัสยิดปลอดบุหรี่ 15 จังหวัด ซึ่งมัสยิดปลอดบุหรี่จะเป็นกลไกสนับสนุนให้พี่น้องมุสลิมร้อยละ 22.9 คนที่สูบบุหรี่อยู่เข้าสู่กระบวนการช่วยเลิกบุหรี่ได้ และคุ้มครองสุขภาพของผู้เข้ามาปฏิบัติศาสนกิจในมัสยิดจากควันบุหรี่มือสอง และในระยะต่อไปสสส.และภาคีมีเป้าหมายในการร่วมกันลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ในกลุ่มพี่น้องมุสลิมไทยลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ในพื้นที่เป้าหมาย ภายในปี 2560 โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่มีพี่น้องมุสลิมไทยสูงสุด นายดาวุด ทับอุไร ประธานจัดงาน กล่าวว่า งานมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย “มหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย ครั้งที่ 6” ภายใต้แนวคิด “เลิกบุหรี่บ้านละคน” เป็นงาน “รวมพลคนรักสุขภาพ” ที่รวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพ และคุณภาพชีวิตในวิถีอิสลามไว้มากมาย เพื่อเผยแพร่วิธีการดูแลสุขภาวะมุสลิมไทยตามแนวทางของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล.) อย่างถูกต้องตามหลักการ และวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอประเด็นเรื่องอันตรายของการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยเฉพาะบุหรี่และยาเส้น ภายใต้แนวคิด “เลิกบุหรี่บ้านละคน” เพื่อให้สังคมมุสลิมไทยได้รับรู้และตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบต่างๆ ต่อไป

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Tags:

%d bloggers like this: