ประชาสัมพันธ์ สพป. ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สพป.ระยอง เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

824111.jpg

11 ก.พ. 59 นายเฉลียว ราชบุรี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อมอบนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และการจัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการร่วมมือด้านการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลผลการประกวด “รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช.) (OPEC AWARDS) ระดับประเทศ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางศศิธร สุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมคิดวิทยา รางวัลผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ระดับปฐมวัย ขนาดกลาง 2. นางสาวบงกชกร วิทยานุกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมณีวรรณวิทยา รางวัลผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ระดับปฐมวัย ขนาดใหญ่ และสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการระดับปฐมวัย ขนาดกลาง ได้แก่โรงเรียนอนุบาลรักภาษา สังกัด สพป.ระยอง เขต 1

โรงเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล”สพม.14รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

824137.JPG

+วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 และคณะ ลงพื้นที่ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะนโยบาย “การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกลู” เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหา / อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน โดยมีนาย ธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นางวรอิศรา พรหมภัทร นางภัทธิดา กันเสนาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามนโยบาย และนักเรียนได้นำเสนอผลงานที่เป็นกิจกรรม “การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” พัฒนาทักษะอาชีพ ตามที่โรงเรียนได้จัดให้กับนักเรียน ซึ่งจากการนำเสนอและรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน นางสุจิตราฯ ได้กล่าวชื่นชมโรงเรียนว่าดำเนินการได้ดีและชัดเจนทุกกิจกรรม เรวดี…ภาพ / ข่าว

ปราจีนบุรี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานจักรยานนักเรียน

824201.jpg

<<สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานรถจักรยาน “โครงการจักรยานพระราชทาน” ให้กับนักเรียนที่ยากจน ด้อยโอกาส และบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทาง และพัฒนาเพิ่มเวลาในการเรียน>> เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 (เวลา 10.30 น.) นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทาน “โครงการจักรยานพระราชทาน” ในสมเด็จพระบรมโอโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายดำเนินเพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาฯ ให้การต้อนรับ… สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปริธานที่จะพระราชทานจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส และมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหะในการเดินทางทางไปเรียนหนังสือของจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 101 คัน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงพระเมตตาห่วงใยเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกล ให้มีจักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว สำหรับเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีเวลาเรียนหนังสือเพิ่ม และเป็นการพัฒนาคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล… ในการดำเนินงานจักรยานพระราชทานครั้งนี้ ได้ดำเนินการในลักษณะจักรยานยืมเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน มีการจัดสรรอย่างเป็นธรรม โดยมีหลักเกณฑ์คัดเลือกที่กำหนด คือ ครอบครัวยากจน บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนระยะทาง 3 กิโลเมตรขึ้นไป เดินทางพื้นราบ และมีความปลอดภัยในการขับขี่จักรยาน รวมนักเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จำนวน 44 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จำนวน 44 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7 จำนวน 13 คน รวมได้รับจักรยานพระราชทานจำนวน 101 คัน……….. อ่านข่าวนี้ ได้จาก เว็บไซต์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทาง http://www.prachin1.go.th/e-news/ReNews.php?reNews=250

11 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , ,

%d bloggers like this: