นายอำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒

823427.jpg

นายอำนาจ บุญทรง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

ประวัติส่วนตัว

ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 3 บ้านป่าแดง ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

คู่สมรส นางเพ็ญศรี บุญทรง ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2516 จบชั้น ป. 7 จากโรงเรียนบ้านป่าแดง

พ.ศ. 2519 จบชั้น ม.ศ. 3 จากโรงเรียนเพชรพิทยาคม

พ.ศ. 2521 จบชั้น ป.กศ. จากวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์

พ.ศ. 2526 จบชั้น ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) จากวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์

พ.ศ. 2541 จบชั้น กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ศ. 2556 จบชั้น กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน ริ่มรับราชการวันที่ 21 พฤษภาคม 2522 ตำแหน่งครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านซับรุ่งเจริญ อำเภอวิเชียรบุรี

ครู 2 ระดับ 2 – อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ และ โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ตำแหน่งครูใหญ่ระดับ 4 โรงเรียนบ้านซับขลุง อำเภอชนแดน

ครูใหญ่ระดับ 4 – อาจารย์ใหญ่ระดับ 6โรงเรียนบ้านหนองแหวนและโรงเรียนบ้านห้วยแหน

อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 โรงเรียนบ้านโตกใต้ อำเภอเมือง

ผู้อำนวยการระดับ 8 โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอหนองไผ่

ผู้อำนวยการระดับ 9 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนพัชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (สังกัด สพท.เพชรบูรณ์ เขต 1)

30 มีนาคม 2552 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 2 วิทยฐานะ รองผอ.สพท.เชี่ยวชาญ

2 ตุลาคม 2554 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 วิทยฐานะ รองผอ.สพท.เชี่ยวชาญ

19 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 วิทยฐานะ ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ

11 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 วิทยฐานะ ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ ประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2547 เหรียญจักรพรรดิมาลา

พ.ศ. 2528 ชั้น จ.ม. พ.ศ. 2531 ชั้น จ.ช. พ.ศ. 2533 ชั้น ต.ม.

พ.ศ. 2537 ชั้น ต.ช. พ.ศ. 2539 ชั้น ท.ม. พ.ศ. 2542 ชั้น ท.ช.

พ.ศ. 2548 ชั้น ป.ม. พ.ศ. 2551 ชั้น ป.ช. พ.ศ. 2556 ชั้น ม.ว.ม. ผลงานสำคัญ

การศึกษาดูงานและการฝึกอบรมที่สำคัญ

พ.ศ. 2545 – 2557 การศึกษาดูงานด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมณ ประเทศเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน และญี่ปุ่น

พ.ศ. 2550 ผ่านหลักสูตรผู้ประเมินอภิมานภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สมศ.

พ.ศ. 2552 ผ่านหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พ.ศ. 2554 ผ่านหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. 2556 ผ่านหลักสูตรการการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้จะเป็นกรรมการสอบสวนของ ก.ค.ศ.

พ.ศ. 2557 ผ่านหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกียรติประวัติและผลงานที่ภาคภูมิใจ

1) ผู้บริหารโรงเรียนที่พัฒนาระบบการนิเทศภายในได้มาตรฐาน ของสปช. ประจำปี 2540

2) รางวัลครูดีศรีเพชรบูรณ์ ของคุรุสภาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2546

3) รางวัลผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2550

4) รางวัลชนะเลิศชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์

5) ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี การฝึกหัดครูไทย

6) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี 2555 ประเภทผู้สนับสนุน

10 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , ,

%d bloggers like this: