Archive | February 2016

สพป.ชลบุรี เขต ๓ ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘

830618.JPG

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 น. นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เดินทางตรวจเยี่ยม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ประสานงานการจัดสอบอำเภอสัตหีบ(โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน) สนามสอบโรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ โรงเรียนบ้านสัตหีบ โรงเรียนวัดเขาคันทรง และโรงเรียนบ้านเขาหิน โดยในการทดสอบครั้งนี้ สพป.ชลบุรี เขต 3 ได้กำหนดศูนย์ประสานงานการจัดสอบฯ จำนวน 3 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ประสานงานการจัดสอบอำเภอศรีราชา ตั้งอยู่ที่โรงเรียนวัดมโนรม ศูนย์ประสานงานการจัดสอบอำเภอบางละมุง ตั้งอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลบางละมุง และศูนย์ประสานงานการจัดสอบอำเภอสัตหีบ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สนามสอบ จำนวน 28 โรงเรียน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การสอบกำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 (ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ข่าว)

27 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๓๔ ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๕ จุดเน้น

828859.JPG

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online พร้อมบรรยายพิเศษ ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ จำนวน 34 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น จำนวน 400 คน ณ โรงแรมปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขับเคลื่อนนโยบาย 15 จุดเน้นที่สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ต้องร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดพื้นที่เป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นที่ตั้งศูนย์ภาค

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวว่าประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 15 จุดเน้น ประกอบด้วย 1. คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น 2. นักเรียนมีสมรรถนะ มีความสามารถและมีทักษะอย่างหลากหลาย 3. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ยิ้มไหว้ทักทาย มีวินัย ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย รักการทำงาน รักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้ 4. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่ หลากหลาย 5. นักเรียนมีทักษะอาชีพ 6. ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และ สามารถนำในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 7. ห้องเรียนคุณภาพ 8. การพัฒนาการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน 9. การจัดกิจกรรมพัฒนาค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 10. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 11. ระบบ ระกันคุณภาพภายใน 12. เอกลักษณ์ของโรงเรียน : 1 โรงเรียน 1 เอกลักษณ์ 13. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา 14. ระบบการบริหารงบประมาณ 15. ระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ และการพัฒนาการเรียนการสอน และนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online เป็นการประชุมชี้แจงแนวทางการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระดมความคิดเห็น เพื่อให้การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กำหนดทิศทางตัวชี้วัดตามความเหมาะสม ตามบริบทและสถานที่ ซึ่งจะส่งผลถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป

ดุภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.968848533190743.1073742569.205…

23 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ตามโครงการและกิจกรรม เนื่องในกิจกรรมงานสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน ประจำปี ๒๕๕๙

830209.jpg

วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี นายอัครเดช เจิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ให้แก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกผลงาน ตามโครงการและกิจกรรม เนื่องในกิจกรรมงานสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕ รางวัล ดังนี้ การประกวดเรียงความ ระดับช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑- ป.๓) รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงอารีรัตน์ ไชยทะนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดเก้าชั่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงพิชชา ซำคง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงภัทราภรณ์ มีศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี การประกวดเรียงความ ระดับช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔- ป.๖) รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงสุเมธาวดี การักษร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงบุษกร ศรีกุดเรือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงพรพิรุณ ศรีอุทิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดท่าอิฐ การประกวดเรียงความ ระดับช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑- ม.๓) รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ม่วงพุ่ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดตุ้มหู รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงชินตา เปลี่ยนอร่าม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงลักคณา ตันอารีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอินทโมลีประทาน การประกวดแต่งกลอนสุภาพ ระดับช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔- ป.๖) รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงชินภา สิงหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงสิริรัตน์ เนตรนิล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กชายอานนท์ ธนกิจการค้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดหลวง การประกวดแต่งกลอนสุภาพ ระดับช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑- ม.๓) รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงพัสราภรณ์ ประพันธ์สุพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดตุ้มหู รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงปาริณี กิ่งนอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดข่อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงใหมทอง พูลเสริม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านลำ

26 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อย.เตือนยาโปรดับอนาคต

ลองยาโปร ไม่ได้โก้ ดับอนาคตเยาวชน ดับอนาคตชาติเรา

Read More…

เซปิงเบี้ยวแจงสคบ.นัดใหม่๔มี.ค.

รมว.สธ.ย้ำ “เฟซออฟ” จ้อเกินจริง ถ้าผิดต้องเอาผิด รพ.-นายหน้า ขณะที่ สคบ.เรียก “เซปิง” เข้าให้ข้อมูล 4 มี.ค.นี้ หลังเบี้ยวนัดแรก

Read More…

เปิดม่านการศึกษา : ๒๓ ก.พ. ๕๙

bbji7dkdbebkchfd5bfdb.jpg

กว่า 5 เดือนเรียนรู้ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการได้ทะลุแทบทุกมิติ ชนิดที่เรียกได้ว่า “ต่อยอดสานต่องาน” จากรัฐมนตรีศึกษาธิการคนเก่าได้ทัน ยามนี้ของ “บิ๊กหนุ่ย” พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เจ้ากระทรวงคุณครู เปรียบเหมือน “เสือติดปีก” รุกงานการศึกษาได้ใจคนไทยเกินร้อย เมื่อเทียบกับรัฐมนตรีศึกษาที่มาจากการ “เลือกตั้ง”แล้ว ผลงานล้ำหน้าเกินความคาดหมาย ไม่เสียยี่ห้อ “เสธ คสช.” เลยนะขอบอก!

เฉพาะงาน หินโหด ที่ทุกยุค ทุกรัฐบาล เพียรพยายามจะควบรวมอาชีวะรัฐ-เอกชน แต่ไม่เคยสำเร็จ แต่มาสำเร็จในยุค “บิ๊กหนุ่ย” คนรักครอบครัว ล่าสุด ได้มอบโจทย์ให้ผู้บริหารอาชีวะรัฐ-เอกชนทั้ง 1,200 คน ร่วมศึกษาจุดอ่อน จุดแข็งของแต่ละแห่ง แล้วร่วมทำแผนแก้ไข พัฒนาร่วมกัน โดยเฉพาะต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดี จูงใจให้เด็กมาเรียนอาชีวะหรือสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น แต่ต้องไม่มีการแย่งเด็ก รวมทั้งให้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาอาชีวะเป็นเลิศเฉพาะด้าน

“ธงของผมคือ ทำให้อาชีวะแข็งแรง เพราะฉะนั้น เรื่องใดที่ทำ หากต้องใช้เงินก็บอกผมมา ผมพร้อมจะผลักดัน ถ้าเป็นเรื่องที่เหมาะสม” บิ๊กหนุ่ย ให้สัญญาแบบฉบับชายชาติทหาร

ยามนี้ “วังจันทรเกษม” จึงสงบ สุข ไร้แนวต่อต้านการขับเคลื่อนงานปฏิรูปการศึกษา จึงรุกเดินหน้าไปพร้อมๆ กันในหลายระดับการศึกษา ที่น่าจับตาและสะท้อนความเป็นนักบริหารแบบมืออาชีพ พิสูจน์ได้จากการจะลงมือแก้ไขปัญหาใดๆ จะมีการมอบหมายให้ทำการศึกษาวิจัย แบบรอบด้าน เพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาให้ตรงจุด หรือ “เกาให้ถูกที่คัน”

การมีข้อมูลจากการศึกษาวิจัย แทนทำตามเพราะเชื่อคำ “เขาเล่าว่า” นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีของการชูธงขับเคลื่อนงานการปฏิรูปการศึกษาไทย ที่จำเป็นต้อง ปรับ ขยับ เพื่อให้รู้เท่าทันกับสถานการณ์โลก ที่เปลี่ยนแปลงทุกวินาที

“ครูแจ่ม” ฝากเรื่องการจัด “คนลงสู่ตำแหน่งบริหาร” หากเลือกคนเก่ง คนดี คนมีความรู้ ความสามารถ และเป็นนักบริหารมืออาชีพ ที่เปิดใจรับรู้ และร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการศึกษาภาคประชาชน การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้อาจไม่หลงทางนะขอบอก!!

(เปิดม่านการศึกษา : 23 ก.พ. 59 : โดย…ครูแจ่ม)

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ขยายผลและติดตามการใช้งาน Smart OBEC และ Smart Area

828351.JPG

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขยายผลและติดตามการใช้งาน Smart OBEC และ Smart Area เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.บุญเลิศ เขียนวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลและติดตามการใช้งาน Smart OBEC และ Smart Area ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขยายผลและติดตามการใช้งานระบบงานใน Smart OBEC และ Smart Area ของโรงเรียนสู่การปฏิบัติงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย วิทยากรได้รับความร่วมมือจากกลุ่มอำนวยการและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(ITEC) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 3) งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานที่อบรมได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แก่ โรงเรียนในอำเภอขุขันธ์ และอำเภอภูสิงห์ ส่วนรุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แก่ โรงเรียนในอำเภอปรางค์กู่ และอำเภอไพรบึง ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนที่ทำหน้าที่สารบรรณโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวมจำนวน 230 คน

21 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ